Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

OLSZTYN, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

34215363

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Komunikaty, Komunikaty urzędów

MIASTO I GMINA OLSZTYN

ul. PIŁSUDSKIEGO 10
42-256 OLSZTYN

RUT.6721.1.2022 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY  OLSZTYN 

z dnia 8 listopada 2022 r. 

o   przystąpieniu   do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego  obszaru   zlokalizowanego   w   mieście   Olsztyn,   przy   ulicy  Kazimierza Wielkiego  oraz  o  przystąpieniu  do  przeprowadzenia  strategicznej oceny  oddziaływania  na  środowisko 

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t.j. Dz.U.2022.503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029 z późn. zm.), 

zawiadamiam 

o  podjęciu  przez  Radę  Miejską  w Olsztynie  Uchwały  Nr XXVII/333/22  z  dnia  5  lipca  2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w mieście  Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu planu o którym mowa wyżej. 

Uchwała dostępna jest do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn pod adresem: http://www.olsztyn.bip.jur.pl/ oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10, pokój nr 20 w godzinach pracy urzędu tj.: 

  • poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30, 

  • wtorek – 7.30 – 17.00, 

  • piątek – 7.30 – 14.00. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu wyżej wymienionego planu miejscowego oraz wnioski i uwagi dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone: 

  • w formie pisemnej, kierując je do Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn, na ww. adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Olsztynie, Plac Marszałka Piłsudskiego 10, 42 – 256 Olsztyn, 

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olsztynie w godzinach pracy urzędu jw., 

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@olsztyn–jurajski.pl 

w  terminie do dnia  9 grudnia 2022 r. 

Wniosek i uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku/uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn z siedzibą 42 – 256 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionych uwag/wniosków związanych z prowadzoną procedurą planistyczną opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawą prawną przetwarzanie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2022, poz. 503 z późn. zm.) art. 17, 17a, w związku z art.8a. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: 

https://www.olsztyn.bip.jur.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych 

Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn 

         Tomasz Kucharski 

Zobacz inne

Prawo