Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olszyna, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341111/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA OLSZYNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie - etap II"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OLSZYNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821486

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 20

1.5.2.) Miejscowość: Olszyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-830

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757212050

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@olszyna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olszyna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie - etap II"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52829370-301c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341111

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016708/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie - etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach Programu Inwestycji Strategicznych finansowanego z Programu Rządowego Funduszu: Polski Ład oraz w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal skrzynka ePUAP: /7g6dx2nl02/skrytka, poczta@olszyna.pl
3.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
3.8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami
(UWAGA: NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT I WNIOSKÓW)
. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail poczta@olszyna.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
16.1. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie - etap II".
16.2. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
16.3. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
16.4. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Olszynie jest Burmistrz Olszyny.
Sposoby kontaktu w sprawie ochrony swoich danych osobowych:
- adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Olszynie, ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna, - tel. 75 72 12 050, adres email: poczta@olszyna.pl
W Urzędzie Miejskim w Olszynie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, którym jest pracownik Urzędu Miejskiego, Pani Katarzyna Krakówka.
Sposoby kontaktu w sprawie ochrony swoich danych osobowych:
- adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Olszynie , ul. Wolności 20, 59-830 Olszyna, - tel. 75 72 12 050 wewn. 40, adres email: katarzyna.krakowka@olszyna.pl.
16.5. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
16.6. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
16.7. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
16.8. Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 8828169,37 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia:
“Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie - etap II”
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych finansowanego z Programu Rządowego Funduszu: Polski Ład oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020.
Zamówienie obejmuje modernizację istniejącego Stadionu Miejskiego zlokalizowanego przy ul. Wolności, dz. nr 683, 684/2, 684/1, 738/1 AM4,obręb Olszyna, powiat lubański.

1.2. Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje:
a) wykonanie bieżni lekkoatletycznej
W ramach zadania należy wykonać bieżnię okrężną sześciotorową o dystansie 400 m wraz z sześciotorową prostą o dystansie 100 i 110m, o nawierzchni pełny poliuretan (Full Pur), wokół trawiastego boiska do piłki nożnej, a ponadto trzy tory rozgrzewkowe, skocznię do skoku w dal i trójskoku, dwie rzutnie do pchnięcia kulą, jedną do rzutu oszczepem, jedną do rzutu dyskiem i młotem, rozbieg do skoku wzwyż oraz rozbieg do skoku o tyczce.

b) boisko do piłki nożnej
W ramach zadania wykonać pełnowymiarowe do piłki nożnej z trawy naturalnej z rolki wraz z systemem odwadniającym. Podłoże na którym ma być układana nawierzchnia z trawy, powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, ustabilizowane i wolne od zanieczyszczeń.

c) trybuny.
W ramach zadania należy wykonać trybuny stałe o konstrukcji żelbetowej z zamontowanymi plastikowymi siedziskami. Trybuny stałe mieszczące 400 osób oraz dwie trybuny przenośne mogące pomieścić 152 osoby. Miejsca siedzące (siedziska) zaprojektowano plastikowe np. Pro STAR NO 04 mocowane co najmniej dwoma kołkami rozporowymi do konstrukcji betonowej trybun.

d) ogrodzenie
Do wykonania ogrodzenie stadionu systemowe z paneli W4 stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolorem RAL 6005 o wysokości przęsła 1,76 m i rozstawie przęseł 2,59 cm. W ogrodzeniu zaprojektowano bramę dwuskrzydłową z furtką o wymiarach bramy 1,8 x 4,5 m i furtki 1,8 x 1,0 m według np. systemu ogrodzeń PLASTMET.

e) ciągi pieszo – jezdne
Na terenie stadionu oraz wzdłuż bieżni wykonać ciągi pieszo - jezdne dla obsługi sprzętu i pieszych, z kostki betonowej typu polbruk 8 i 6 [cm] w kolorze szarym, fazowanej zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu.

f) wyposażenie
Należy wyposażyć wszystkie stanowiska do uprawiania dyscyplin lekkiej atletyki, boiska do piłki nożnej (bramki, piłko chwyty etc.) oraz m.in. tablicę do wyświetlania wyników.

g) Infrastruktura techniczna
Należy wykonać odwodnienie płyty boiska i innych elementów stadionu. Koniecznym jest wykonanie oświetlenia Stadionu. Ponadto zaplanowano wykonanie przyłącza do sieci zewnętrznych w tym kanalizacji deszczowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45262210-6 - Fundamentowanie

