Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole Lubelskie, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341236/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA OPOLE LUBELSKIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn: „Budowa pumptracka do jazdy na rowerach, deskorolkach i rolkach”...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPOLE LUBELSKIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020026

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Lubelska 4

1.4.2.) Miejscowość: Opole Lubelskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 24-300

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.4.7.) Numer telefonu: 0818277201

1.4.8.) Numer faksu: 0818277200

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opolelubelskie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opolelubelskie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341236

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00330947/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium Symbol Waga
[%]

1) Cena oferty C 60
2) Doświadczenie osoby posiadającej kwalifikacje, o których mowa w art. 37 ust b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (kierowanie lub nadzorowanie pracami przy zabytkowej zieleni). D 40
RAZEM: 100
1) Kryterium: cena oferty C
Ocena ofert w zakresie kryterium: cena oferty zostanie dokonana w/g następującej zasady:
- cena oferty: waga 60%
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium cena oferty: 60 punktów.
Do oceny kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto (całkowita cena za wykonanie zamówienia) zaoferowana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ), czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT).
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60. Najwyższą liczbę punktów 60 otrzyma oferta, która zawiera najniższą cenę.
Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego.
Wzór do obliczeń:
Cn
------ x 60 pkt = liczba punktów C
Cx
gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców
Cx – cena przedstawiona przez badanego wykonawcę
60 kt - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga: 60%).

2) Kryterium: Doświadczenie osoby posiadającej kwalifikacje, o których mowa w art. 37 ust b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami(kierowanie lub nadzorowanie pracami przy zabytkowej zieleni).
(w przedziale od 0 do 40 punktów)

Doświadczenie osoby posiadającej kwalifikacje, o których mowa w art. 37 b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (kierowanie lub nadzór nad pracami przy zabytkowej zieleni).
Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z podziałem wskazanym poniżej, za posiadanie przez w/w osobę doświadczenia polegającego na pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji kierowania pracami lub nadzoru przy zabytkowej zieleni:

1) za realizację do 2 zadań obejmujących swym zakresem kierowanie lub nadzór nad realizacją prac przy zabytkowej zieleni o powierzchni obszaru minimum 0,5 ha – 0 pkt.
2) za realizację minimum 3 zadań obejmujących swym zakresem kierowanie lub nadzór nad realizacją prac przy zabytkowej zieleni o powierzchni obszaru minimum 0,5 ha – 40 pkt

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania doświadczenia inspektora nadzoru osoby posiadającej kwalifikacje, o których mowa w art. 37 b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (kierowanie lub nadzór nad pracami przy zabytkowej zieleni) w treści formularza ofertowego.

Po zmianie:
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Lp. Nazwa kryterium Symbol Waga
[%]
1) Cena oferty C 60
2) Doświadczenie Inspektora Nadzoru Koordynatora
D 40
RAZEM: 100

1) Kryterium: cena oferty C
Ocena ofert w zakresie kryterium: cena oferty zostanie dokonana w/g następującej zasady:
- cena oferty: waga 60%
Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w kryterium cena oferty: 60 punktów.
Do oceny kryterium „cena oferty” będzie brana pod uwagę cena brutto (całkowita cena za wykonanie zamówienia) zaoferowana przez wykonawcę w Formularzu Ofertowym Wykonawcy (załącznik nr 1 do SWZ), czyli zawierająca należny podatek od towarów i usług (VAT).
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów, czyli 60. Najwyższą liczbę punktów 60 otrzyma oferta, która zawiera najniższą cenę.
Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, obliczona wg poniższego wzoru, zastosowanego do obliczania punktowego.
Wzór do obliczeń:
Cn
------ x 60 pkt = liczba punktów C
Cx
gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich proponowanych przez wykonawców
Cx – cena przedstawiona przez badanego wykonawcę
61 kt - procentowe znaczenie kryterium: ceny oferty (waga: 60%).
2) Kryterium: Doświadczenie Inspektora Nadzoru Koordynatora
Doświadczenie wskazanego w wykazie osób i formularzu ofertowym Inspektora Nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
(w przedziale od 0 do 40 punktów)
Doświadczenie wskazanego w wykazie osób i formularzu ofertowym Inspektora Nadzoru posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z podziałem wskazanym poniżej, za posiadanie przez w/w osobę doświadczenia polegającego na pełnieniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji kierowania robotami lub nadzoru w następującym zakresie:
3) Za posiadanie co najmniej 1 roku doświadczenia obejmującego swym zakresem kierowanie lub nadzór nad realizacją robót budowlanych branży konstrukcyjno budowlanej na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny – 0 pkt.
4) Za posiadanie co najmniej 2 lat doświadczenia obejmującego swym zakresem kierowanie lub nadzór nad realizacją robót budowlanych branży konstrukcyjno budowlanej na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny – 40 pkt.
Wykonawca jest zobowiązany do wykazania doświadczenia inspektora nadzoru w treści formularza ofertowego. W tym celu wykonawca powinien wskazać:
1) Imię i nazwisko osoby posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2) nazwę zamówienia, jego przedmiot, zakres zamówienia, datę realizacji, wskazanie czy obszar jest wpisany do rejestru zabytków lub czy jest wpisany do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny;
3) nazwę podmiotu, na rzecz którego prace zostały wykonane;
4) okres pełnienia funkcji kierowanie lub nadzór nad realizacją robót budowlanych branży konstrukcyjno budowlanej na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub obszaru wpisanego do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny
W przypadku nie wypełnienia stosownego pola na druku formularza oferty Wykonawca otrzyma - 0 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona wg poniższego wzoru:
Wzór do obliczeń:
Sp = C + D

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
3. W zakres zamówienia objętego nadzorem wchodzi między innymi:
a) Budowa trasy do terenowej jazdy rowerowej, tzw „pumptrack” o powierzchni toru do jazdy ok. 697 m2 zgodnie z projektem;
b) Niwelacja terenu, boczne muldy i zakręty winny być oskarpowane, obsiane i obsadzone roślinami i wtopione w płaszczyznę terenu;
c) wbudowanie rury przyłącza wodociągowego na odcinku 65 mb (przewód wodociągowy PE RC SDR11 dn40) przebiegającego pod planowanym do wykonania pumptrackiem.
4. Usługa nadzoru inwestorskiego związana z realizacją zadania, które obejmuje swym zakresem szczegółowy zakres zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
4. Wykonawca (inspektor nadzoru) do realizacji zamówienia winien zapewnić następujący zespół osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z opisem poniżej:

Wykonawca zapewnia realizację usługi kompleksowego nadzoru we wszystkich branżach, tj. zespół posiadających uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:

a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (koordynator);
c) osoba posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 ust b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami .
5. Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 (art. 27 dla koordynatora) ustawy Prawo budowlane.
6. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto:
1) Doradztwo techniczne na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej;
2) Weryfikacja dokumentacji projektowej wielobranżowej tj. projektów budowlanych, wykonawczych w branżach: sanitarnej i drogowej, wraz z jego sprawdzeniem pod katem zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym dla przedmiotowej inwestycji ;
3) Weryfikacja kosztorysów i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych;

7. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dotyczących realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
8. Roboty budowlane objęte nadzorem inwestorskim będą prowadzone na podstawie decyzji LWKZ w Lublinie nr IN.5142.644.1.2021 z dnia 23.12.2021 r. oraz na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 480/2021 Znak: AB.6740.5.153.2021 z dnia 28.12.2021 r.
9. Jeżeli w SWZ, przy opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SWZ wraz z załącznikami.
11. Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. Zamówienie publiczne nie zostało podzielone na części ze względów ekonomicznych oraz technicznych. Zakres zamówienia dotyczy nadzorowania robót budowlanych na terenie tej samej miejscowości, w bardzo bliskiej odległości co spowoduje ograniczenie i rozłożenie kosztów realizacji usługi tj. kosztów dojazdu zespołu inspektorów nadzoru.
13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
14. Usługa winna być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 ) normami, warunkami technicznymi i wiedzą budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
15. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W takiej sytuacji Wykonawca:
a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać (o ile są już mu znane na tym etapie) firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;
b) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.
16. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę zadań dotyczących zamówienia.

Po zmianie:
3. W zakres zamówienia objętego nadzorem wchodzi między innymi:
a) Budowa trasy do terenowej jazdy rowerowej, tzw „pumptrack” o powierzchni toru do jazdy ok. 697 m2 zgodnie z projektem;
b) Niwelacja terenu, boczne muldy i zakręty winny być oskarpowane, obsiane i obsadzone roślinami i wtopione w płaszczyznę terenu;
c) wbudowanie rury przyłącza wodociągowego na odcinku 65 mb (przewód wodociągowy PE RC SDR11 dn40) przebiegającego pod planowanym do wykonania pumptrackiem.
4. Usługa nadzoru inwestorskiego związana z realizacją zadania, które obejmuje swym zakresem szczegółowy zakres zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.
5. Wykonawca (inspektor nadzoru) do realizacji zamówienia winien zapewnić następujący zespół osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z opisem poniżej:
Wykonawca zapewnia realizację usługi kompleksowego nadzoru we wszystkich branżach, tj. zespół posiadających uprawnienia budowlane w następujących specjalnościach:
a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (1 osoba – koordynator)
b) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nie mogą zawierać żadnych ograniczeń co do nadzorowania instalacji np.stopnia skomplikowania instalacji) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (1 osoba).
6. Zakres obowiązków inspektora nadzoru wynika z art. 25 i 26 (art. 27 dla koordynatora) ustawy Prawo budowlane.7. Szczegółowy opis obowiązków Wykonawcy dotyczących realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
8. Roboty budowlane objęte nadzorem inwestorskim będą prowadzone na podstawie decyzji LWKZ w Lublinie nr IN.5142.644.1.2021 z dnia 23.12.2021 r. oraz na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 480/2021 Znak: AB.6740.5.153.2021 z dnia 28.12.2021 r.
9. Jeżeli w SWZ, przy opisie przedmiotu zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z SWZ wraz z załącznikami.
11. Z uwagi na charakter zamówienia, Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. Zamówienie publiczne nie zostało podzielone na części ze względów ekonomicznych oraz technicznych. Zakres zamówienia dotyczy nadzorowania robót budowlanych na terenie tej samej miejscowości, w bardzo bliskiej odległości co spowoduje ograniczenie i rozłożenie kosztów realizacji usługi tj. kosztów dojazdu zespołu inspektorów nadzoru.
13. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
14. Usługa winna być realizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 ) normami, warunkami technicznymi i wiedzą budowlaną, przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
15. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. W takiej sytuacji Wykonawca:
a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podać (o ile są już mu znane na tym etapie) firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców;
b) w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.
16. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę zadań dotyczących zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą:
Doświadczenie osoby posiadającej kwalifikacje, o których mowa w art. 37 ust b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (kierowanie lub nadzorowanie pracami przy zabytkowej zieleni).

Po zmianie:
Doświadczenie Inspektora Nadzoru Koordynatora

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.13. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.14. Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamówienia będą polegały na zleceniu wykonawcy podobnych rodzajowo usług nadzoru budowlanego polegającego na nadzorowaniu robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenów parku i/lub obszaru użyteczności publicznej w zakresie wykonywania utwardzeń terenu oraz budowy obiektów małej architektury lub obiektów rekreacyjnych lub obiektów sportowych wraz z instalacjami do 50 % wartości zamówienia podstawowego w terminie do 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Warunki w zakresie długości okresu gwarancji, terminów płatności będą określone na zasadach wynikających z projektowanych postanowień umownych załączonych do zamówienia podstawowego

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
4) warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego w specjalności co najmniej konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej nad realizacją robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu parku i/lub obszaru użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków w zakresie budowy obiektów rekreacyjnych i/lub sportowych ( w szczególności pumptrack i tym podobne obiekty) o wartości łącznej w/w robót min. 300.000,00 zł brutto.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:
 Inspektorem Nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (1 osoba – koordynator)
 Inspektorem Nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nie mogą zawierać żadnych ograniczeń co do nadzorowania instalacji np. stopnia skomplikowania instalacji) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (1 osoba).
 Inspektorem nadzoru posiadającym kwalifikacje, o których mowa w art. 37 ust b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (wymagana w decyzji LWKZ).

Po zmianie:
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
2) warunek uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
3) warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
4) warunek zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 1 usługę kompleksowego nadzoru inwestorskiego w specjalności co najmniej konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej nad realizacją robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu parku i/lub obszaru użyteczności publicznej, wpisanych do rejestru zabytków w zakresie: wykonywania utwardzeń terenu oraz budowy obiektów małej architektury lub obiektów rekreacyjnych lub obiektów sportowych, o wartości łącznej w/w robót min. 300.000,00 zł brutto.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej:
- Inspektorem Nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (1 osoba – koordynator)
- Inspektorem Nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych (uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nie mogą zawierać żadnych ograniczeń co do nadzorowania instalacji np. stopnia skomplikowania instalacji) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (1 osoba).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:

Po zmianie:
4. Wykonawcy zobowiązani są wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1)Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – Załącznik nr 1 do SWZ;
W formularzu ofertowym, wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
2)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego zgodnie z art. 125 ust. 1 – załącznik nr 2 do SWZ ;
3) Zobowiązanie innego podmiotu– załącznik nr 6 (jeżeli dotyczy)
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
5. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. Aby uniknąć wątpliwości Zamawiający wskazuje, że nie spełnia wymogów o jakich mowa w art. 63 ust. 2 PZP oświadczenie w formie podpisanego własnoręcznie skanu, nieopatrzonego podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym lub osobistym.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
7. Zaleca się aby każdy dokument zawierający tajemnice przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku
8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W celu dokonania zmian w złożonej ofercie lub wycofania oferty należy postępować zgodnie z instrukcją użytkownika zamieszczona na Platformie.
9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje w tym zakresie zwrotu kosztów.
10. Na wezwanie zamawiającego w trakcie oceny i badania ofert Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1) Aktualne zaświadczenie z ZUS, o którym mowa w Części VI SWZ;
2) Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o którym mowa w Części VI SWZ;
3) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem w Części V pkt 2.3.
4) Wykaz usług – załącznik nr 3 do SWZ;
5) Wykaz osób – załącznik nr 4 do SWZ;
6) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – załącznik nr 5 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 10:00

Po zmianie:
2022-09-19 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 10:30

Po zmianie:
2022-09-19 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-11

Po zmianie:
2022-10-18

Zobacz inne

Prawo