Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ruda Maleniecka, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341194/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA RUDA MALENIECKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa placu zabaw w miejscowości Lipa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RUDA MALENIECKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010659

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 99A

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Maleniecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-242

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 373 13 40

1.5.8.) Numer faksu: 41 373 13 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://samorzad.gov.pl/web/gmina-ruda-maleniecka

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie "Królewski Karp"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 658-198-14-15, Regon 260624986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ruda Maleniecka

1.5.2.) Miejscowość: Ruda Maleniecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-242

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3731340

1.5.8.) Numer faksu: 41 3731341

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krolewskikarp@rudamaleniecka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: samorzad.gov.pl/web/gmina-ruda-maleniecka

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiającym Wiodącym jest Gmina Ruda Maleniecka, która przygotowuje i przeprowadza postępowanie w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających. Zamawiający wspólnie odpowiadają za zgodność tego postępowania z ustawą Pzp. Zamawiający zawarli porozumienie o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór zawartego porozumienia został załączony do SWZ.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa placu zabaw w miejscowości Lipa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c6eee6d-3011-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024687/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa placu zabaw w miejscowosci Lipa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

1. Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014-2020, z wyłączeniem projektów grantowych - Beneficjent: Gmina Ruda Maleniecka. 2. Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 - Beneficjent: Stowarzyszenie „Królewski Karp”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
e-mail: jolanta.orman@rudamaleniecka.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
- ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
- poczty elektronicznej jolanta.orman@rudamaleniecka.pl
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 202r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020r., poz. 344).
2) Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami:
Pani Jolanta Orman, tel. 41 373 13 52, e-mail: jolanta.orman@rudamaleniecka.pl
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia oferty, zmiany oferty, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia Regulaminu korzystania z systemu miniPortal oraz Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP, dostępnych pod adresami:
a) https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz
b) https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8) Wykonawca składa ofertę (wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczególności danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
9) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym (art. 63 ust. 2 ustawy Pzp). Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
Formaty plików muszą być zgodne z Krajowymi Ramami Interoperacyjności – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2247).
10) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz ....
UWAGA: Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tej sekcji ogłoszenia, Zamawiający nie mógł zawrzeć pełnych informacji z przedmiotowego zakresu. Kompletne informacje na temat komunikacji w postępowaniu znajdują się w SWZ - rozdział IV pkt 17.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 I 14 RODO
dla zamówień udzielanych w trybie Ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych
Definicje:
„RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
"Ustawa Pzp" - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710) .
Zgodnie z art. 13 ust 1. i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Ruda Maleniecka z siedzibą
w Rudzie Malenieckiej, Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: Ruda Maleniecka 99a, 26-242 Ruda Maleniecka, adres e-mail: iod@kwiecienipartnerzy.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych. W przypadku dofinansowania zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z którego uzyskano dofinansowanie.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) ......
UWAGA: Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tej sekcji ogłoszenia, Zamawiający nie mógł zawrzeć pełnych informacji z tego zakresu. Kompletne informacje nz temat RODO znajdują się w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie budowy placu zabaw w miejscowości Lipa.
Zamówienie obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1. „Budowa placu zabaw w miejscowości Lipa”.
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020, z wyłączeniem projektów grantowych.
Beneficjent: Gmina Ruda Maleniecka

Zadanie 2. „Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Lipa”.
Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
Beneficjent: Stowarzyszenie „Królewski Karp”

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają dokumenty załączone do SWZ:
- Przedmiar robót dla zadania 1 – załącznik nr 9a do SWZ,
- Przedmiar robót dla zadania 2 – załącznik nr 9b do SWZ
- Projekt zagospodarowania terenu działki dla zadania 1 – załącznik nr 10a do SWZ
- Projekt zagospodarowania terenu działki dla zadania 2 – załącznik nr 10b do SWZ
- Załącznik graficzny – załącznik nr 11 do SWZ (wspólny dla zadania 1 i 2)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci

45212130-6 - Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

37535100-8 - Huśtawki

37535250-4 - Huśtawki (poziome) do placów zabaw

37535210-2 - Huśtawki (pionowe) do placów zabaw

39142000-9 - Meble ogrodowe

39121200-8 - Stoły

39113600-3 - Ławki

34928200-0 - Ogrodzenia

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

31521200-6 - Lampy stojące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ofert:
1) Cena – waga kryterium 60 pkt (%)
2) Okres gwarancji – waga kryterium 40 pkt (%)

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone wg wzoru:
Cena najniższa brutto ÷ Cena oferty ocenianej brutto x 60% = liczba punktów (C)

