Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

GDAŃSK, pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215117

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

BIURO ROZWOJU GDAŃSKA

BIURO ROZWOJU GDAŃSKA - Company Logo

ul. WAŁY PIASTOWSKIE 24
80-855 GDAŃSK

OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

o rozpoczęciu naboru dodatkowego  na Członków Komitetu Rewitalizacji

II kadencji

 

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485) w związku z Uchwałą nr XLI/1131/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2017 r. zmienioną Uchwałą nr XXIX/734/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ogłaszam:

 

Nabór dodatkowy na Członków Komitetu Rewitalizacji II kadencji

 

 1. Otwarty nabór dodatkowy trwa od dnia 8 listopada 2022 r. do dnia 16 listopada 2022 r.
 2. Nabór dodatkowy ma na celu wyłonienie:
 1. co najmniej 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji, co najmniej po jednym przedstawicielu z podobszaru rewitalizacji:
 • podobszar Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście;
 • podobszar Orunia.
 1. co najmniej 1 przedstawiciela mieszkańców Gminy Miasta Gdańska (innych niż wymienieni w kategorii 1 tj. spoza obszaru rewitalizacji).
 2. co najmniej 1 przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdańska działalność gospodarczą.
 1. Otwarty nabór dodatkowy jest przeprowadzany zgodnie z §4 ust. 1 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji będącego załącznikiem do Uchwały nr XLI/1131/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2017 r. zmienionym Uchwałą nr XXIX/734/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji (dalej Regulamin).
 2. Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze są opisane w Regulaminie.
 3. Wzory dokumentów niezbędnych do udziału w otwartym naborze dodatkowym dostępne są na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska www.brg.gda.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska wwww.bip.brg.gda.pl.
 4. Komplet dokumentów będący zgłoszeniem Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji należy złożyć osobiście w Sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska (Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, parter, pok.2) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub przesłać pocztą na adres ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk w kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór dodatkowy na Członków Komitetu Rewitalizacji”  lub przesłać w formie skanów pocztą elektroniczną na adres rewitalizacja@brg.gda.pl (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Rozwoju Gdańska).
 5. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Maja Małowiejska - Wysocka tel. 58 308 44 81 maja.malowiejska-wysocka@brg.gda.pl oraz Katarzyna Werner tel. 58 308 44 02 katarzyna.werner@brg.gda.pl

                               

                                                               Prezydent Miasta Gdańska

Zobacz inne

Prawo