Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krynica-Zdrój, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341260/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr. J.Dietla w Krynicy-Zdroju

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kraszewskiego 142

1.5.2.) Miejscowość: Krynica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-380

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 47 32 409, 18 547 37 87

1.5.8.) Numer faksu: 18 47 32 700

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@szpital-krynica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-krynica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz mienia na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju. ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d231f77c-3020-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341260

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025118/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i OC

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital-krynica.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdz. XII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal lub za pomocą poczty elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
3. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
w ust.6 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki pocztowej lub skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym(rekomendowany format danych .doc, docx, .rtf, .pdf).
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie
wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z
plikami stanowiącymi ofertę.
5. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini
portalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XVIII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZOZ-ZP-271-33/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
• obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą /Dz. U. z 2019 r. poz. 866/,
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej innej niż objęta obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem ubezpieczenia nadwyżkowego.
• dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – działalność pozamedyczna,

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66515411-7 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części I zamówienia- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
1. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena oferty - znaczenie: 80 %
2) Klauzule fakultatywne - znaczenie: 20 %
2. Sposób oceny ofert w ramach kryteriów:
1) W zakresie kryterium „Cena oferty” zamawiający dokona oceny wg wzoru:
(cena najniższa spośród złożonych, nieodrzuconych ofert : cena oferty badanej ) x 100 pkt x 80 %
Do obliczeń wg powyższego wzoru zostanie zastosowana cena oferty (dla części I zamówienia) za realizację całości zamówienia w ramach tej części zamówienia wyliczona w oparciu o zasady określone w SWZ.
2) W zakresie kryterium „Klauzule fakultatywne” zamawiający dokona oceny wg wzoru:
(łączna ilość punktów uzyskana w ofercie badanej za wartość merytoryczną tj. klauzule fakultatywne : maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość merytoryczną tj. klauzule fakultatywne) x 100 pkt x 20 %, przy czym punkty zostaną przyznane wg reguły:

DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA

Lp. Nazwa klauzuli Pkt.
1. Klauzula zniesienia franszyzy redukcyjnej kwotowej:
Klauzula ma zastosowanie do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - działalność pozamedyczna i posiadanie mienia 15
2. Klauzula zniesienia franszyzy redukcyjnej procentowej:
klauzula ma zastosowanie do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności medycznej innej niż objęta obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem ubezpieczenia nadwyżkowego 35
3. Klauzula reprezentantów:
Klauzula ma zastosowanie do dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - działalność pozamedyczna i posiadanie mienia. 20
4. Klauzula funduszu prewencyjnego:
Klauzula ma zastosowanie do wszystkich wnioskowanych ubezpieczeń w ramach I Części Zamówienia 10
5. Klauzula ratalna:
Klauzula ma zastosowanie do wszystkich wnioskowanych ubezpieczeń w ramach I Części Zamówienia 10
6. Klauzula zgłaszania szkód:
Klauzula ma zastosowanie do wszystkich wnioskowanych ubezpieczeń w ramach I Części Zamówienia 10

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakulatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Ubezpieczenia majątkowe
• ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
• ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
• liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę: wykonawca może złożyć ofertę na część/części dowolnie przez siebie wybraną/wybrane.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla części II zamówienia- ubezpieczenia majątkowe
1. Ocenie podlegają nieodrzucone oferty w oparciu o następujące kryteria:
1) Cena oferty - znaczenie: 60 %
2) Klauzule fakultatywne - znaczenie: 40 %
2. Sposób oceny ofert w ramach kryteriów:
1) W zakresie kryterium „Cena oferty” zamawiający dokona oceny wg wzoru:
(cena najniższa spośród złożonych, nieodrzuconych ofert : cena oferty badanej ) x 100 pkt x 60 %
Do obliczeń wg powyższego wzoru zostanie zastosowana cena oferty (dla części II zamówienia) za realizację całości zamówienia w ramach tej części zamówienia wyliczona w oparciu o zasady określone w SWZ.
2) W zakresie kryterium „Klauzule fakultatywne” zamawiający dokona oceny wg wzoru:
(łączna ilość punktów uzyskana w ofercie badanej za wartość merytoryczną tj. klauzule fakultatywne : maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość merytoryczną tj. klauzule fakultatywne) x 100 pkt x 40 %, przy czym punkty zostaną przyznane wg reguły:

DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

Lp. Nazwa klauzuli Pkt.
1. Klauzula szkód elektrycznych 15
2. Klauzula kosztów ewakuacji 10
3. Klauzula kradzieży zwykłej 10
4. Klauzula zwiększonych kosztów działalności 10
5. Klauzula rozliczenia składek 2
6. Klauzula ratalna 2
7. Klauzula terminu dokonania oględzin 5
8. Klauzula czasu ochrony 2
9. Klauzula zgłaszania szkód 4
10. Klauzula poszukiwania wycieku 10
11. Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych od kradzieży 10
12. Klauzula składowania mienia 5
13. Klauzula katastrofy budowlanej 10
14. Klauzula wypłaty zaliczki 5

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kaluzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu (wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia)
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego
1. Zgodnie z art. 57 pkt 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. Zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 112 ustawy Pzp:
a) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W tym zakresie zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane przez wykonawcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia na który składa ofertę, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 ze zmianami ), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W odniesieniu do warunku wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu określony w pkt VIII.2 lit. b) SWZ winien spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W zakresie potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp, oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (ogłoszonej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 kwietnia 2022 r.) Wykonawca przedkłada:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze Oferty, stanowiącej Załącznik nr 3A do SWZ
b) Oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 4 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Podmiotowe środki dowodowe:
a) Zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem formularzem stanowiącym załączniki nr 3 do SWZ. Oświadczenie należy sporządzić, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
IX. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE I WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAW WYKLUCZENIA.
1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp, Wykonawca przedkłada:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ
b) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 ze zmianami ) lub zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej (w przypadku gdy Wykonawca rozpoczął działalność przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej ( tj. Dz.U. Nr 59, poz. 344 ze zm.)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) wypełniony formularz ofertowy ogólny (załącznik nr 5 do SWZ z załącznikami szczegółowymi 5A,5B),
b) oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3,3A do SWZ)
c) oświadczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 4 do SWZ)
d) dokumenty (wymienione w rozdz. IX SWZ)
e) jeżeli wykonawca polega na zdolności lub sytuacji pomiotów udostępniających zasoby składa:
• oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 3B do SWZ sporządzone, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem -zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, sporządzone, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
g) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy, sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu lub do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w ofercie w formie, o którym mowa w pkt. 5 powyżej),
c) wszelka korespondencja w Postępowaniu prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 7 lit. b powyżej),
d) wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, a nie dane pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. b ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na udzielanie ochrony ubezpieczeniowej poprzez m.in. powstanie obowiązku lub potrzeby zmiany limitów odpowiedzialności wykonawcy;
2) konieczności dostosowania umowy ubezpieczenia do zmian przedmiotu lub zakresu działalności, powodującą zmianę składki ubezpieczeniowej określonej w § 4 ust. 1;
3) zmian dotyczących przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia, zmian franszyz lub udziałów własnych,
zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia.
Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SWZ, zapisami klauzuli warunków i taryf.
4) zmian wysokości składki lub raty składki w wyniku zmiany (podwyższenia, uzupełnienia lub obniżenia) wysokości sumy gwarancyjnej lub zmiany (podwyższenia, uzupełnienia lub obniżenia) limitów odpowiedzialności, w przypadku:
- obniżenia lub wyczerpania limitów lub podlimitów odpowiedzialności w wyniku wypłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia,
Składka będzie rozliczana zgodnie z określonymi w SWZ zapisami klauzuli warunków i taryf
5) zmiany limitów lub podlimitów odpowiedzialności Wykonawcy mających zastosowanie w ubezpieczeniu, jeżeli zmiana ta ma wpływ na zmianę wysokości łącznej składki ubezpieczeniowej, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, na wniosek Zamawiającego w następujących okolicznościach:
a) nastąpi obniżenie lub wyczerpanie limitów lub podlimitów odpowiedzialności w wyniku wypłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia,
b) nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa
c) nastąpi zmiana w strukturze organizacyjnej Zamawiającego.,
6) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy PZP, tj. zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (zmiana stawki podatku od towarów i usług dotyczyć będzie składki, w części, w jakiej dotyczą jej te zmiany przepisów);
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ (projekt umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy skladać za pośrednictwem miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-21 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania.
2) Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
3) Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 261 ustawy Pzp.
5) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
6) Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8) Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
10) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
11) Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 – NIE DOTYCZY.
12) Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia w przypadku dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych.
13) Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.
14) Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp -Nie dotyczy. Zamawiający nie stawia takiego zastrzeżenia.
15) Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. W zakresie realizacji zamówienia nie ma czynności, których wykonanie polegałoby na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320/. W związku z powyższym nie ma zastosowania art. 95 ustawy Pzp i zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
a) rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby/osób wykonującej/-ych czynności w trakcie realizacji zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca w związku z realizacją zamówienia zatrudniał na podstawie stosunku pracy osobę/osoby wykonującą/-e czynności polegające na: bieżącej obsłudze zawartych umów ubezpieczenia. Zasady dotyczące wymogu zatrudnienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
b) sposób weryfikacji zatrudnienia osoby/osób, o której/-ych mowa powyżej: nie dotyczy,
c) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osoby/osób, o której/-ych mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: nie dotyczy.
16) Wymagania związane z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp, w tym wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy Pzp.
• liczba i okres wymaganego zatrudnienia osób, których dotyczy ten wymóg: nie dotyczy,
• sposób dokumentowania spełniania przez wykonawcę tych wymagań: nie dotyczy,
• uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz sankcje z tytułu ich niespełnienia: nie dotyczy.

Zobacz inne

Prawo