Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pszczyna, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00340612/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa spółka z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi transportu medycznego / sanitarnego (typu P) realizowane na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie przez okres 12 m-cy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Joannitas w Pszczynie samorządowa spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276581253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.dr. W. Antesa 11

1.5.2.) Miejscowość: Pszczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@szpital.pszczyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.pszczyna.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Sp. z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi transportu medycznego / sanitarnego (typu P) realizowane na rzecz Szpitala Joannitas w Pszczynie przez okres 12 m-cy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6c28ed9-2e68-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określono w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/SP/19/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: usługi transportu medycznego / sanitarnego (typu P) na okres 12 m-cy z dwuosobową obsadą zespołu, w skład którego wchodzą: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny i kierowca ratownik medyczny i/lub Transport sanitarny z dwuosobową obsadą zespołu, w skład którego wchodzą: ratownik medyczny i kierowca ratownik medyczny lub kierowca z kursem KPP, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Wyczerpujący opis zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 i 1a do SWZ oraz w Formularz Cenowy, stanowiący załącznik nr 1a do SWZ. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określono w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, niezbędne do wykonania zamówienia. Zatem Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące usługi odpowiadające rodzajowi przedmiotowego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż: 150 000,00 /sto pięćdziesiąt tysięcy/ złotych brutto.
2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą:
- ratownik medyczny – posiadający kwalifikacje, określone właściwymi przepisami.
- kierowca – ratownik medyczny – posiadający kwalifikacje, określone właściwymi przepisami.
- kierowca – posiadający aktualny kurs KPP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Określono w SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Określono w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Określono w SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Określono w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

13. Wartość umowy nie może ulec zmianie podczas jej trwania (podwyższeniu/obniżeniu), z wyjątkiem przypadku:
1) zmiany podatku od towarów i usług.
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ramach niniejszej umowy następują z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę.
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
5) istotnej zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
6) zmiany wskaźników cen dostaw odnoszących się do przedmiotu zamówienia, ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpital-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-18

Zobacz inne

Prawo