Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pyrzyce, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00340744/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Pyrzyce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pyrzyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685711

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Pyrzyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: 091/39 70 310

1.5.8.) Numer faksu: 091/39 70 314

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyrzyce.um.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b68d85f-300f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340744

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003135/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce: Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora, ul. Żwirki i Wigury. Przebudowa drogi w m. Ryszewo.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności składanie zapytań, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, jak również przekazywanie informacji
odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/smigiel.2. Wymagania
techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane
zostały w:1) „Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z
o. o.” dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 2) „Instrukcji dla
wykonawców” dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Pyrzycach, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce;
2) Inspektor ochrony danych urzęduje w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach , Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, tel. 91 39 70 317, e-mail: iod@pyrzyce.um.gov.pl w godzinach w poniedziałki 800-1600, w pozostałe dni tygodnia w godzinach 700-1500;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dróg na terenie Gminy Pyrzyce”
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IiID.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 1.

Rozbudowa i przebudowa ul. Rycerza Przybora w M. Pyrzyce (dz.nr 40 i 39/14 ,dz. nr 27, 30, 55 obr. 4 m.) wraz z infrastrukturą drogową: I etap - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń/zgłoszeń oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych. Zakładane długości drogi: dz. nr 27 – długość ok. 300 mb, dz. nr 55 – długość ok 155 mb, dz. nr 30 – długość ok.700 mb, dz. nr 40 i 39/14 – długość ok 300 mb.
1) W zakres opracowania wchodzi:
a) Mapa do celów projektowych wraz mapami podziału
b) Projekt budowlany wielobranżowy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną – po 6 egz.
c) Projekt wykonawczy wielobranżowy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną – po 6 egz.
d) Projekt budowy kanału technologicznego (w przypadku konieczności) – po 6 egz.
e) Projekt budowy oświetlenia ulicznego na powietrznego oraz kablowego na oprawach ledowych – po 6 egz.
f) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ( w miarę potrzeb);
g) wykonanie dokumentacji wraz kosztorysem inwestorskim usunięcia kolizji projektowanego
oświetlenia z infrastrukturą uzbrojenia terenu w przypadku ich wystąpienia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami – po 6 egz.
h) Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinką drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku konieczności) – po 6 egz.
i) Projekt nasadzeń (w przypadku konieczności) – po 6 egz.
j) Projekt stałej organizacji ruchu – 6 egz.
k) Przedmiar robót – 2 egz. dla każdej z branż
l) Kosztorys inwestorski – 2 egz. dla każdej z branż
ł) Kosztorys ofertowy – 2 egz. dla każdej z branż
m) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. dla każdej z branż
n) Badania geologiczne gruntu – 2 egz.
o) Pomiary natężenia ruchu – 2 egz.
p) warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno-prawne, i inne niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniającej Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych,
2) Do Wykonawcy należy:
a) Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a jeżeli plan nie został uchwalony to uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeśli będę wymagane.
b) Uzyskanie niezbędnych badań gruntowych i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej – jeśli wystąpi taka konieczność.
c) uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji – jeśli wystąpi taka konieczność
d) Uzyskanie innych wymaganych przepisami zgód, opinii, decyzji, pozwoleń, itp.
e) Pozyskanie mapy do celów projektowych dla całego zamierzenia inwestycyjnego;
f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków niezbędnych w procesie projektowania;
g) sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń łącznie z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagające pozwolenia na budowę,
h) sporządzenie projektów wykonawczych branżowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich występujących branż,
i) sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389).
j) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych. Projekt powinien zostać zaakceptowany i odebrany przez Zamawiającego.
k) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
l) Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty. Wizję lokalną Wykonawca dokonuje na swój koszt.
m) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń ( Enea; Starostwo Powiatowe) .

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Cena - najniższa cena brutto - 60 pkt. 2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia ( doświadczenie projektanta w specjalności drogowej) – 40 pkt.
Liczba zrealizowanych projektów dotyczących przedsięwzięć związanych z budową lub przebudową lub remontem drogi/dróg:
• 1 projekt – 0 pkt.
• 2 projekty – 20 pkt.
• 3 i więcej projektów – 40 pkt.
Informację należy wskazać w załączniku 1a do SWZ podając imię i nazwisko projektanta, nazwę, datę zakończenia inwestycji oraz
podmiot na rzecz, którego inwestycja została zrealizowana.
Niezłożenie wskazanego załącznika, bądź niewskazanie którejkolwiek z wymaganych wyżej informacji będzie skutkowało
nieprzyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2

Rozbudowa i przebudowa ul. Żwirki i Wigury (dz.nr 19, dz.nr 41, dz. nr 30, obr. 5 m. Pyrzyce) wraz z infrastrukturą drogową: I etap - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń/zgłoszeń oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych. Zakładane długości drogi: dz. nr 19 - długość ok. 700 mb, dz. nr 41 – długość ok 370 mb, dz. nr 30 – długość ok 480 mb.
1) W zakres opracowania wchodzi:
a) Mapa do celów projektowych wraz mapami podziału
b) Projekt budowlany wielobranżowy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną – po 6 egz.
c) Projekt wykonawczy wielobranżowy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną – po 6 egz.
d) Projekt budowy kanału technologicznego (w przypadku konieczności) – po 6 egz.
e) Projekt budowy oświetlenia ulicznego na powietrznego oraz kablowego na oprawach ledowych – po 6 egz.
f) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ( w miarę potrzeb);
g) wykonanie dokumentacji wraz kosztorysem inwestorskim usunięcia kolizji projektowanego
oświetlenia z infrastrukturą uzbrojenia terenu w przypadku ich wystąpienia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami – po 6 egz.
h) Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinką drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku konieczności) – po 6 egz.
i) Projekt nasadzeń (w przypadku konieczności) – po 6 egz.
j) Projekt stałej organizacji ruchu – 6 egz.
k) Przedmiar robót – 2 egz. dla każdej z branż
l) Kosztorys inwestorski – 2 egz. dla każdej z branż
ł) Kosztorys ofertowy – 2 egz. dla każdej z branż
m) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. dla każdej z branż
n) Badania geologiczne gruntu – 2 egz.
o) Pomiary natężenia ruchu – 2 egz.
p) warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno-prawne, i inne niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniającej Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych,

2) Do Wykonawcy należy:
a) Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a jeżeli plan nie został uchwalony to uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeśli będę wymagane.
b) Uzyskanie niezbędnych badań gruntowych i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej – jeśli wystąpi taka konieczność.
c) uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji – jeśli wystąpi taka konieczność
d) Uzyskanie innych wymaganych przepisami zgód, opinii, decyzji, pozwoleń, itp.
e) Pozyskanie mapy do celów projektowych dla całego zamierzenia inwestycyjnego;
f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków niezbędnych w procesie projektowania;
g) sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń łącznie z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagające pozwolenia na budowę,
h) sporządzenie projektów wykonawczych branżowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich występujących branż,
i) sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389).
j) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych. Projekt powinien zostać zaakceptowany i odebrany przez Zamawiającego.
k) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
l) Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty. Wizję lokalną Wykonawca dokonuje na swój koszt.
m) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń ( Enea; Starostwo Powiatowe) .

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Cena - najniższa cena brutto - 60 pkt. 2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia ( doświadczenie projektanta w specjalności drogowej) – 40 pkt.
Liczba zrealizowanych projektów dotyczących przedsięwzięć związanych z budową lub przebudową lub remontem drogi/dróg:
• 1 projekt – 0 pkt.
• 2 projekty – 20 pkt.
• 3 i więcej projektów – 40 pkt.
Informację należy wskazać w załączniku 1a do SWZ podając imię i nazwisko projektanta, nazwę, datę zakończenia inwestycji oraz
podmiot na rzecz, którego inwestycja została zrealizowana.
Niezłożenie wskazanego załącznika, bądź niewskazanie którejkolwiek z wymaganych wyżej informacji będzie skutkowało
nieprzyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 3

Przebudowa drogi w m. Ryszewo na działce nr 104 i 142 obr. Ryszewo wraz z infrastrukturą drogową: I etap - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń/zgłoszeń oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania robót budowlanych. Zakładane długości drogi: dz. nr 104 - długość ok. 100 mb, dz. nr 142 – długość ok 150 mb.
1) W zakres opracowania wchodzi:
a) Mapa do celów projektowych wraz mapami podziału
b) Projekt budowlany wielobranżowy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną – po 6 egz.
c) Projekt wykonawczy wielobranżowy branż: drogowej, sanitarnej, elektrycznej wraz z rozwiązaniem wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną – po 6 egz.
d) Projekt budowy kanału technologicznego (w przypadku konieczności) – po 6 egz.
e) Projekt budowy oświetlenia ulicznego na powietrznego oraz kablowego na oprawach ledowych – po 6 egz.
f) uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ( w miarę potrzeb);
g) wykonanie dokumentacji wraz kosztorysem inwestorskim usunięcia kolizji projektowanego
oświetlenia z infrastrukturą uzbrojenia terenu w przypadku ich wystąpienia, zgodnie z
obowiązującymi przepisami – po 6 egz.
h) Projekt zagospodarowania zieleni wraz z wycinką drzew (wraz z uzyskaniem decyzji w przypadku konieczności) – po 6 egz.
i) Projekt nasadzeń (w przypadku konieczności) – po 6 egz.
j) Projekt stałej organizacji ruchu – 6 egz.
k) Przedmiar robót – 2 egz. dla każdej z branż
l) Kosztorys inwestorski – 2 egz. dla każdej z branż
ł) Kosztorys ofertowy – 2 egz. dla każdej z branż
m) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. dla każdej z branż
n) Badania geologiczne gruntu – 2 egz.
o) Pomiary natężenia ruchu – 2 egz.
p) warunki techniczne, wymagane opinie, uzgodnienia właściwych organów, pozwolenia wodno-prawne, i inne niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, uprawniającej Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych,

2) Do Wykonawcy należy:
a) Uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a jeżeli plan nie został uchwalony to uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – jeśli będę wymagane.
b) Uzyskanie niezbędnych badań gruntowych i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej – jeśli wystąpi taka konieczność.
c) uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla inwestycji – jeśli wystąpi taka konieczność
d) Uzyskanie innych wymaganych przepisami zgód, opinii, decyzji, pozwoleń, itp.
e) Pozyskanie mapy do celów projektowych dla całego zamierzenia inwestycyjnego;
f) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków niezbędnych w procesie projektowania;
g) sporządzenie projektów budowlanych i uzyskanie dla nich wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń łącznie z pozwoleniem na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagające pozwolenia na budowę,
h) sporządzenie projektów wykonawczych branżowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich występujących branż,
i) sporządzenie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389).
j) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych. Projekt powinien zostać zaakceptowany i odebrany przez Zamawiającego.
k) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz winna ona być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń należy określić w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
l) Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty. Wizję lokalną Wykonawca dokonuje na swój koszt.
m) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń ( Enea; Starostwo Powiatowe) .

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Cena - najniższa cena brutto - 60 pkt. 2. Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia ( doświadczenie projektanta w specjalności drogowej) – 40 pkt.
Liczba zrealizowanych projektów dotyczących przedsięwzięć związanych z budową lub przebudową lub remontem drogi/dróg:
• 1 projekt – 0 pkt.
• 2 projekty – 20 pkt.
• 3 i więcej projektów – 40 pkt.
Informację należy wskazać w załączniku 1a do SWZ podając imię i nazwisko projektanta, nazwę, datę zakończenia inwestycji oraz
podmiot na rzecz, którego inwestycja została zrealizowana.
Niezłożenie wskazanego załącznika, bądź niewskazanie którejkolwiek z wymaganych wyżej informacji będzie skutkowało
nieprzyznaniem punktów w niniejszym kryterium oceny ofert .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
2) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do
warunku dotyczącego sytuacji finansowej.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
4) Zdolności techniczne lub zawodowe.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki
udziału w postępowaniu, tj.:
a) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą wykazać, że wykonali w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
- jedną usługę polegającą na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej
dotyczącej budowy lub przebudowy lub remontu drogi, na podstawie której
uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę o wartości minimum: 40 000 zł brutto.
- jedną usługę polegającą na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej
dotyczącej budowy lub przebudowy lub modernizacji oświetlenia drogowego lub ulicznego, na podstawie
której uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na
budowę o wartości minimum: 5 000 zł brutto.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie wystarczające jest, że Wykonawca wykaże spełnienie warunku w
zakresie zdolności technicznych lub zawodowych jednokrotnie.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o informacje
zawarte w:
- oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie wykonanych prac projektowych oraz w dowodach określających czy te prace projektowe zostały wykonane
należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone.
b) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia
uczestniczyć będą:
- Projektant w specjalności drogowej – posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania oraz
posiadający doświadczenie przy wykonaniu minimum 1 dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia związanego z budową
lub przebudową lub remontem drogi/dróg.
- Projektantem w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -
posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania oraz posiadający doświadczenie przy wykonaniu
minimum 1 dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia związanego z budową lub przebudową lub modernizacją
oświetlenia drogowego lub ulicznego.
Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na
podstawie aktualnie obowiązującej ustawy – Prawo budowlane (tj. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie
kwalifikacje uzyskane za granicą a uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Wykonawca złoży oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej
Wykonawcy (projektanta ).
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o informacje
zawarte w
- oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
- oświadczeniu, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -załącznik nr 4
2)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.a)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.b)Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby.Dokumenty/oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.3) Wykaz
wykonanych robót projektowych oraz w dowody określające czy te roboty projektowe zostały wykonane należycie, w szczególności
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.(załącznik nr 3A do SWZ)
Dowodami są poświadczenia (referencje) bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne dokumenty.
W przypadku, gdy Wykonawca składa inne dokumenty niż poświadczenia (referencje), zobowiązany jest podać przyczyny braku
możliwości uzyskania referencji.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej
wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym wykonaniu.4) Wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będzie osoba posiadająca
uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o
podstawie dysponowania tą osobą, a mianowicie:
- jedna osoba - Projektant w specjalności drogowej – posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania
przedsięwzięcia związanego z budową lub przebudową lub remontem drogi/dróg , zgodnie z załącznikiem 3B do SWZ.
- jedna osoba - Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych -
posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do projektowania przedsięwzięcia związanego z budową lub przebudową lub
modernizacją oświetlenia drogowego lub ulicznego5) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga, aby wykonawcy wykazując brak podstaw do wykluczenia złożyli wymagane
oświadczenia / dokumenty do oferty. Na
podstawie art. 125 ust. 1ustawy Pzp w terminie składania ofert każdy z wykonawców składa oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – Załącznik numer 2 do SWZ
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ. Umowa zostanie zawarta
na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
2.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana wskazanej w ofercie osoby, możliwa jest jedynie na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub
lepszym, zmiana osoby może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i w okolicznościach, na które Wykonawca nie
miał wpływu, takich jak:
− choroba osoby wskazanej do realizacji zamówienia,
− ustanie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy cywilnoprawnej z osobą wskazaną do realizacji zamówienia z przyczyn
zależnych od pracownika.
2) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie usług, tj.:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne, lub lokalne, epidemie oraz inne uwarunkowania niezależne
od Wykonawcy), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi;
b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
d) wydłużenie o czas powstały w wyniku nie zawarcia umowy od czasu możliwego do zawarcia o czas zwłoki związany z
wniesionym odwołaniem lub okolicznościami prowadzonych wyjaśnień wnoszonych zastrzeżeń przez wykonawców lub
osoby postronne do prowadzonego postępowania oraz w pozostałych przypadkach od zakończenia pierwszego terminu
związania ofertą;
3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy zożyć za pośrednictwem formularza na Platformie na stronie postępowania znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/um_pyrzyce/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-19

Zobacz inne

Prawo