Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341059/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zadanie 55189 „Wykonanie nasypu na potrzeby stacji radiolokacyjnej
NUR-15 M” Poznań – Babki K-7887.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJSKOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630153003

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 92/98

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-716

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzi.szp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzipoznan.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zadanie 55189 „Wykonanie nasypu na potrzeby stacji radiolokacyjnej
NUR-15 M” Poznań – Babki K-7887.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ab524f7-301e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/wzi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Zamawiający posiada dokumentację niejawną oznaczoną klauzulą TAJNE,
tj. inwentaryzacja, PB projekt architektoniczny – budowlany oraz mapa do celów projektowych.
Dokumentacja zostanie udostępniona Wykonawcy po podpisaniu Zobowiązania
do przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych wraz z załącznikami. Osoba do kontaktu w sprawie wglądu do dokumentacji: p. Marek NOWAK, tel. 261 572 660.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/wzi

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: VI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikowała się z Wykonawcami, oraz informacji
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową WZI: https://portal.smartpzp.pl/wzi
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SWZ.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 42/WZI/22/WIB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 55189 „Wykonanie nasypu na potrzeby stacji radiolokacyjnej
NUR-15 M” Poznań – Babki K-7887.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Udzielona gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia do „TAJNE”.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
 w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, zrealizował budowle ziemne o kubaturze minimum 1 500 m³ i nośności minimum 30 ton.
W przypadku składania oferty przez konsorcjum, warunek doświadczenia nie podlega zsumowaniu.
Oznacza to, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum będzie posiadał wymagane doświadczenie i wykaże się realizacją dwóch wymaganych robót budowlanych.
Warunek wiedzy i doświadczenia nie będzie spełniony:
- jeżeli Wykonawcy w celu jego wykazania będą sumować swoje pojedyncze doświadczenie (jedna robota),
- albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wykonanych dwóch robót), polega na zasobach innego podmiotu (Wykonawca – jedna robota, podmiot trzeci – jedna robota).
W sytuacji gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego, podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych robót.

 Wykonawca winien dysponować osobami należącymi do Izby Inżynierów Budownictwa oraz legitymującymi się uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi zgodnymi z przepisami polskiego prawa budowlanego bez ograniczeń w specjalnościach:
 konstrukcyjno – budowalnej – Kierownik budowy;
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych - Kierownik robót elektrycznych;
 inżynieryjnej – drogowej – Kierownik robót drogowych;
a także osobą:
- z uprawnieniami w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i opracowania ich wyników.

Pracownicy skierowani przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego muszą posiadać ważne poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności „TAJNE” oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. Geodeta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie informacji niejawnych, akredytowany system teleinformatyczny o klauzuli minimum „TAJNE” do obsługi geodezyjnej „TAJNE”, administratora systemu
i inspektora BTI.

 Wykonawca spełni warunek, jeżeli spełni wymogi Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2019.742) w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE”, w tym:
- zatrudnia pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
- zatrudnia przeszkolonego przez ABW lub SKW administratora niejawnego systemu teleinformatycznego;
- zatrudnia przeszkolonego przez ABW lub SKW inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego;
- posiada akredytowany system teleinformatyczny do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „TAJNE” w tym do obsługi geodezyjnej,
- posiada obsługę kancelaryjną dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „TAJNE”.
UWAGA:
Zakaz polegania na potencjale i zasobach podmiotów trzecich w przypadku spełnienia wymogów Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. Powyższe wymogi musi spełnić Wykonawca tylko osobiście.
W przypadku konsorcjum powyższe wymogi musi spełniać przynajmniej jeden z członków konsorcjum.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
Każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie.

7. Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp - załącznik nr 10 do SWZ.
8. Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 11 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SWZ.
2. Wykaz wykonanych zamówień – załącznik nr 4 do SWZ.
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadania uprawnień oraz spełniania wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ.
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów przepisów o ochronie informacji niejawnych – załącznik nr 6 do SWZ.
5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zatrudnienia pracowników – załącznik nr 8 do SWZ.
6. Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia do „TAJNE”.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

XII. Wymagania dotyczące wadium.
1. Wadium wynosi: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100);
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 97 ust.
7 ustawy Pzp.
3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, należy je wnieść przelewem na konto Wojskowego Zarządu Infrastruktury: NBP O/O POZNAŃ NR 79 1010 1469 0048 4813 9120 0000, z dopiskiem w przelewie: Zadanie 55189 „Wykonanie nasypu na potrzeby stacji radiolokacyjnej NUR-15 M” Poznań – Babki K-7887. do dnia 29.09.2022r.
4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
 pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;
 innej niż pieniądz - musi być złożone wraz z ofertą w postaci oryginału (np. oryginał gwarancji ubezpieczeniowej) w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez jego wystawcę (upoważnionego przedstawiciela Gwaranta). Zamawiający żąda, aby
w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu w formie elektronicznej, został załączony do oferty wraz z innymi dokumentami (plikami) skompresowany do jednego pliku.
 Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa
w art. 98 ust. 3 zostanie odrzucona (na podstawie art. 226 ust. 1. pkt 14 ustawy Pzp).
6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Paragraf 24 Wzoru Umowy

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Paragraf 22 Wzoru Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/wzi

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo