Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

KRAKÓW, małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34214754

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Praca i Szkolenia, Konkursy na stanowisko

Icon
Tryb postępowania

Oferta pracy

URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

ul. PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3/4
31-004 KRAKÓW

Prezydent Miasta Krakowa 

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora  

Teatru „Groteska”

I.

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Groteska”, zwanego dalej Teatrem, z siedzibą w Krakowie ul. Skarbowa 2, będącego miejską artystyczną instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno-finansowym, której organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, zwana dalej organizatorem.

II.

1. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

      1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2)  jest niekarana,

3)  korzysta z pełni praw publicznych,

4)  posiada ukończone wyższe studia magisterskie,

5) ma co najmniej:

5 lat stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z działalnością kulturalną oraz 2 lata doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych

lub

5 letni okres prowadzenia działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną oraz 2 lata doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć i projektów artystycznych

lub

2 lata udokumentowanego doświadczenia w zarządzaniu instytucją lub organizacją i zespołem ludzkim oraz 5 lat doświadczenia z zakresu organizacji przedsięwzięć
i projektów artystycznych,

6) jest w dobrym stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku  kierowniczym,

7)  posiada dobrą znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego.

2. Preferowani będą kandydaci:

    1. posiadający zdolności menedżerskie oraz organizatorskie, a także umiejętność zarządzania zespołami  ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych,

 1. posiadający doświadczenie w zakresie tworzenia, opracowywania lub artystycznego wykonywania utworów w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, filmu lub innych sztuk audiowizualnych,
 2. posiadający doświadczenie, niezbędną wiedzę i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji – zarówno z budżetu organizatora, jak również z dodatkowych źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy europejskich i mecenatu prywatnego,
 3. posiadający wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z działalnością kulturalną, np. reżyseria teatralna, teatrologia, kulturoznawstwo, organizacja
  i zarządzanie-menadżer kultury, zarządzanie i marketing,
 4. posiadający doświadczenie w pracy związanej z teatrem lalek, teatrem formy, teatrem plastycznym oraz hybryd tych gatunków,
 5. posiadający doświadczenie w organizacji festiwali i wielkoskalowych wydarzeń
  z zakresu teatru, sztuk plastycznych, muzyki, audiowizualności,
 6. posiadający bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie organizowania
  i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, a także zamówień publicznych w zakresie kultury,
 7. charakteryzujący się wysoką kulturą osobistą i wysokimi kompetencjami społecznymi.

3. Głównym zadaniem Dyrektora Teatru będzie kierowanie całokształtem działalności Teatru funkcjonującego na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz Statutu Teatru. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru oraz programu jego działania.

III.

1. Oferta do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru musi mieć formę pisemną i zawierać następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do  Zarządzenia Nr 2835/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Groteska”,
 3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 4. kserokopie dyplomów oraz zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach,
 5. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz dokumenty potwierdzające wymagania o których mowa w rodz. II ust. 1 pkt 5,
 6. aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 9.  oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 11. oświadczenie, w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodne z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2835/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia
  6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Groteska”
  ,
 12.  autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru (maksymalnie do 10 stron formatu A4 oraz maksymalnie 2 500 znaków na stronie, z własnoręcznym podpisem), zawierający m.in.:
 1. misję i wizję rozwoju artystycznego Teatru na okres pięciu kolejnych sezonów artystycznych (począwszy od sezonu 2023/2024), z zachowaniem dotychczasowego profilu działalności Teatru określonego w § 3 Statutu tej instytucji, zgodnego z polityką kulturalną Miasta oraz zgodnego z Programem Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, przyjętym uchwałą Rady Miasta Krakowa
  Nr LXXIX/1933/17 z dnia 5 lipca 2017 r.,
 2. cele strategiczne, długoterminowe i krótkoterminowe (w skali 1 sezonu artystycznego - ze szczególnym uwzględnieniem szczegółowej propozycji sezonu artystycznego 2023/2024) ze wskazaniem planowanych działań do ich realizacji oraz wskaźników ich osiągnięcia, w tym zawierających m.in.: program projektów miejskich, przedsięwzięć w ramach współpracy z innymi krajowymi i zagranicznymi teatrami i podmiotami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, propozycje udziału w festiwalach teatralnych,
 3. koncepcję finansowania działalności Teatru umożliwiającą osiąganie celów strategicznych, długoterminowych i krótkoterminowych w postaci całościowego biznesplanu dla programu uwzględniającego dotychczasowy poziom dotacji organizatora wraz z propozycją pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,
 4. koncepcję przyszłej działalności programowej Teatru w zakresie zakładanego profilu działalności Teatru, w tym podanie: średniorocznej  ilości przedstawień w podziale na sezony, cykli i projektów teatralnych oraz festiwalowych, profilu i ilości odbiorców całościowej oferty,
 5. propozycję struktury organizacyjnej Teatru, sposobu zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zespołem artystycznym,
 6. program promocji i kreowania wizerunku Teatru z uwzględnieniem współczesnych trendów marketingowych i narzędzi komunikacji,
 7.   założenia planów inwestycyjnych wraz z propozycją zewnętrznych źródeł     finansowania.
 1. W przypadku kandydata na dyrektora bez kwalifikacji do realizacji przedstawionego programu, o którym mowa w rozdz. III ust.1 pkt 12, dopuszcza się złożenie propozycji osobie, której zostanie powierzone stanowisko zastępcy ds. artystycznych.
 2. Program, o którym mowa w rozdz. III ust.1 pkt 12 powinien być dostarczony w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej w sposób uniemożliwiający jego edycję (np. WORD) na płycie CD lub PenDrive (pamięć USB).

