Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Kaszów, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215323

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Nieruchomości, Grunty, działki

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

GMINA LISZKI

GMINA LISZKI - Company Logo

ul. LISZKI 230
32-060 LISZKI

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: tel. 12 257-65-57

PPG.6840.20.2022                                                                                                            Liszki, dnia 7 listopada 2022 roku

Wyciąg z ogłoszenia

Wójt Gminy Liszki

ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie, gm. Liszki
stanowiących własność Gminy Liszki

Wójt Gminy Liszki działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zmian.)  ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Liszki tj.:

1/ Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr: 3517/23 o pow. 0,1255ha objęta księgą wieczystą KR1K/00024980/7

     Cena wywoławcza brutto nieruchomości: 275.000,00 zł (w tym 23% VAT)  (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100)

     Wadium: 40.000,00 zł  (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100).

 

2/ Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr:  3517/24 o pow. 0,1690ha objęta księgą wieczystą KR1K/00024980/7

     Cena wywoławcza brutto nieruchomości: 345.000,00 zł (w tym 23% VAT)  (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych, 00/100)

     Wadium: 40.000,00 zł  (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100).

 

3/ Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr:  3517/25 o pow. 0,1000ha objęta księgą wieczystą KR1K/00024980/7

     Cena wywoławcza brutto nieruchomości: 220.000,00 zł (w tym 23% VAT)   (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)

     Wadium: 40.000,00 zł  (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100).

 

4/ Nieruchomość oznaczona ewidencyjnie jako działka nr:  3517/26 o pow. 0,1000ha objęta księgą wieczystą KR1K/00024980/7

     Cena wywoławcza brutto nieruchomości: 220.000,00 zł (w tym 23% VAT)  (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)

     Wadium: 40.000,00 zł  (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100).

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki dla sołectwa Kaszów – obszar 2 zatwierdzonym Uchwałą XXIX/415/2021 Rady Gminy Liszki z dnia 28.06.2021 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 07.07.2021 r. poz. 4016) działki nr 3517/23, nr 3517/24, nr 3517/25, nr 3517/26 położone w miejscowości Kaszów znajdują się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 3MNU2.

* * *

Przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w budynku GOPS przy ul. Św. Jana Kantego 5,
32-060 Liszki (obok OSP Liszki)
w dniu 14 grudnia 2022 r. w godzinach:

11:00 – nieruchomość nr 1

12:00 – nieruchomość nr 2

13:00 – nieruchomość nr 3

14:00 – nieruchomość nr 4

 

Wadium  należy wpłacić do dnia 7 grudnia 2022 roku na rachunek bankowy Urzędu Gminy Liszki nr  71  8591  0007  0210  0000  0068  0014  prowadzony przez  Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach.

W przetargach mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu (PLN) w określonej wyżej wysokości i terminie.

Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać numer działki, której wpłata dotyczy. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy. Decyduje data wpływu na konto bankowe Urzędu Gminy Liszki!

Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Liszki znajdującym się w Liszkach przy ul. Mały Rynek 18 oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liszki www.bip.malopolska.pl/ugliszki w zakładce Geodezja/Sprzedaż działek gminnych i na stronie internetowej www.liszki.pl w zakładce Aktualności/Sprzedaż działek gminnych.

Dodatkowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargów udziela Referat Planowania Przestrzennego i Geodezji Urzędu Gminy Liszki pokój nr 3, tel. 12 257-65-57.

Pierwszy przetarg na ww. nieruchomość odbył się 04 października 2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Zobacz inne

Prawo