Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kosakowo, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341114/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA KOSAKOWO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Kosakowo- 2 edycja

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOSAKOWO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000531708

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 69

1.4.2.) Miejscowość: Kosakowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-198

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.7.) Numer telefonu: 586604344

1.4.8.) Numer faksu: 586604301

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kosakowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakosakowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341114

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00336018/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa drogi o nawierzchni asfaltowej, gdzie wartość robót drogowych wynosiła nie mniej niż 800.000 złotych brutto dla każdej z tych robót.
2. Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował osobą Kierownika Budowy w branży drogowej, oraz Kierownikami Robót w każdej z wymaganych branż: sanitarnej (kanalizacja deszczowa, instalacje gazowe), elektrycznej i telekomunikacyjnej - posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie Ustawą Prawo Budowlane.
3. Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował 1 osobą z wykształceniem archeologicznym, mogącą przeprowadzić badania wyprzedzające i/lub prowadzić nadzór archeologiczny przy realizacji budowy dróg będących przedmiotem postepowania.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa i/lub przebudowa i/lub rozbudowa drogi o nawierzchni asfaltowej, gdzie wartość robót drogowych wynosiła nie mniej niż 500.000 złotych brutto dla każdej z tych robót.
2. Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował osobą Kierownika Budowy w branży drogowej, oraz Kierownikami Robót w każdej z wymaganych branż: sanitarnej (kanalizacja deszczowa, instalacje gazowe), elektrycznej i telekomunikacyjnej - posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, zgodnie Ustawą Prawo Budowlane.
3. Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował Archeologiem do przeprowadzenia badań wyprzedzających i/lub prowadzenia nadzoru archeologicznego przy realizacji budowy dróg będących przedmiotem postepowania.
Zatrudnienie archeologa i koszty związane z jego działalnością leżą po stronie Wykonawcy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 11:00

Po zmianie:
2022-09-23 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 11:30

Po zmianie:
2022-09-23 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-20

Po zmianie:
2022-10-22

Zobacz inne

Prawo