Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowa Brzeźnica, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00338332/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA NOWA BRZEŹNICA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa węgla – kostki, ekogroszku, pelletu oraz oleju napędowego grzewczego do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NOWA BRZEŹNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398669

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 103

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Brzeźnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-331

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 343119670

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@nowabrzeznica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: nowabrzeznica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa węgla – kostki, ekogroszku, pelletu oraz oleju napędowego grzewczego do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44a277d7-2f3a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nowabrzeznica.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy
znajdującej się pod adresem: https:/nowabrzeznica.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zp@nowabrzeznica.pl
Adres strony internetowej: https://nowabrzeznica.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy Marketplanet. Dopuszczalny format
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z RODO tj.
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Brzeźnica
reprezentowana przez Wójta Jacka Jarząbka
Dane tele-adresowe Zamawiającego:
Gmina Nowa Brzeźnica ul. Kościuszki 103, 98-331 Nowa Brzeźnica
Adres e-mail: urzad@nowabrzeznica.pl
Tel. (44) 311 96 70
- w Gminie Nowa Brzeźnica wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, kontakt: iod@nowabrzeznica.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym . Pozostałe informacje dot. RODO zawarte zostały w
Rozdziału I Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2022.ZSP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Węgiel kostka maksymalnie w łącznej ilości 70 ton.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111210-5 - Węgiel kamienny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Wskazane ilości zamówienia są wartościami szacunkowymi i nie wiążą zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany proporcji oraz ilości zamówienia w zależności od potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia w przypadku zamówienia mniejszej ilości dostaw niż określona w SWZ. Dostawy objęte umową realizowane
będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.
Zastrzeżone powyżej prawo opcji polega na możliwości zmniejszenia o – łącznie – 30% ilości opału. Gwarantowana ilość
opału która zostanie zamówiona i odebrana to 70% wartości wskazanej powyżej. Zamawiający podejmie decyzję co do
możliwości i woli skorzystania z prawa opcji w następujących okolicznościach:
a) w przypadku, gdy zajęcia w szkołach lub w przedszkolach nie będą odbywały się z powodu okoliczności związanych z
wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) lub w przypadku
wprowadzenia w szkołach lub w przedszkolach zdalnego nauczania;
b) w przypadku, gdy dotychczas dostarczona ilość opału okaże się wystarczająca do ogrzania placówek, o których mowa w
pkt 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny oferty został opisany w Rozdziale I SWZ pkt.18.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Ekogroszek maksymalnie w łącznej ilości 40 ton.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111210-5 - Węgiel kamienny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Wskazane ilości zamówienia są wartościami szacunkowymi i nie wiążą zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany proporcji oraz ilości zamówienia w zależności od potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia w przypadku zamówienia mniejszej ilości dostaw niż określona w SWZ. Dostawy objęte umową realizowane
będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.
Zastrzeżone powyżej prawo opcji polega na możliwości zmniejszenia o – łącznie – 30% ilości opału. Gwarantowana ilość
opału która zostanie zamówiona i odebrana to 70% wartości wskazanej powyżej. Zamawiający podejmie decyzję co do
możliwości i woli skorzystania z prawa opcji w następujących okolicznościach:
a) w przypadku, gdy zajęcia w szkołach lub w przedszkolach nie będą odbywały się z powodu okoliczności związanych z
wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) lub w przypadku
wprowadzenia w szkołach lub w przedszkolach zdalnego nauczania;
b) w przypadku, gdy dotychczas dostarczona ilość opału okaże się wystarczająca do ogrzania placówek, o których mowa w
pkt 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny oferty został opisany w Rozdziale I SWZ pkt.18.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Pellet maksymalnie w łącznej ilości 65 ton.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111400-4 - Paliwa drzewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Wskazane ilości zamówienia są wartościami szacunkowymi i nie wiążą zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany proporcji oraz ilości zamówienia w zależności od potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia w przypadku zamówienia mniejszej ilości dostaw niż określona w SWZ. Dostawy objęte umową realizowane
będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.
Zastrzeżone powyżej prawo opcji polega na możliwości zmniejszenia o – łącznie – 30% ilości opału. Gwarantowana ilość
opału która zostanie zamówiona i odebrana to 70% wartości wskazanej powyżej. Zamawiający podejmie decyzję co do
możliwości i woli skorzystania z prawa opcji w następujących okolicznościach:
a) w przypadku, gdy zajęcia w szkołach lub w przedszkolach nie będą odbywały się z powodu okoliczności związanych z
wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) lub w przypadku
wprowadzenia w szkołach lub w przedszkolach zdalnego nauczania;
b) w przypadku, gdy dotychczas dostarczona ilość opału okaże się wystarczająca do ogrzania placówek, o których mowa w
pkt 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny oferty został opisany w Rozdziale I SWZ pkt.18.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV: Olej napędowy grzewczy maksymalnie w łącznej ilości 14 000 litrów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Wskazane ilości zamówienia są wartościami szacunkowymi i nie wiążą zamawiającego, zamawiający zastrzega sobie
prawo do zmiany proporcji oraz ilości zamówienia w zależności od potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia w przypadku zamówienia mniejszej ilości dostaw niż określona w SWZ. Dostawy objęte umową realizowane
będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, przy czym łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.
Zastrzeżone powyżej prawo opcji polega na możliwości zmniejszenia o – łącznie – 30% ilości opału. Gwarantowana ilość
opału która zostanie zamówiona i odebrana to 70% wartości wskazanej powyżej. Zamawiający podejmie decyzję co do
możliwości i woli skorzystania z prawa opcji w następujących okolicznościach:
a) w przypadku, gdy zajęcia w szkołach lub w przedszkolach nie będą odbywały się z powodu okoliczności związanych z
wystąpieniem epidemii, w tym m.in. wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19) lub w przypadku
wprowadzenia w szkołach lub w przedszkolach zdalnego nauczania;
b) w przypadku, gdy dotychczas dostarczona ilość opału okaże się wystarczająca do ogrzania placówek, o których mowa w
pkt 3 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny oferty został opisany w Rozdziale I SWZ pkt.18.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Rozdziale IV SWZ - wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformy Marketplanet dostępny pod adresem: https://nowabrzeznica.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo