Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

500 000,00 PLN

Icon
Data publikacji

03.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

LĘDZINY, śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34213569

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA LĘDZINY

ul. LĘDZIŃSKA 55
43-143 LĘDZINY

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: nr tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 136, 128

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM.

BURMISTRZ MIASTA LĘDZINY informuje o przeznaczeniu do sprzedaży - w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - niżej wymienionych nieruchomości.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Lędzinach, obręb Lędziny, arkusz mapy 5, jednostka rejestrowa G1575, symbol użytku Ba (tereny przemysłowe) przy ul. Oficerskiej, oznaczonych jako:

- działki nr 862/96 o pow. 0,0378 ha, nr 866/97 o pow. 0,0480 ha, nr 900/97 o pow. 0,0035 ha zapisane na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej nr KA1T/00069776/1 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach,

- działki nr 865/96 o pow. 0,1116 ha, nr 868/97 o pow. 0,1147 ha, nr 2180/96 o pow. 0,9260 ha zapisane na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej nr KA1T/00021882/9 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach,

- działka nr 869/97 o pow. 0,0812 ha zapisana na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej nr KA1T/00078574/1 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach,

- działka nr 871/97 o pow. 0,2916 ha zapisana na rzecz Gminy Lędziny w księdze wieczystej nr KA1T/00078575/8 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach,

Nieruchomości przeznaczone do zbycia położone są w Lędzinach przy ul. Oficerskiej. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Oficerskiej, z wyjątkiem działki nr 900/97 nieposiadającej prawnie uregulowanego dostępu. W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny niezabudowane zalesione, tereny hałdy górniczej, osadniki wód kopalnianych, teren KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit. Działki są niezabudowane i poza działką nr 2180/96 nieogrodzone (teren działki 2180/96 jest ogrodzony w części zajętej przez sąsiadujący skład węgla). Przez działki przechodzą liczne przewody energetyczne średniego i niskiego napięcia, kanalizacji przemysłowej, wodociągowe, telekomunikacyjne, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Teren nieruchomości ze znacznymi różnicami w wysokości.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Lędziny Uchwałą Nr CCCXXII/09/02 z dnia 26.09.2002 r. (z późn. zm.), przedmiotowe działki zlokalizowane są w następujących strefach: tereny wytwórczości do adaptacji i ewentualnej zmiany profilu działalności, ZN - zieleń nieurządzona, B - produkcja elementów budowlanych, tereny możliwego poszerzenia składowiska odpadów kopalnianych z zamierzeniem celowego kształtowania krajobrazu, tereny produkcyjno-usługowe, droga Z 2/2.

Realizacja inwestycji - na przedmiotowych nieruchomościach - wymaga uzyskania decyzji ustalającej warunki zabudowy, wydanej na wniosek inwestora.

Cena wywoławcza nieruchomości: 500 000,00 zł

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wadium ustalone zostało na kwotę: 50 000,00 zł

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się

w dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 10.00

w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 9.01.2023r.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 (I piętro, pok. 101, tel. 32/ 216-65-11 do 13 wew. 136, 128 w godzinach pracy Urzędu).

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, a ponadto informacja o ogłoszeniu przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lędziny, a także na stronach internetowych Urzędu Miasta Lędziny www.ledziny.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zobacz inne

Prawo