Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341379/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników dróg wojewódzkich administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9561969536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 80

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-010

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 566881373

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników dróg wojewódzkich administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d0cd435-301d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025716/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Remont cząstkowy nawierzchni

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/661456

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/661456

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r., poz. 344).
2. W niniejszym postępowaniu ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SWZ), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej.
3. W przypadku awarii platformy zakupowej, Zamawiający może również komunikować się
z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej – email: rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl
4. Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Więcej informacji można znaleźć w rozdziale IV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 713,
e-mail: sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl.
2. Jeżeli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego,
a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 37 05 733, e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w celu archiwizacji.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O2.N4.361.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 23000000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 4112938,31 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników dróg wojewódzkich administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2022 roku z podziałem na 5 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Tuchola
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Włocławek
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Włocławek
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Żołędowo

2. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót:
1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową,
2) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej,
3) remont nawierzchni wraz z podbudową (likwidacja przełomów),
4) remont nawierzchni chodników,
5) wykonanie umocnień poboczy, zabruków,
6) roboty różne,

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 813008,13 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria i zasady oceny ofert
1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (C) 60%
2 Termin przystąpienia do realizacji robót (T) 20%
3 Okres gwarancji (G) 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Nr kryterium Wzór:
1 CENA
C = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 T = Termin przystąpienia do realizacji robót (max. 20 pkt)
Kryterium termin przystąpienia do realizacji robót będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu przystąpienia do realizacji robót.
Przez „przystąpienie do realizacji robót” w odpowiedzi na polecenie wykonania Zamawiającego rozumie się fizyczne rozpoczęcie robót drogowych na przekazanym przez Zamawiającego odcinku pasa drogowego, zgłoszonych telefonicznie do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.

Wykonawcy otrzymują liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:
Termin przystąpienia
do realizacji robót Ilość przyznanych punktów (T)
4 dni 0,00
3 dni 5,00
2 dni 10,00
1 dzień 20,00

UWAGA:
Zamawiający wymaga określenia terminu przystąpienia do realizacji robót w pełnych dniach.

Wykonawca, który zaoferuje termin przystąpienia do realizacji robót krótszy niż 1 dzień – otrzyma 20 pkt a do umowy zostanie przyjęty termin przystąpienia do realizacji robót wynoszący 1 dzień.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty termin przystąpienia do realizacji robót dłuższy niż 4 dni lub nie zostanie podany termin przystąpienia do realizacji robót, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp

3 G = Okres gwarancji (max. 20 pkt)
Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na wykonane roboty.
Wykonawcy otrzymują liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:
Okres gwarancji Ilość przyznanych punktów (G)
12 miesięcy 0,00
18 miesięcy 10,00
24 miesiące 20,00

UWAGA:
Zamawiający wymaga określenia okresu gwarancji w pełnych miesiącach.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące przez Zamawiającego do oceny ofert zostanie przyjęty okres wynoszący 24 miesiące i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 12 a 18 miesięcy oraz 18 a 24 miesiące - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższy ze wskazanych wartości wynoszący 12 lub 18 miesięcy i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy – okresu gwarancji.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres udzielonej gwarancji krótszy
niż 12 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie zostanie podany okres gwarancji,
a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.


3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów C + T + G spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników dróg wojewódzkich administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2022 roku z podziałem na 5 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Tuchola
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Włocławek
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Włocławek
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Żołędowo

2. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót:
1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową,
2) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej,
3) remont nawierzchni wraz z podbudową (likwidacja przełomów),
4) remont nawierzchni chodników,
5) wykonanie umocnień poboczy, zabruków,
6) roboty różne,

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 1099930,18 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria i zasady oceny ofert
1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (C) 60%
2 Termin przystąpienia do realizacji robót (T) 20%
3 Okres gwarancji (G) 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Nr kryterium Wzór:
1 CENA
C = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 T = Termin przystąpienia do realizacji robót (max. 20 pkt)
Kryterium termin przystąpienia do realizacji robót będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu przystąpienia do realizacji robót.
Przez „przystąpienie do realizacji robót” w odpowiedzi na polecenie wykonania Zamawiającego rozumie się fizyczne rozpoczęcie robót drogowych na przekazanym przez Zamawiającego odcinku pasa drogowego, zgłoszonych telefonicznie do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.

Wykonawcy otrzymują liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:
Termin przystąpienia
do realizacji robót Ilość przyznanych punktów (T)
4 dni 0,00
3 dni 5,00
2 dni 10,00
1 dzień 20,00

UWAGA:
Zamawiający wymaga określenia terminu przystąpienia do realizacji robót w pełnych dniach.

Wykonawca, który zaoferuje termin przystąpienia do realizacji robót krótszy niż 1 dzień – otrzyma 20 pkt a do umowy zostanie przyjęty termin przystąpienia do realizacji robót wynoszący 1 dzień.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty termin przystąpienia do realizacji robót dłuższy niż 4 dni lub nie zostanie podany termin przystąpienia do realizacji robót, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp

3 G = Okres gwarancji (max. 20 pkt)
Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na wykonane roboty.
Wykonawcy otrzymują liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:
Okres gwarancji Ilość przyznanych punktów (G)
12 miesięcy 0,00
18 miesięcy 10,00
24 miesiące 20,00

UWAGA:
Zamawiający wymaga określenia okresu gwarancji w pełnych miesiącach.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące przez Zamawiającego do oceny ofert zostanie przyjęty okres wynoszący 24 miesiące i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 12 a 18 miesięcy oraz 18 a 24 miesiące - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższy ze wskazanych wartości wynoszący 12 lub 18 miesięcy i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy – okresu gwarancji.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres udzielonej gwarancji krótszy
niż 12 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie zostanie podany okres gwarancji,
a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.


3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów C + T + G spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników dróg wojewódzkich administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2022 roku z podziałem na 5 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Tuchola
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Włocławek
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Włocławek
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Żołędowo

2. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót:
1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową,
2) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej,
3) remont nawierzchni wraz z podbudową (likwidacja przełomów),
4) remont nawierzchni chodników,
5) wykonanie umocnień poboczy, zabruków,
6) roboty różne,

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 700000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria i zasady oceny ofert
1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (C) 60%
2 Termin przystąpienia do realizacji robót (T) 20%
3 Okres gwarancji (G) 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Nr kryterium Wzór:
1 CENA
C = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 T = Termin przystąpienia do realizacji robót (max. 20 pkt)
Kryterium termin przystąpienia do realizacji robót będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu przystąpienia do realizacji robót.
Przez „przystąpienie do realizacji robót” w odpowiedzi na polecenie wykonania Zamawiającego rozumie się fizyczne rozpoczęcie robót drogowych na przekazanym przez Zamawiającego odcinku pasa drogowego, zgłoszonych telefonicznie do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.

Wykonawcy otrzymują liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:
Termin przystąpienia
do realizacji robót Ilość przyznanych punktów (T)
4 dni 0,00
3 dni 5,00
2 dni 10,00
1 dzień 20,00

UWAGA:
Zamawiający wymaga określenia terminu przystąpienia do realizacji robót w pełnych dniach.

Wykonawca, który zaoferuje termin przystąpienia do realizacji robót krótszy niż 1 dzień – otrzyma 20 pkt a do umowy zostanie przyjęty termin przystąpienia do realizacji robót wynoszący 1 dzień.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty termin przystąpienia do realizacji robót dłuższy niż 4 dni lub nie zostanie podany termin przystąpienia do realizacji robót, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp

3 G = Okres gwarancji (max. 20 pkt)
Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na wykonane roboty.
Wykonawcy otrzymują liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:
Okres gwarancji Ilość przyznanych punktów (G)
12 miesięcy 0,00
18 miesięcy 10,00
24 miesiące 20,00

UWAGA:
Zamawiający wymaga określenia okresu gwarancji w pełnych miesiącach.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące przez Zamawiającego do oceny ofert zostanie przyjęty okres wynoszący 24 miesiące i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 12 a 18 miesięcy oraz 18 a 24 miesiące - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższy ze wskazanych wartości wynoszący 12 lub 18 miesięcy i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy – okresu gwarancji.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres udzielonej gwarancji krótszy
niż 12 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie zostanie podany okres gwarancji,
a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.


3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów C + T + G spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników dróg wojewódzkich administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2022 roku z podziałem na 5 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Tuchola
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Włocławek
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Włocławek
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Żołędowo

2. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót:
1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową,
2) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej,
3) remont nawierzchni wraz z podbudową (likwidacja przełomów),
4) remont nawierzchni chodników,
5) wykonanie umocnień poboczy, zabruków,
6) roboty różne,

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 400000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria i zasady oceny ofert
1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (C) 60%
2 Termin przystąpienia do realizacji robót (T) 20%
3 Okres gwarancji (G) 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Nr kryterium Wzór:
1 CENA
C = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 T = Termin przystąpienia do realizacji robót (max. 20 pkt)
Kryterium termin przystąpienia do realizacji robót będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu przystąpienia do realizacji robót.
Przez „przystąpienie do realizacji robót” w odpowiedzi na polecenie wykonania Zamawiającego rozumie się fizyczne rozpoczęcie robót drogowych na przekazanym przez Zamawiającego odcinku pasa drogowego, zgłoszonych telefonicznie do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.