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie/waga (pkt)
1. Cena (koszt) 60% = 60 pkt
2. Gwarancja na nawierzchnię wraz z rękojmią 20% = 20 pkt
3. Ilość pozytywnie zweryfikowanych obiektów soportowych przez PZLA w okresie ostatnich 5 lat do dnia złożenia ofert wykonanych w systemie nawierzchni Full Pur, który uzyskał świadectwo 20% = 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

.1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania (np. KRS, CEiDG). Zamawiający będzie mógł zweryfikować warunek za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać wspólnie (łącznie),
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże minimalny poziom zdolności tj.:
– Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie należycie zrealizował zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo zakończył co najmniej dwa zadania inwestycyjne o wartości brutto min. 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych), w tym jedno zadanie tożsame polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie, remoncie i/lub modernizacji obiektu sportowego o podobnych parametrach i zastosowanych technologiach.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go samodzielnie (doświadczenia zawodowego nie sumuje się).
Wykonawca załączy dowody określające, czy te usługi/dostawy/budowy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi/dostawy/budowy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty –
(załącznik numer 3)

e) wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego realizacji:
– co najmniej jedną osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej przy kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych — uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, posiadającą minimalnie 5 letnie doświadczenie zawodowe oraz w tym pełnienie funkcji Kierownika budowy w min. jednej robocie budowlanej obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę, remont i/lub modernizację obiektu sportowego.
Wykonawca zabezpieczy również osoby odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - (załącznik numer 4).

7.2. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty załączników oraz referencji bądź innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zadania.
7.3. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz ilościowy pozytywnie zweryfikowanych obiektów sportowych przez PZLA w okresie ostatnich 5 lat do dnia złożenia ofert wykonanych w systemie nawierzchni Full Pur, który uzyskał świadectwo.
7.4. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących nawierzchni zgodnie z rozdz. II pkt.9.5)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy wraz z projektem harmonogramu rzeczowo - finansowego – załącznik nr 1

2) oświadczenie Wykonawcy dot. braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunków –
załącznik nr 2

3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeśli przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać wspólnie (łącznie),

4) Wykaz robót budowlanych - (załącznik numer 3)

5) Wykaz ilościowy pozytywnie zweryfikowanych obiektów sportowych przez PZLA w okresie ostatnich 5 lat do dnia złożenia ofert wykonanych w systemie nawierzchni Full Pur, który uzyskał świadectwo.

6) Dokumenty dotyczące nawierzchni:

7) Wykaz osób (załącznik numer 4):

8) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5)
9) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (podmiot trzeci) - załącznik nr 6:

10) Oświadczenie w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

11) Samooczyszczenie

12) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):

13) Wadium.

14) Wykaz rozwiązań równoważnych:

15) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa:Wykaz podmiotowych środków dowodowych
Zgodnie z „Art. 273 ust. 1 „W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać podmiotowych środków na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, jak i spełnienia warunków udziału w postępowaniu,”:
W związku z powyższym Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedłożenia/uzupełnienia dokumentów wskazanych w rozdziale II pkt 9:

1) Dotyczących braku podstaw wykluczenia:
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;

2) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu- informacja zawarta w rozdziale II pkt 3.

3) Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 5.000.000,00 zł. (słownie złotych: pięć milionów złotych), zgodnie z projektem umowy - załącznik nr 8.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać wspólnie (łącznie).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe (art. 7 pkt. 20 ustawy Pzp) – „należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia”
Przykładem takiego dokumentu są choćby karty katalogowe, czy też stosowne certyfikaty.
Dokumenty dotyczące nawierzchni.

Zamawiający przewiduje obowiązek przedłożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
10.1. Wykonawca, biorący udział w postępowaniu, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
10.3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 PZP:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr:
23 8392 0004 1300 0374 2000 0030 Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Olszyna
z dopiskiem: wadium na zadanie pn.: "Modernizacja Stadionu Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3 w Olszynie - etap II"
Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
10.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
10.6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
10.7. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 PZP. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się umieszczenie w treści dokumentu wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, adresu poczty elektronicznej, na który Zamawiający może przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
10.8. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowaną formą wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 PZP, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.
10.9. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a)nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności wadium w formule: „od dnia ……. – do dnia ………”,
d)zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
10.10. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

5.1.Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
5.2. Podpisanie umowy będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych finansowanego z Programu Rządowego Funduszu: Polski Ład.
5.3.Umowa zostanie podpisana z datą promesy inwestycyjnej.
5.4.Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo