Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GIETRZWAŁD, warmińsko - mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215081

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

GMINA GIETRZWAŁD

ul. OLSZTYŃSKA 2
11-036 GIETRZWAŁD

RRG-PP.6721.5.2021

Gietrzwałd, dnia 08.11.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy Alei Gietrzwałdzkiej w obrębie Woryty, gmina Gietrzwałd”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późń. zm.), art. 39 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późń. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXVI/258/2021 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Woryty, gmina Gietrzwałd

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16.11.2022 r. do 07.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w godz. od 8.00 do 15.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie o godz. 13.00, w sali konferencyjnej.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy w Gietrzwałdzie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2022r.

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją „Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych” zawartą na stronie internetowej Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie „https://gietrzwald.bip.net.pl/?a=2625” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Zobacz inne

Prawo