Wykonawcy otrzymują liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:
Termin przystąpienia
do realizacji robót Ilość przyznanych punktów (T)
4 dni 0,00
3 dni 5,00
2 dni 10,00
1 dzień 20,00

UWAGA:
Zamawiający wymaga określenia terminu przystąpienia do realizacji robót w pełnych dniach.

Wykonawca, który zaoferuje termin przystąpienia do realizacji robót krótszy niż 1 dzień – otrzyma 20 pkt a do umowy zostanie przyjęty termin przystąpienia do realizacji robót wynoszący 1 dzień.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty termin przystąpienia do realizacji robót dłuższy niż 4 dni lub nie zostanie podany termin przystąpienia do realizacji robót, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp

3 G = Okres gwarancji (max. 20 pkt)
Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na wykonane roboty.
Wykonawcy otrzymują liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:
Okres gwarancji Ilość przyznanych punktów (G)
12 miesięcy 0,00
18 miesięcy 10,00
24 miesiące 20,00

UWAGA:
Zamawiający wymaga określenia okresu gwarancji w pełnych miesiącach.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące przez Zamawiającego do oceny ofert zostanie przyjęty okres wynoszący 24 miesiące i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 12 a 18 miesięcy oraz 18 a 24 miesiące - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższy ze wskazanych wartości wynoszący 12 lub 18 miesięcy i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy – okresu gwarancji.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres udzielonej gwarancji krótszy
niż 12 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie zostanie podany okres gwarancji,
a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.


3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów C + T + G spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i chodników dróg wojewódzkich administrowanych przez jednostki należące do struktury Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2022 roku z podziałem na 5 części

Część zamówienia nr 1 – dotyczy RDW Inowrocław
Część zamówienia nr 2 – dotyczy RDW Tuchola
Część zamówienia nr 3 – dotyczy RDW Włocławek
Część zamówienia nr 4 – dotyczy RDW Włocławek
Część zamówienia nr 5 – dotyczy RDW Żołędowo

2. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następujące elementy robót:
1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową,
2) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej,
3) remont nawierzchni wraz z podbudową (likwidacja przełomów),
4) remont nawierzchni chodników,
5) wykonanie umocnień poboczy, zabruków,
6) roboty różne,

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 1100000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria i zasady oceny ofert
1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena (C) 60%
2 Termin przystąpienia do realizacji robót (T) 20%
3 Okres gwarancji (G) 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
Nr kryterium Wzór:
1 CENA
C = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza obliczona wg wzoru powyżej.
2 T = Termin przystąpienia do realizacji robót (max. 20 pkt)
Kryterium termin przystąpienia do realizacji robót będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu przystąpienia do realizacji robót.
Przez „przystąpienie do realizacji robót” w odpowiedzi na polecenie wykonania Zamawiającego rozumie się fizyczne rozpoczęcie robót drogowych na przekazanym przez Zamawiającego odcinku pasa drogowego, zgłoszonych telefonicznie do wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego przez osobę uprawnioną ze strony Wykonawcy.

Wykonawcy otrzymują liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:
Termin przystąpienia
do realizacji robót Ilość przyznanych punktów (T)
4 dni 0,00
3 dni 5,00
2 dni 10,00
1 dzień 20,00

UWAGA:
Zamawiający wymaga określenia terminu przystąpienia do realizacji robót w pełnych dniach.

Wykonawca, który zaoferuje termin przystąpienia do realizacji robót krótszy niż 1 dzień – otrzyma 20 pkt a do umowy zostanie przyjęty termin przystąpienia do realizacji robót wynoszący 1 dzień.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty termin przystąpienia do realizacji robót dłuższy niż 4 dni lub nie zostanie podany termin przystąpienia do realizacji robót, a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp

3 G = Okres gwarancji (max. 20 pkt)
Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji na wykonane roboty.
Wykonawcy otrzymują liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:
Okres gwarancji Ilość przyznanych punktów (G)
12 miesięcy 0,00
18 miesięcy 10,00
24 miesiące 20,00

UWAGA:
Zamawiający wymaga określenia okresu gwarancji w pełnych miesiącach.

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące przez Zamawiającego do oceny ofert zostanie przyjęty okres wynoszący 24 miesiące i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.

Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji pomiędzy okresami wskazanymi powyżej tj. pomiędzy 12 a 18 miesięcy oraz 18 a 24 miesiące - do umowy zostanie przyjęty okres gwarancji niższy ze wskazanych wartości wynoszący 12 lub 18 miesięcy i zostanie przyznana odpowiednia ilość punktów w zależności od przyjętej ilości miesięcy – okresu gwarancji.

Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres udzielonej gwarancji krótszy
niż 12 miesięcy lub zadeklaruje okres równy 0 (zero) lub nie zostanie podany okres gwarancji,
a z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.


3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów C + T + G spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin przystąpienia do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:

4.1) warunki dotyczące zdolności technicznej:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonania umowy
(wraz z informacją o podstawie dysponowania) następującym potencjałem technicznym na jedną część zamówienia:
a) wytwórnią mieszanek mineralno – asfaltowych wyposażoną w otaczarkę o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym z możliwością podgrzewania kruszywa, wyposażoną w automatyczny dozownik stabilizatora. Wydajność otaczarki nie mniejsza niż 120 Mg/h lub sprzęt równoważny - 1 szt.,
b) układarką mas bitumicznych wyposażoną w sterownik elektroniczny oraz deskę wibracyjną lub sprzętem równoważnym – 1 szt.,
c) walcem statycznym lub sprzętem równoważnym – 1 szt.,

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy spełnić powyższy warunek w zakresie dysponowania potencjałem technicznym dla każdej części oddzielnie za wyjątkiem dysponowania wytwórnią mieszanek mineralno – asfaltowych (można wykazać tą samą wytwórnię mieszkalnej mineralno-asfaltowych dla każdej z części).


4.2) warunki dotyczące zdolności zawodowej:
a) Doświadczenie zawodowe: wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie przynajmniej jednego zamówienia lub kilku zamówień na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową na gorąco lub emulsją asfaltową i grysami lub na wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o łącznej wartości wykazanych zamówień nie mniejszej 400 000,00 zł brutto.

Jako wykonanie zamówienia należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

b) Kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
1) Kierownik Budowy – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności,
2) Operator maszyny do rozkładania mieszanek mineralno - asfaltowych – 1 osoba posiadająca uprawnienia operatora wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 r., poz. 583 z późn. zm.) i posiadająca wpis do książki operatora lub uprawnienia równoważne,
3) Operator walca drogowego – 1 osoba posiadająca uprawnienia operatora wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2018 r., poz. 583 z późn. zm.) i posiadająca wpis do książki operatora lub uprawnienia równoważne,
4) 2 osoby posiadające uprawnienia do zatrzymywania i kierowania ruchem wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. 2016 r., poz. 143 z późn. zm.) lub uprawnienia równoważne,
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedna część zamówienia należy spełnić powyższy warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych dla każdej części oddzielnie za wyjątkiem dysponowania Kierownikiem Budowy (dopuszcza się jednego Kierownika Budowy dla wszystkich części zamówienia).
Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu jest mowa o uprawnieniach to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunki z pkt 4) mogą być spełnione łącznie przez składających wspólną ofertę.
W przypadku zdobytego doświadczenia zawodowego w ramach konsorcjum, Wykonawca będzie zobowiązany wskazać zakres i wartość jego realnego wkładu w realizację zadania.

2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowane zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w poprzedzającym ustępie, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych, żąda:
a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – oświadczenie o którym mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedłożenia:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
c) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga! Zamawiający dopuszcza składanie Formularza ofertowego:
- w jednym pliku (wszystkie strony załącznika zeskanowane/wydrukowane łącznie do jednego pliku) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym,
- w kilku plikach przy czym każdy plik (strona) na który składa się Formularz oferty musi być w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym,
Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII cz. I pkt 1;
2) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ;
3) Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 4a – 4e do SWZ (stosownie do części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę);
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy;
5) Dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa;
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeśli dotyczy;
7) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII cz. I pkt 5 dotyczące robót/usług/dostaw, które wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ) – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. konsorcjum/spółki cywilne – jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może określić wymagania związane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne do jego przedmiotu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
5. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi
do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3
do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/661456

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryteria oceny ofert określone w rozdziale XI SWZ tj.: Cena (C), Termin przystąpienia do realizacji robót (T), Okres gwarancji (G)

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, zgodnie z art. 310 ustawy Pzp.
2. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zwanej dalej „ustawy”), wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 r., poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy, nie zaprasza go do negocjacji, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej.
Osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
Okres wykluczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, rozpoczyna się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej wejścia w życie.

4. Wszystkie pozostałe informacje w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Zobacz inne

Prawo