Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gliwice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341207/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp.z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zagospodarowanie odpadów pochodzących z punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK) zlokalizowanego na terenie instalacji przetwarzania odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 199B

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp.z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 278165760

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Zwycięstwa 36

1.4.2.) Miejscowość: Gliwice

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pzogliwice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzogliwice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341207

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00331933/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 10:00

Po zmianie:
2022-09-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 10:30

Po zmianie:
2022-09-15 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-11

Po zmianie:
2022-10-14

Zobacz inne

Prawo