Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Władysławowo, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00338518/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Władysławowo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dla inwestycji "Rozbudowa SP w Karwi o salę gimnastyczną i dodatkowe sale lekcyjne"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Władysławowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675416

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. J. Hallera 19

1.5.2.) Miejscowość: Władysławowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: +48 586745436

1.5.8.) Numer faksu: +48 586745436

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wladyslawowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień dla inwestycji "Rozbudowa SP w Karwi o salę gimnastyczną i dodatkowe sale lekcyjne"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddea97b7-2e9f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338518

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038000/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.29 PT rozbudowy Szkoły Podstawowej w Karwi (w zakresie rozbudowy hali gimnastycznej i dodatkowych sal lekcyjnych)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a wykonawcą oraz innych dokumentów zamówienia bezpośrednio związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r., poz. 344 ze zm.). W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający
dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl w zakładce
„Korespondencja” lub na adres e-mail: zamowienia@wladyslawowo.pl
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
• dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
• dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku
z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp,
doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar,
gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA WŁADYSŁAWOWO;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
iod@wladyslawowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• upoważnieni pracownicy Gminy Władysławowo oraz spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy
ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441,
REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Władysławowo prowadzi
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl
• osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.20.RIiGK.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 215736,58 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia
na budowę dla realizacji inwestycji polegającej na:
 Rozbudowie budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalno-technicznym i magazynowym, dodatkowe salę lekcyjne (minimum jedna sala lekcyjna), połączenie komunikacyjne rozbudowywanej części z istniejącym budynkiem;
dot. sali gimnastycznej:
Projekt powinien obejmować rozbudowę obiektu o pełnowymiarową salę gimnastyczną (wymiary: mniejsze niż 36m x 18m do 24m x 12m lub
o powierzchni mniejszej niż 648m2 i równej lub większej niż 288m2);
 Termomodernizacji całego obiektu (m.in. docieplenie budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz inne w zakresie wynikającym z konieczności dostosowania do obowiązujących warunków technicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 250 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena - cena najniższa brutto/cena oferty ocenianej x 100 x 60%
2) Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia – waga 40%
a) Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia - projektanta branży konstrukcyjnej, będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym.
Ocenie podlegać będzie doświadczenie projektanta branży konstrukcyjnej, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i/lub przebudowy i/lub remontu kubaturowego obiektu sportowego i/ lub rekreacyjnego.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
- za 1 zadanie, spełniające powyższe wymagania, oferta otrzyma 0 punktów,
- za 2 zadania, spełniające powyższe wymagania, oferta otrzyma 5 punktów,
- za 3 zadania, spełniające powyższe wymagania, oferta otrzyma 10 punktów,
- za 4 zadania, spełniające powyższe wymagania, oferta otrzyma 15 punktów,
- za 5 zadań, spełniające powyższe wymagania, oferta otrzyma 20 punktów.
Wykonawca, w kryterium Doświadczenie zawodowe projektanta branży konstrukcyjnej, może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Za wykazanie większej liczby projektów (ponad pięć) Zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych punktów.

b) Doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia - projektanta branży architektonicznej, będzie rozpatrywane na podstawie informacji zawartej w formularzu ofertowym.
Ocenie podlegać będzie doświadczenie projektanta branży konstrukcyjnej, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i/lub przebudowy i/lub remontu kubaturowego obiektu sportowego i/ lub rekreacyjnego.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
- za 1 zadanie, spełniające powyższe wymagania, oferta otrzyma 0 punktów,
- za 2 zadania, spełniające powyższe wymagania, oferta otrzyma 5 punktów,
- za 3 zadania, spełniające powyższe wymagania, oferta otrzyma 10 punktów,
- za 4 zadania, spełniające powyższe wymagania, oferta otrzyma 15 punktów,
- za 5 zadań, spełniające powyższe wymagania, oferta otrzyma 20 punktów.
Wykonawca, w kryterium Doświadczenie zawodowe projektanta branży architektonicznej, może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Za wykazanie większej liczby projektów (ponad pięć) Zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych punktów.
Uwagi dotyczące kryterium doświadczenie projektanta branży konstrukcyjnej i architektonicznej:
1) W przypadku braku wskazania w Formularzu Ofertowym imienia i nazwiska projektanta oraz liczby zadań, oferta Wykonawcy, w ramach kryterium „doświadczenie”, otrzyma 0 punktów;
2) Wykonawca w ramach kryterium „doświadczenie” może wskazać tylko jedną osobę na stanowisko projektanta branży konstrukcyjnej oraz jedną osobę na stanowisko projektanta branży architektonicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże więcej niż 1 osobę do pełnienia funkcji projektanta branży konstrukcyjnej i więcej niż jedną osobę do pełnienia funkcji projektanta branży architektonicznej, Zamawiający oceniał będzie jedynie tę osobę, która zostanie wskazana jako pierwsza w kolejności.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i/lub przebudowy i/lub remontu kubaturowego obiektu sportowego i/ lub rekreacyjnego.
Uwaga: WARUNEK jest niepodzielny w przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu. Oznacza to, że tylko jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz tylko jeden z podmiotów, który udostępnia swoje zasoby - musi spełniać łącznie wymagania określone w/w WARUNKU.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ USŁUG wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są nadal wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
3 000,00 (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie zmiany:
1) terminu realizacji zamówienia,
2) zakresu umowy,
3) wynagrodzenia,
4) osób realizujących zamówienie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa Zamawiającego: https://wladyslawowo.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument, wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
1) FORMULARZA OFERTY - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ
2) W przypadku gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wykonawca składa OŚWIADCZENIE, w którym wskazuje.:
- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
- stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
3) OŚWIADCZENIA WYKONAWCY, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) - OŚWIADCZENIA, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) - OŚWIADCZENIE, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa podmiot udostępniający zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ.
6) OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA z art. 117 ust. 4 Pzp zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
7) ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU (udostępniającego zasoby), o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
8) DOWÓD WNIESIENIA WADIUM. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca składa oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji), opatrzonego podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia;
9) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - ODPIS LUB INFORMACJĘ Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU;
10) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 9 - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;
11) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
12) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
13) Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełmocnionego.

Zobacz inne

Prawo