Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kargowa, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00338358/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Kargowa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa oświetlenia drogowego w obrębie dz. nr 441 w Karszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kargowa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770735

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 33

1.4.2.) Miejscowość: Kargowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-120

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 683525131

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kargowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kargowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338358

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00336354/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835). Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.

Zobacz inne

Prawo