Partnerzy serwisu:
Icon
Cena

1 834 164,00 PLN

Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Data licytacji/aukcji/przetargu

24.11.2022 0 dni do końca

Icon
Lokalizacja (ogłoszenie)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34214956

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Syndycy i Komornicy, Inne

Icon
Tryb postępowania

Przetarg

DOM AUKCYJNY MARIOLA NOSKO

ul. WODZISŁAWSKA 8
52-017 WROCŁAW

Zobacz dane do kontaktuUkryj dane

osoba kontaktowa: Biuro Syndyka: Katowice, ul. Chłodna 2

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA SPRZEDAŻ

  1. Syndyk masy upadłości AUTO – HIT Spółka akcyjna w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zespołu wybranych składników niematerialnych i prawnych obejmujący dokumentację projektową i wykonawczą przeznaczoną do produkcji określonych maszyn i urządzeń specjalistycznych (m.in. naczepy i ciągniki).
  2. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 1 834 164 zł netto.
  3. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 23 listopada 2022 r. do godziny 15:00. Oferty należy składać na adres biura syndyka masy upadłości AUTO - HIT S.A. w upadłości przy ul. Chłodna 2, 40–311 Katowice. W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu.
  5. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy 56 1090 1766 0000 0001 3490 4909.
  6. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego – komisarza w dniu 24 listopada 2022 r., o godzinie 10:00, w budynku Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.
  7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sędziego-komisarza w przedmiocie wyboru oferty. Zapłata ceny nabycia nastąpi przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu przetargu zostaje wyłączona.
  8. Regulamin przetargu wraz z załącznikiem oraz oszacowaniem wartości rynkowej przedmiotu przetargu dostępne są w biurze syndyka masy upadłości w Katowicach (40-311), ul. Chłodna 2 oraz w Oddziale w Makowie Mazowieckim, ul. Przasnyska 77. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr telefonu 792 497 121, e-mail: przetargi@autohit.com.pl
  9. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się w miejscu jej przechowywania - Pomorska Agencja Finansowa - Toruń Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6E, 87-100 Toruń, w dni powszednie, w godzinach od 8:00 do 15:00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu pod numerem telefonu 792 497 121.
  10. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zobacz inne

Prawo