Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

08.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Piaski, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00340320/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA PIASKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Bodzewko Drugie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIASKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050563

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. 6 Stycznia 1

1.4.2.) Miejscowość: Piaski

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-820

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 655719030

1.4.8.) Numer faksu: 655719049

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piaski-wlkp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piaski-wlkp.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340320

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00340252/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Zobacz inne

Prawo