2) Punkty za kryterium „Okres gwarancji” będą przyznawane na podstawie udzielonej przez wykonawcę gwarancji w skali punktowej do 40 punktów (%), w następujący sposób:
Okres gwarancji za wady nie może być krótszy niż 36 miesięcy.
36 m-cy lub w przypadku nieuzupełnienia tej kwestii w formularzu ofertowym: 0 pkt.
37 - 44 m-ce: 10 pkt
45 - 52 m-ce: 20 pkt
53 - 59 m-ce: 30 pkt
60 m-cy i więcej: 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu placu zabaw wraz z montażem urządzeń małej architektrury, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł. brutto każda z robót.
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy, który posiada kwalifikacje zawodowe, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1646) oraz w rozumieniu art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019r., poz. 1117).
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. , poz. 275), z innym wykonawcą który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia – załącznik nr 4 do SWZ).
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji złożone przed notariuszem lub przed organem sądowy, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu – załącznik nr 5 do SWZ).
2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia – niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu – załącznik nr 6 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SWZ) oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SWZ).
3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby - jeżeli dotyczy (wzór zał. nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Z treści pełnomocnictwa powinno wynikać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – składa każdy z wykonawców.
3) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Wspólnicy składają wspólnie.
5) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu – Wspólnicy składają wspólnie.
6) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
7) W przypadku oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w następujących okolicznościach:
a) Zmiana zakresu rzeczowego
Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy określonego w rozdziale V SWZ (Zamawiający zastrzega sobie, bez wynagrodzenia i odszkodowania dla Wykonawcy, prawo zmniejszenia zakresu robót - w przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji, której wcześniej nie dało się przewidzieć). W takim przypadku zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne o wartość robót wyłączonych z wykonania – wyliczone przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych z określonymi w kosztorysie ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy. Wyliczenia wartości robót wyłączonych dokonuje Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zmiana zakresu rzeczowego i związane z tym pomniejszenie wynagrodzenia nie może być większe niż o 10%.
Przewiduje się możliwość rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości robót mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia, tj. robót ściśle związanych z budową placu zabaw i polegających na wykonywaniu takich samych czynności, etapów, prac jak w przypadku podstawowego przedmiotu zamówienia opisanego w rozdziale V SWZ oraz w załącznikach nr 9, 10 i 11 do SWZ). W takim przypadku zostanie powiększone wynagrodzenie umowne o wartość robót wykonanych dodatkowo – wyliczone przy zastosowaniu cen jednostkowych i wskaźników kalkulacyjnych tożsamych z określonymi w kosztorysie ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy. Wyliczenia wartości robót wykonanych dodatkowo dokonuje Wykonawca i wyliczenie to podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zmiana zakresu rzeczowego i związane z tym zwiększenie wynagrodzenia nie może być większe niż o 10%.
Zmiany zakresu rzeczowego ograniczają się do sytuacji nadzwyczajnych – takich – gdzie bez dokonania zmiany umowa nie mogłaby zostać prawidłowo zrealizowana.
b) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.:
- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, odbiegającymi od typowych dla pory roku, które mogą uniemożliwić prowadzenie robót budowlanych;
- działania siły wyższej (klęski żywiołowe, pożary, strajki generalne czy lokalne, , itp., mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót) – określone szczegółowo w § 4 ust. 4.2. pkt 2) niniejszej umowy;
- niemożliwe do przewidzenia problemy (geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, inne) – utrudniające lub uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy (fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy/protokole i być potwierdzony przez Nadzór Inwestorski);
- błędy lub istotne braki w dokumentacji, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
- wstrzymanie robót przez Zamawiającego, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez Nadzór Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy;
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności (np. wykopaliska archeologiczne itp. uniemożliwiające wykonywanie robót, niespodziewane zmiany formalno-prawne i procedury administracyjne wykraczające poza terminy KPA, inne mające wpływ na termin realizacji umowy);
- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych mających wpływ na termin realizowanego zamówienia;
- wystąpienie ...
UWAGA: Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tej sekcji ogłoszenia, Zamawiający nie mógł zawrzeć w tym miejscu pełnych informacji z przedmiotowego zakresu. Kompletne informacje dot. przewidywanych zmian umowy Zamawiający zawarł w zał. nr 8A i 8B do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uwaga: Ze względu na ograniczoną ilość znaków w niektórych sekcjach ogłoszenia, Zamawiający nie mógł zawrzeć w ogłoszeniu pełnych informacji z poszczególnych zakresów. Kompletne informacje na temat przedmiotowego postępowania znajdują się w SWZ i załącznikach do SWZ.

Zobacz inne

Prawo