Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Puck, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00340564/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA PUCK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Domatówku i Wielkiej Piaśnicy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PUCK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675468

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 10 Lutego 29

1.4.2.) Miejscowość: Puck

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.7.) Numer telefonu: 58-673-56-28

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gmina.puck.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gmina.puck.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340564

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00329193/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 4.887.585,07 zł.

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej zdolność kredytową lub wysokość posiadanych środków finansowych.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten podlega sumowaniu tzn. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić warunek łącznie.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotu udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, warunek ten podlega sumowaniu, tzn. że Wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby mogą spełnić warunek łącznie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy wykonana została zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona), polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 5.000.000 zł. brutto w jednym zamówieniu;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.

b) skieruje jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe.
c) skieruje jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej i AKPiA posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.
d) skieruje jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji przez jedną osobę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b) - d), mogą spełnić łącznie.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1646).

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu wynikające z art. 112 ust. 2 ustawy PZP, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 4.887.585,07 zł.

W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej zdolność kredytową lub wysokość posiadanych środków finansowych.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten podlega sumowaniu tzn. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić warunek łącznie.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotu udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, warunek ten podlega sumowaniu, tzn. że Wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby mogą spełnić warunek łącznie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie (potwierdzone dowodami czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy wykonana została zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona), polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o wartości co najmniej 5.000.000 zł. brutto w jednym zamówieniu;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek ten, musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców.

b) skieruje jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe.
c) skieruje jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót w branży elektrycznej i AKPiA posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.
d) skieruje jedną osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji przez jedną osobę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b) - d), mogą spełnić łącznie.

Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1646).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 10:00

Po zmianie:
2022-09-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-16 10:15

Po zmianie:
2022-09-20 10:15

Zobacz inne

Prawo