Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gliwice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341267/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Areszt Śledczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319859

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Siemińskiego

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 032 4000800

1.5.8.) Numer faksu: 032 2395067

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp_gliwice@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl/jednostka/areszt-sledczy-gliwice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Gliwicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdb87606-3023-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341267

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079124/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa warzyw i owoców

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Regulamin korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach, ul. Jana Siemińskiego 10, 44-100 Gliwice.

2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych powołanym w Areszcie Śledczym w Gliwicach pod adresem siedziby wskazanym w pkt 1.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO –w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zastanie dokumentacja przetargowa w oparciu o przepisy ustawy PZP.

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

7. Posiadają Państwo prawo do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania ich z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

8. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzania Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Państwu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.9.2022.RŁ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 85275,70 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Ziemniaki jadalne - niezzieleniałe, czyste, suche, bez oznak więdnięcia, nienadmarznięte, jednolite odmianowo, dojrzałe, zdrowe, o kształcie i zabarwieniu miąższu typowym dla odmiany, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych do 30 kg – 70 000 kg,
2) Buraki ćwikłowe - świeże, bez liści, bez oznak gnicia, śladów pleśni, nienadmarznięte, czyste, jędrne, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, jednolite pod względem odmiany i wielkości, w opakowaniach jednorazowych do 30 kg – 4 800 kg,


3) Marchew - świeża, jędrna, sucha, nienadmarznięta, niezdrewniała, prosta, kształtna, bez śladów gnicia, pleśni, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, nać oberwana lub odcięta równo na wierzchołku, w opakowaniach jednorazowych do 30 kg – 9 900 kg,
4) Cebula biała - świeża, bez szczypioru, wystarczająco sucha, bez objawów wyrośnięcia lub kiełkowania, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych do 30 kg – 9 000 kg,
5) Kapusta biała - kształt głowiasty, nienadmarznięta, zwarta, bez oznak kwitnienia, wolna od owadów i szkodników, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych do 30 kg – 3 200 kg,
6) Kapusta czerwona - kształt głowiasty, nienadmarznięta, zwarta, bez oznak kwitnienia, wolna od owadów i szkodników, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych do 30 kg – 2 000 kg,
7) Seler korzeniowy - świeży, nienadmarznięty, bez oznak gnicia, pleśni, bez pustych przestrzeni na przekroju podłużnym, bez stłuczeń i ordzawień, bez oznak wyrastania pędu kwiatostanowego, w opakowaniach jednorazowych do 30 kg – 5 700 kg,
8) Ogórki zielone – świeże, czyste, o komorach nasiennych bez pustych przestrzeni, dobrze wykształcone, praktycznie proste (dopuszczalna wysokość łuku 10mm na każde 10 cm długości ogórka), bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych do 10 kg – 600 kg,
9) Pomidory - świeże, całe, czyste, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej i widocznych zazielenień, bez pustych komór na przekroju, nienadmarznięte, zdrowe, bez uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych do 10 kg – 1 000 kg,
10) Kalafior - cały, bez liści, świeży, nienadmarznięty, bez śladów pleśni, z krótko przyciętym głąbem (wycięta część niejadalna) pozbawiony nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, bez uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych do 10 kg – 300 kg,
11) Jabłka - całe, świeże, nienadmarznięte, pod względem rozmiaru i kształtu muszą spełniać wymogi cechy odmianowej, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w drewnianych skrzyniach do 20 kg – 5 200 kg,
12) Grapefruit - cały, świeży, kształt kulisty lekko spłaszczony, wolny od stłuczeń, bez oznak wewnętrznego wyschnięcia, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych do 30 kg – 500 kg,
13) Pietruszka korzeń - sucha, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, wolna od uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, nać równo oberwana lub obcięta, w opakowaniach jednorazowych do 30 kg – 3 000 kg,
14) Pieczarki - czyste, świeże, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, z zamkniętym lub lekko otwartym kapeluszem i odciętą dolną częścią trzonu, bez uszkodzeń mechanicznych, w opakowaniach jednorazowych do 5 kg – 750 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-01 do 2023-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena brutto i termin płatności faktury

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wg. Załącznika nr 3, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego (Załącznik nr 6)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) braku podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wg. Załącznika nr 3, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez zamawiającego (Załącznik nr 6)
b) oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę – Załącznik nr 4 .

2. Zamawiający może wezwać również pozostałych wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów wskazanych w punkcie 1 (powyżej), aktualnych na dzień ich złożenia, jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:


1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków;

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

6. Podmioty zagraniczne, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) Zaświadczenia, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) Nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;
b) Nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 PZP. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-19 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną - zgodnie ze sposobem opisanym w SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-19 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo