Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kosów Lacki, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00339996/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA KOSÓW LACKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Kosowie Lackim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOSÓW LACKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582049

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kolejowa 2

1.4.2.) Miejscowość: Kosów Lacki

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-330

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.7.) Numer telefonu: 25 787 91 05

1.4.8.) Numer faksu: 25 787 90 38

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: samorzad@kosowlacki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kosowlacki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339996

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00324866/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:
2

Po zmianie:
3

Zobacz inne

Prawo