Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

POZNAŃ, wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34214759

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

ul. WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34
61-714 POZNAŃ

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO OGŁASZA:

 

I. Przetarg ustny ograniczony na wynajęcie pomieszczenia zlokalizowanego w budynku położonym na nieruchomości w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 38

1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako: obręb Poznań, arkusz mapy 12, działka nr 120 o pow.
89 m2. Dla nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 38, Sąd Rejonowy w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00011387/0. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o powierzchni 14,50 m2 zlokalizowane w budynku położonym na ww. nieruchomości.

2. Wywoławczy czynsz miesięczny ustala się na kwotę 870,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych). Do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2022r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, piętro XI sala konferencyjna nr 1124.

4. Oglądanie lokalu możliwe po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. (61) 626 65 56,(61) 626 65 63.

 

II. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Gnieźnie przy ul. Krótkiej 8

1. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako obręb 0001 Gniezno, arkusz mapy 41, działka nr 77/1 o pow. 0,0719 ha, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1G/00035447/4.

2. Cena wywoławcza wynosi 450 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji. Sprzedaż nieruchomości, w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) jest zwolniona z podatku VAT.

3. Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1124, XI piętro.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Banku PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241 do 09 grudnia 2022 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto Urzędu).

 

III. Piąty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Tomyślu

1. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów, jako obręb Nowy Tomyśl, arkusz mapy 16, działka nr 1619/4 o pow. 1,0065 ha., dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1N/00027786/0.

2. Cena wywoławcza wynosi 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym dodatkowo nabywca zostanie obciążony kosztami postępowania, na które składają się koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowej związanej z wpisami wieczystoksięgowymi. Koszty dodatkowe nie podlegają licytacji. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT 23%

3. Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych.

4. Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

a/ wniesienie gotówką wadium w wysokości 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Banku PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu
Nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241 do 02 grudnia 2022 r.

b/ posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności lub współwłasności do przyległych nieruchomości, czego dowodem będzie wydruk księgi wieczystej lub (w przypadku braku księgi w formie elektronicznej) złożenie odpisu zwykłego księgi wieczystej oraz pisemne oświadczenie o chęci uczestnictwa w przetargu złożone przez właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości przyległych. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej wyznacza się do dnia 05 grudnia 2022 r. Zgłoszenie uczestnictwa wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, parter, do godziny 15.00 - osobiście, przez platformę ePuap lub za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do Urzędu).

5. Przetarg odbędzie się 14 grudnia 2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1124, XI piętro.

 

Ogłoszenia o przetargach, wraz z opisem nieruchomości i warunkami przystąpienia do przetargu, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu www.umww.pl w zakładce Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub wynajęcia, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tel. (61) 626 65 46, 626 65 55, 626 65 63, e-mail: dg.sekretariat@umww.pl

 

Zobacz inne

Prawo