4.  Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub rekomendacje potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe.

5.   Oferta wraz z załącznikami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Groteska”. Oryginały  dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust.1 pkt 4 i 5 należy przedłożyć w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 6. Ofertę o przystąpieniu do konkursu należy złożyć na stanowisku nr 5 w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4  (Dziennik Podawczy przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, plac Wszystkich Świętych 3-4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2022 r. (ustalono zgodnie z art. 115 Kodeksu Cywilnego).

7. Oferta, która wpłynie po wyżej określonym terminie nie będzie rozpatrywana. W przypadku przesyłki pocztowej o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

8. Z dokumentami i informacjami, dotyczącymi warunków organizacyjno-finansowych   funkcjonowania Teatru oraz innymi informacjami na temat działalności Teatru można zapoznać się na stronie BIP Teatru, bądź w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, ul. Wielopole 17 a, pok. 110, tel. 12 616 19 16.

9.  Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

IV

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie Zarządzenia
Nr 2835
/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru „Groteska”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostanie zweryfikowana znajomość języka angielskiego kandydatów oraz kandydaci zobowiązani będą do prezentacji własnej oferty/koncepcji, która odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dokonanej przez Komisję oceny spełnienia warunków przez uczestników, określonych w ogłoszeniu o konkursie lub stwierdzeniu uchybień lub braków w złożonych ofertach.

4. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie na podany adres e – mail oraz telefonicznie.

5. Nieobecność uczestnika podczas rozmowy kwalifikacyjnej traktowana będzie jako rezygnacja z ubiegania się o stanowisko, bez względu na jej przyczyny.

6. Zakończenie postępowania konkursowego przewiduje się w ciągu 120 dni po upływie terminu składania wniosków.

7. Za termin zakończenia postępowania konkursowego uznaje się dzień podjęcia ostatecznej decyzji przez Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Teatru.

8. Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty w razie stwierdzenia przez komisję konkursową,
że żadna oferta nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie lub żaden z uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie nie spełnia szczegółowych kryteriów oceny, ustalonych przez komisję konkursową z uwzględnieniem treści wymagań, o których mowa w rozdz. II ust. 1.

V

Ostateczną decyzję w sprawie powołania wyłonionego w konkursie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru oraz szczegółów dotyczących warunków zatrudnienia, podejmie Prezydent Miasta Krakowa.

VI

Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora Teatru zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Teatru oraz program jego działania, zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), której treść zostanie uzgodniona w sposób przewidziany w art. 16 ust. 12 tej ustawy. Odmowa zawarcia umowy,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

VII

Dyrektor zostanie powołany na okres od 3 do 5 sezonów artystycznych – zgodnie z art.
15 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zobacz inne

Prawo