Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kielce, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341526/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Kielce

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sporządzenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ wraz z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-303

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.bzp@um.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kielce.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sporządzenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ wraz z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8297541f-22af-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341526

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019953/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Sporządzenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ wraz z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w latach 2020-2022. Umowa o dotację nr DRP/BDG-II/POPT/45/20

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8297541f-22af-11ed-b8b2-9a321cc30829

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail: zamowienia.bzp@um.kielce.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dokumenty przekazywane w niniejszym postępowaniu (oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.4. SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.3. SWZ, pełnomocnictwo) sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.). Zamawiający zaleca stosowanie przez Wykonawców formatu PDF.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane w niniejszym postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.) - Zamawiający zaleca stosowanie przez Wykonawców formatu PDF, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości e-mail (także - wiadomości przesyłanej za pomocą Platformy e-Zamówienia przy wykorzystaniu Formularzy do komunikacji).
3. Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Składanie ofert dostępne jest tylko dla użytkowników Platformy będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do składania ofert/wniosków/prac konkursowych. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.
7. Szczegółowe informacje dot. korespondencji z Zamawiającym dostępne są w SWZ oraz w zakładce Centrum Pomocy dostępnej na platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można skontaktować się pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp. Zamawiający udostępni dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
- przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym czasie - przez okres a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku postępowań zakończonych wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** – jednak żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
*skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-II.271.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ wraz z modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.
Zamówienie składa się z dwóch zadań:

Zadanie nr 1 - Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+ (zwanej dalej Strategią KOF)
Zadanie nr 2 - Opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (zwanego dalej Modelem).

1) Elementy, które zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym powinna zawierać Strategia Rozwoju Ponadlokalnego:
a) wnioski z diagnozy o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju tj. dokumentu pn. „Kielecki Obszar Funkcjonalny w ujęciu społeczno-gospodarczo-przestrzennym”, przygotowanego na potrzeby opracowania Strategii KOF;
b) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
c) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
d) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
e) model struktury funkcjonalno-przestrzennej KOF (stanowi Zadanie nr 2)
f) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze KOF;
g) obszary strategicznej interwencji określone w „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego”, wraz z zakresem planowanych działań;
h) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gmin KOF, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz
z zakresem planowanych działań;
i) system realizacji Strategii KOF, w tym wytyczne i do sporządzania dokumentów wykonawczych;
j) ramy finansowe i źródła finansowania.
2) Główne produkty Zamówienia:
- Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+;
- Plan Działań ZIT
- Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+
- Konsultacje społeczne i promocja Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+
- model struktury funkcjonalno-przestrzennej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

4.2.6.) Główny kod CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach. Obliczenia w ww. kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zostaną dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największa ilość punktów w oparciu o przyjęte kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu do opracowania Strategii KOF

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Warunek dot. doświadczenia Wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty:
1.4.1.1. co najmniej dwie usługi, których przedmiotem było opracowanie: strategii rozwoju ponadlokalnego lub strategii rozwoju MOF lub strategii rozwoju powiatu, każda dla obszaru o minimalnej liczbie ludności wynoszącej 100.000 lub strategii rozwoju województwa
oraz
1.4.1.2. co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu dokumentu strategicznego obszaru o minimalnej liczbie ludności wynoszącej 100.000
oraz
1.4.1.3. co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru o minimalnej liczbie ludności wynoszącej 100.000 lub co najmniej jedną usługę polegającą na sporządzeniu dokumentów strategicznych zawierających model struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru o minimalnej liczbie ludności wynoszącej 100.000;
Uwaga!
Jeżeli w ramach usługi wykazanej na potwierdzenie spełniania warunku z pkt. 1.4.1.1. zostały wykonane usługi, o których mowa w pkt. 1.4.1.2. i 1.4.1.3., to warunki 1.4.1.2. i 1.4.1.3. Zamawiający uzna za spełnione.

1.4.2. Warunek dot. kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej niżej wymienionymi osobami:
1.4.2.1. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika zespołu do opracowania Strategii KOF, która posiada doświadczenie przy koordynacji prac zespołu podczas realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na opracowaniu strategii rozwoju ponadlokalnego lub strategii rozwoju MOF lub strategii rozwoju powiatu, każda dla obszaru o minimalnej liczbie ludności wynoszącej 100.000 lub strategii rozwoju województwa;
1.4.2.2. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję specjalisty ds. konsultacji społecznych, która posiada doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tym moderacji warsztatów/spotkań dla strategii rozwoju ponadlokalnego lub strategii rozwoju MOF lub strategii rozwoju powiatu, każda dla obszaru o minimalnej liczbie ludności wynoszącej 100.000 lub strategii rozwoju województwa;
1.4.2.3. co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję specjalisty ds. planowania przestrzennego, która posiada doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na opracowaniu modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej lub dokumentu zawierającego model struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru o minimalnej liczbie ludności wynoszącej 100.000 lub na opracowaniu dokumentu dotyczącego planowania przestrzennego;
1.4.2.4. co najmniej jedną osobą – specjalistą ds. ocen oddziaływania na środowisko, która spełnia warunki określone w art. 74a ust. 2* ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz posiada doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zadania polegającego na sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko dla strategii rozwoju ponadlokalnego lub strategii rozwoju MOF lub strategii rozwoju powiatu, każda dla obszaru o minimalnej liczbie ludności wynoszącej 100.000 lub strategii rozwoju województwa.


*Art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) brzmi:
„Autorem prognozy oddziaływania na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, a w przypadku zespołu autorów – kierującym tym zespołem powinna być osoba, która:
1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie:
a) nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b) nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
c) nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub
2) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, i posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracach w zespołach autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko lub była co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów autorów przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko.”

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.2. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdz. IX SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa wyżej dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Sposób sporządzania i składania ww. podmiotowych środków dowodowych, określono w rozdz. XX SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – którego wzór stanowi Załącznik nr 2a – 2b do SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.1. W przypadku gdy Wykonawca samodzielnie ubiega się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa się na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2a do SWZ;
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wzór - Załącznik nr 2a do SWZ). Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
1.3. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór - Załącznik nr 2b do SWZ).
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 7 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy, potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wymagane postanowieniami rozdz. XIII SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w rozdz. XIII SWZ, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy);
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);
4. Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje);
5. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, wskazane w rozdz. XI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zgodnie z art. 445 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w rozdz. IX SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami zawartymi w rozdz. X SWZ;
4.2. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.4. SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.
6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy określa § 10 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający, w nawiązaniu do okresu realizacji zamówienia albo umowy ramowej, zawartego w Sekcji IV, pkt 4.2.10. niniejszego Ogłoszenia, informuje, że przedmiot umowy będzie realizowany w terminie wynoszącym do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy, w tym:
1) Zadanie nr 1 – Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+: do 12 miesięcy od daty podpisania Umowy,
2) Zadanie nr 2 – do 4 miesięcy od daty podpisania Umowy jednak nie później niż do 15 marca 2023 r. w zależności od tego, który z terminów nastąpi pierwszy.
2. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
5. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Zobacz inne

Prawo