Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Czernichów, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341355/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA CZERNICHÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowicach - etap VIII

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERNICHÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555915

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Gminna 1

1.4.2.) Miejscowość: Czernichów

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-070

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@czernichow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernichow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341355

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00322416/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Załączniki do SWZ:
1) Wzór formularza ofertowego- załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP - załącznik nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie wykonawcy w sprawie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP- załącznik nr 3 do SWZ.
4) Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 4 do SWZ.
5) Wykaz osób - załącznik nr 5 do SWZ.
6) Zobowiązanie - załącznik nr 6 do SWZ.
7) Przedmiary robót- załącznik nr 7a i 7 b do SWZ.
8) Dokumentacja techniczna
9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- załącznik nr 9 do SWZ.
10) Projektowane postanowienia umowy -załącznik nr 10 do SWZ.

Po zmianie:
Załączniki do SWZ:
1) Wzór formularza ofertowego- załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP - załącznik nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie wykonawcy w sprawie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP- załącznik nr 3 do SWZ.
4) Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 4 do SWZ.
5) Wykaz osób - załącznik nr 5 do SWZ.
6) Zobowiązanie - załącznik nr 6 do SWZ.
7) Przedmiary robót- załącznik nr 7a i 7 b do SWZ.
8) Dokumentacja techniczna
9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- załącznik nr 9 do SWZ.
10) Projektowane postanowienia umowy -załącznik nr 10 do SWZ.
1) Wzór formularza ofertowego- załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP - załącznik nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie wykonawcy w sprawie przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP- załącznik nr 3 do SWZ.
4) Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 4 do SWZ.
5) Wykaz osób - załącznik nr 5 do SWZ.
6) Zobowiązanie - załącznik nr 6 do SWZ.
7) Przedmiary robót- załącznik nr 7a i 7 b do SWZ.
8) Dokumentacja techniczna
9) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- załącznik nr 9 do SWZ.
10) Projektowane postanowienia umowy -załącznik nr 10 do SWZ.
11) Załącznik Nr 11 - Profile zlewni P2 i P10.zip
12) Załącznik nr 12 - Przedmiary Excel.zip
13) Załącznik Nr 13 - Mapa poglądowa - Kanalizacja Wołowice - etap VIII.jpg

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 11:00

Po zmianie:
2022-09-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 12:00

Po zmianie:
2022-09-14 12:00

Zobacz inne

Prawo