Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Biała Podlaska, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00340395/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Utworzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Białej Podlaskiej przy ul. Powstańców 1A

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237380

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.7.) Numer telefonu: 833416177

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bialapodlaska.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340395

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00321548/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 12:00

Po zmianie:
2022-09-14 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 13:00

Po zmianie:
2022-09-14 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-11

Po zmianie:
2022-10-13

Zobacz inne

Prawo