Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341348/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej 92 na odc. Gonice – Wólka.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siemiradzkiego 5a

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-763

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej 92 na odc. Gonice – Wólka.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42693b31-3021-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341348

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00076579/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.28 Wykonanie dokumentacji projektowej: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej 92 na odc. Gonice - Wólka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja korzystania z Platformy: w
przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; w
przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie – należy w zakładce Postępowania, Lista postępowań otwartych
wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia zgłoś się do udziału w postępowaniu przejść do Formularza
rejestracyjnego. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie pdf
zaleca się podpis w formatem PAdES, dokumenty w formacie innym niż pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. Zalecenia
Zamawiającego odnośnie podpisu osobistego: dla dokumentów w formacie pdf lub xml zaleca się podpis wewnętrzny(otoczony),
dokumenty w formacie innym niż pdf zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. Zalecenia Zamawiającego
odnośnie podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu xml. Niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 2 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor
Intel IV 4GHZ, jeden z systemów operacyjnych- MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf. Zamawiający
dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx,
.ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Informacja na temat kodowania i
czasu odbioru danych: pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie
jakozaszyfrowane. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu
otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie Data przesłania. Dokumentacja przedmiotowego
postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce Załączniki. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik
i wciśnięciu polecenia Pobierz. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie pobierz paczkę, a
następnie pobierz wszystkie załączniki organizatora. Ofertę, dokumenty i oświadczenia należy wczytać jako załączniki na Platformie,
według Instrukcji korzystania z Platformy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88,
email:kancelaria@gddkia.gov.pl.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.Dane osobowe będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji. Podstawę prawną przetwarzania
danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z
uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych
umów. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w
przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po
zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane,
jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do
danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; sprostowania
danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami.
Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie
danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem
wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): patrz wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O/PO.D-3.2411.24.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DK92 na odcinku Gonice – Wólka od km 12+521 do km 15+570 strona prawa oraz na odcinku od km 15+570 do końca opracowania (odc. ok. 590 m) ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej poza pasem drogi krajowej - wzdłuż torów kolejowych (od wiaduktu w ciągu DK92 do przejazdu kolejowego na drodze gminnej)

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 460 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu), w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, usług polegających na opracowaniu min. 3 dokumentacji projektowych PB wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) / pozwolenia na budowę/ zgłoszenia dla budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi lub ulicy o klasie technicznej min. Z.

b) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.
Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

• Projektant branży drogowej.
Posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia projektowe drogowe lub konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń od 5 lat.
Projektant branży drogowej powinien posiadać doświadczenie przy opracowaniu min. 1 dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy lub remontu dróg lub ulic klasy min. Z na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacje branży drogowej.
• Sprawdzający dokumentację branży drogowej.
Posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia projektowe drogowe lub konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń od 5 lat.
Sprawdzający dokumentację projektową branży drogowej powinien posiadać doświadczenie przy opracowaniu min. 1 dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy lub remontu dróg lub ulic klasy min. Z na stanowisku Projektanta Drogowego lub Sprawdzającego dokumentacje branży drogowej.

• Projektant branży mostowej.
Posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia projektowe mostowe lub konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń od 5 lat.
Projektant branży mostowej powinien posiadać doświadczenie przy opracowaniu min. 1 dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy lub remontu obiektu mostowego na stanowisku Projektanta Mostowego lub Sprawdzającego dokumentacje branży mostowej.
• Sprawdzający dokumentację branży mostowej.
Posiada wykształcenie wyższe oraz uprawnienia projektowe mostowe lub konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń od 5 lat.
Sprawdzający dokumentację projektową branży mostowej powinien posiadać doświadczenie przy opracowaniu min. 1 dokumentacji projektowych budowy, rozbudowy lub remontu obiektu mostowego na stanowisku Projektanta

Uwaga:
Pod pojęciem opracowania dokumentacji projektowej rozumie się doprowadzenie do wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych na podstawie opracowanego PB wraz z materialami do wniosku o ZRID. Do oferty należy dołączyć poświadczenia wykonanych usług.

Warunek określony w pkt 8.2.4 a) w zakresie doświadczenie spełnia jeden z Wykonawców, natomiast warunek określony w pkt 8.2.4 b) w zakresie potencjału kadrowego mogą spełniać łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
• art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
• art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp dotyczącą skazania za przestępstwo (w zakresie odnoszącym się do art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a),
sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem składa dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
f) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
• art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170),
• art. 109 ust. 1 pkt 5-10 ustawy Pzp;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
Okres 5 lat, o którym mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy złotych 00/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Opisane w Tomie II SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: eB2B https://gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-17

Zobacz inne

Prawo