Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Miastko, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341119/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miastko

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.jankowska@um.miastko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc711eaa-301d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341119

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005969/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Przebudowa budynku remizy strażackiej w m. Dretyń.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/um_miastko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/um_miastko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z opisem Rozdziału XX swz - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikowała się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z załącznikiem nr 9 swz.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z załącznikiem nr 9 swz.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRG.271.26.2022.MJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji budynku remizy strażackiej w Dretyniu, tj. rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku remizy (działki nr 112, 113 i 114 obr. ew. Dretyń). Łączna powierzchnia użytkowa po realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 686,27 m2. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie: niezbędnych robót rozbiórkowych, rozbudowę budynku, wzmocnienie istniejących fundamentów i ścian budynku, wykonanie nowych ścianek działowych, stropu dachu nad częścią parteru i piętrem, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych, przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej, wykonanie zjazdów i nawierzchni utwardzonych, itp. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262210-6 - Fundamentowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45410000-4 - Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

42416100-6 - Windy

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o kryteria, tj. cena ofery o okres gwarancji na wykonane roboty, w sposób opisany w swz.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XV SWZ;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej
W celu spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany do wykazania iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wykonał prawidłowo - nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegającą na budowie / przebudowie / rozbudowie / nadbudowie budynków o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto, (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych).
3. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnienie warunku przez wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do swz

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zawierający nie mniej niż jedną robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem niniejszemu zamówieniu polegające na budowie / przebudowie / rozbudowie / nadbudowie budynków o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN brutto, (słownie: pięćset tysięcy 00/100 złotych) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; zaleca się sporządzenie zgodnie z załącznikiem nr 7 swz

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający na podstawie art. 97 ust. 1 Pzp żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie 25.000,00 PLN, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572);
4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego -
PKO Bank Polski SA 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu.
Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w poz. 3 pkt 1-4 swz, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w poz. 3 pkt 1-4 swz, musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązuje Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp.
7. Wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje odrzucenie oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający na podstawie art. 449 ust. 3 Pzp żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) przed zawarciem umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Na podstawie art. 452 ust. 2 Pzp Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).
4. Zgodnie z art. 450 ust. 1 Pzp zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym,
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczonych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wniesione w ten sposób zabezpieczenie, zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form wskazanych w poz. 4. z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach aniżeli w pieniądzu, o których mowa w poz. 4. pkt 2-5 swz, zamawiający żąda aby z treści tych dokumentów jednoznacznie wynikało uprawnienie zamawiającego do bezwarunkowego zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia zgodnie z celem dla jakiego zostało ustanowione.
9. W przypadku, dokumentów, o którym mowa w poz. 8 swz zamawiający wymaga aby z ich treści jednoznacznie wynikało, że wniesione zabezpieczenie obejmuje następujące okresy:
1) wykonania zamówienia powiększony o 30 dni licząc od dnia jego wykonania i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane – w wysokości 3% ceny oferty (brutto);
2) zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji powiększony o 15 dni – kwoty nie przekraczającej 30% wniesionego zabezpieczenia.
10. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 453 Pzp w sposób następujący:
1) w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez zamawiającego za należycie wykonane 70% jego wartości;
2) pozostałe 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uwarunkowane jest:
a) wstrzymaniem robót przez zamawiającego w okolicznościach, za które wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności tj. ze względu na potrzebę rozwiązania problemów technicznych jakie mogą ujawnić się w trakcie realizacji zamówienia np. wskutek prowadzonych prac ziemnych odsłonięte zostaną nie zainwentaryzowane i nie wskazane w dokumentacji projektowej urządzenia podziemne lub inne przeszkody techniczne, które wywołały sytuację kolizyjną uniemożliwiającą kontynuację robót do czasu jej usunięcia, wówczas okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowaną ilość dni niezbędnych do usunięcia wyżej opisanych przyczyn wstrzymania robót,
b) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej na wniosek Stron, jeżeli od ich wprowadzenia uzależnione jest dalsze prowadzenie robót spowodowane np. koniecznością zmian rzędnych posadowienia określonych elementów w dokumentacji projektowej, okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o udokumentowaną ilość dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) szczególnie niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi tj. intensywnymi opadami atmosferycznymi uniemożliwiającymi realizację zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w okresie nie krótszym niż 10 dni. Wówczas okres realizacji zamówienia zostanie wydłużony o dwukrotność ilości dni, w których warunki te występowały;
d) nie wywiązaniem się kontrahentów wykonawcy z terminowego dostarczenia zamówionych wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia w okolicznościach,
za które Wykonawca nie odpowiada np. jednostronne wycofanie się dostawców z przyjętych zobowiązań wobec wykonawcy w tym zakresie, w opisanych okolicznościach przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o udokumentowaną przez Wykonawcę wydłużoną ilość dni oczekiwania na dostarczenie zamówionych wyrobów z uwzględnieniem niezbędnego czasu na wykonanie prac montażowo-budowlanych,
e) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie niezależne od Stron, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie mogą zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, do której zalicza się m.in. klęski żywiołowe, embarga, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, w tym dostosowanie się do zarządzeń, zakazów lub wiążących rekomendacji ze strony organów państwowych dotyczących ochrony zdrowia publicznego w związku z zagrożeniem pandemią COVID-19 uniemożliwiającej dotrzymanie umownego terminu realizacji zamówienia, w opisanych okolicznościach przedłużenie terminu wykonania umowy nastąpi o udokumentowany przez Wykonawcę okres trwającej siły wyższej powodującej np. zmniejszenie liczby pracowników z uwagi na odbywanie kwarantanny, opiekowaniem się dziećmi, brakami w materiałach budowlanych w związku z zawieszeniem/zmniejszeniem produkcji, zamknięciem hurtowni budowlanych, zamknięciem granic wstrzymaniem lub ograniczeń dostaw materiałów budowlanych zza granicy itp.;
2) zamiany wyrobów budowlanych i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że określony rodzaj wyrobów lub urządzeń został wycofany z rynku lub może zostać zastąpiony wyrobami, urządzeniami charakteryzującymi się co najmniej takimi samymi lub wyższymi standardami jakościowymi, parametrami technicznymi, technologicznymi niż wynikające z dokumentacji projektowej, które zapewnią osiągnięcie zakładanego efektu w stopniu równym lub wyższym wynikającym z dokumentacji projektowej – bez prawa zmiany ceny wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/um_miastko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

Zobacz inne

Prawo