Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chorzele, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341582/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA CHORZELE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHORZELE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Komosińskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Chorzele

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-330

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 7516540

1.5.8.) Numer faksu: 29 7516530

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chorzele.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzele.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3154bd60-3005-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005283/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://chorzele.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://chorzele.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://chorzele.ezamawiajacy.pl.
4. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej na platformie opisane zostały w Instrukcji dla
wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego oraz w załączniku nr 13 do SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1.1.Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
-dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
-dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
1.2.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a.Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b.Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c.Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d.Włączona obsługa JavaScript;
e.Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
1.3.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
1.4.Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a)Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
1.5.Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. Składając ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej wykonawca opatruje ją
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy w załączniku nr 13 do SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://chorzele.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego 1, w Chorzelach (kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40, adres e-mail: sekretariat@chorzele.pl.
2.Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, adres e-mail: m.piorkowska@chorzele.pl. lub nr tel. +48(29)751-65-62. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy zakres, tryb postępowania , nazwa i nr zadania znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
5.Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (skorzystanie z prawa do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), ograniczenia przetwarzania(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względu interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego).
7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/na narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.
8.Nie przysługuje Pani/Panu:1)W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,2)Prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w art. 20 RODO,3)Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych , gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C
RODO.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
10.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/10/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis stanu istniejącego
Teren położony jest w południowej części m. Chorzele, przy ulicy Padlewskiego – na działce nr 1062/3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dwóch trybun północnej i południowej. Trybuna północna o wymiarach 40,52x6,63m. Siedziska w pięciu rzędach, 300 miejsc siedzących. Trybuna północna o wymiarach 41,82x6,63m. Siedziska w pięciu rzędach, 305
miejsc siedzących. Konstrukcja trybun żelbetowa w postaci płyty na gruncie w której ukształtowane są stopnie trybuny. Zakończona poprzecznymi ścianami żelbetowymi. Na górnej części i na ścianach poprzecznych (na końcach trybun) zamontowana jest balustrada stalowa z wypełnieniem z siatki stalowej.
Zakres prac podzielony na dwa etapy:
I etap – wykonanie zadaszenia,
II etap – modernizacja trybun.
I. Etap I
W zakres robót I etapu wchodzi wykonanie zadaszenia nad dwiema trybunami. Konstrukcja zadaszenia stalowa. Fundamenty w postaci stóp żelbetowych o wymiarach 570x320cm. Pokrycie z płyt poliwęglanowych komorowych grubości 20mm. Wykonanie oświetlenia.
1. Fundamenty.
Przewidziane są stopy fundamentowe o wymiarach 570x320x70cm z podstawami dla słupów stalowych. Podstawy o wymiarach 70x70cm. Zbrojenie stóp fundamentowych #16/15. Zbrojenie podstaw dla słupów stalowych 8#20, strzemiona #8/15 cm. Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 (B30) W6 zbrojone stalą AIIIN (RB500W).
2. Stalowa konstrukcja naziemna.
Stalowa konstrukcja naziemna jest zaprojektowana jako ramy połączona sztywno z fundamentem. Ze względu na niesymetryczne obciążenie fundamentu zaprojektowano dodatkowy odciąg. Rozstaw 6,25m. Zastosowano przekroje słupów
2 UPE400 spawane półkami do siebie. Belka dachowa 2 UPE360, przewiązki 120x12 co 140cm. Dla zapewnienia stateczności konstrukcji oraz przeniesienia obciążeń od wiatru zaprojektowano stężenia połaciowe poprzeczne typu X (w skrajnych przęsłach dachu). Połączenie słupa z fundamentem utwierdzone realizowane poprzez blachę węzłową i 8 kotw
fajkowych M20. Płatwie RP 140x80x5 w rozstawie 105cm. Pokrycie dachu zaprojektowano z poliwęglanu komorowego, bezbarwnego, grubości 20mm.
3. Materiały konstrukcyjne.
-Beton - Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 (B30). Beton podkładowy zaprojektowano klasy C8/10 (B10). Parametry betonu konstrukcyjnego powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN.
-Stal zbrojeniowa - Zbrojenie główne stal klasy A-IIIN typu B500SP, zbrojenie rozdzielcze, strzemiona stal klasy A-0 typu St0S-b.
-Stal konstrukcyjna kształtowa - Elementy głównej konstrukcji oraz elementy drugorzędne stal S355J2 (18G2)
4. Instalacja elektryczna i odgromowa
W ramach modernizacji trybun w m. Chorzele, dz. nr 1062/3 planuje się:
-montaż opraw oświetlenia na słupach konstrukcyjnych trybun;
-wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych;
-montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych.
II. ETAP II
W zakres robót II etapu wchodzi:
-Wzmocnienie trybun,
-Remont powierzchni trybun,
-Wymiana siedzisk,
-Wymiana balustrad,
-Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych.
1. Wzmocnienie trybun.
Przy połączeniu ścian poprzecznych z trybuną należy wykonać wzmocnienie w postaci płaskownika zakotwionego przez ścianę poprzeczną w płycie trybun. Projektuje się wzmocnienie wszystkich ścian poprzecznych.
Należy wykonać bruzdę do osadzenia płaskownika 100x10. Wkleić pręty mocujące M16 na głębokość 100cm.
2. Remont powierzchni trybun.
Całą betonową powierzchnię trybun należy poddać remontowi. Po demontażu siedzisk całość powierzchni należy oczyścić, w miejscach uszkodzeń należy wykonać reperację za pomocą zapraw naprawczych do betonu. Części metalowe należy oczyścić z rdzy oraz nałożyć mineralną powłokę antykorozyjna. Po wyreperowaniu powierzchni należy całość dwukrotnie zagruntować i pomalować farbą do betonu o dobrych właściwościach paroprzepuszczalności, odpornej na warunki atmosferyczne. Kolorystykę należy uzgodnić z Inwestorem. Skarpę z tyłu trybun należy umocnić za pomocą ekokratki betonowej. Istniejący maszt zlokalizowany pomiędzy trybunami należy wymienić na nowy.
3. Wymiana siedzisk.
Istniejące siedziska należy zdemontować. Projektuje się montaż nowych siedzisk z tworzywa sztucznego montowanych do betonu. Ilość siedzisk 605szt. Kolorystykę siedzisk należy uzgodnić z Inwestorem.
4. Wymiana balustrad.
Balustrady i ogrodzenia w obrębie trybun należy wymienić na nowe.
Projektuje się ogrodzenie z paneli 3 typy.
Typ I balustrada zewnętrzna trybun - panel zbudowany z ramy z profilu zamkniętego40x40x3 z wypełnieniem profilami 20x40x3. Do pionowej części ramy, w dolnej i górnej części przyspawane są łączniki z profilu 40x40x3. Słupki projektuje się z kształtowników 80x80x4 z zadeklowanym otworem od góry. Wysokość balustrady 110cm. Zabezpieczenie antykorozyjne
balustrad poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Typ II – balustrada przed pierwszym rzędem siedzisk - panel zbudowany z ramy z profilu zamkniętego 40x40x3 z wypełnieniem profilami 20x40x3. Do pionowej części ramy, w dolnej i górnej części przyspawane są łączniki z profilu 40x40x3. Słupki projektuje się z kształtowników 80x80x4 z zadeklowanym otworem od góry. Wysokość balustrady 70cm.
Mocowanie do płyty trybun poprzez wykonanie otworu i osadzenie na zaprawę montażową. Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
Typ III – ogrodzenie od strony boiska - panel zbudowany z ramy z profilu zamkniętego 40x40x3 z wypełnieniem profilami 20x40x3. Do pionowej części ramy, w dolnej i górnej części przyspawane są łączniki z profilu 40x40x3. Słupki projektuje się z kształtowników 80x80x4 z zadeklowanym otworem od góry. Wysokość balustrady 110cm. Mocowanie w gruncie na
fundamentach betonowych 30x30 głębokości 100cm. Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze uzgodnionym z Inwestorem. W centralnej części należy wykonać furtkę dwuskrzydłową o szerokości min 250cm.
5. Dostęp dla osób niepełnosprawnych.
Projektuje się miejsca dla niepełnosprawnych przed pierwszym rzędem siedzeń oraz wyznaczono 4 miejsca na najwyższym rzędzie siedzeń na trybunie północnej. Przy trybunie północnej projektuje się podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych (np. Liftprojekt Kali B 1100x1400mm lub inny o nie gorszych parametrach podanych w projekcie technicznym) umożliwiający komunikacją na najwyższy poziom trybun. Wymiary podnośnika 1100x1400mm. Posadowienie na płaskiej płycie fundamentowej grubości 30cm. Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających między innymi z:
-obsługi geodezyjnej (roboty pomiarowe - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej);
-doprowadzenia przyległego terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac;
-wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do należytego wykonania robót;
-zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej;
-usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi oraz z niezinwentaryzowaną infrastrukturą nadziemną i podziemną;
-kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku;
-zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi;
-zabezpieczenie terenu budowy (wykopów) na czas prowadzenia prac.
Pozostałe informacje:
-W terenie objętym opracowaniem zlokalizowane jest uzbrojenie: sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna napowietrzna.
-Roboty zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie.
Roboty technologicznie dostosować do warunków otaczającego terenu.
UWAGA:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach do SWZ, które stanowią:
a) Projekt Budowlany - załącznik nr 10 do SWZ;
b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 11 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

31611000-2 - Zestawy instalacji elektrycznej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni warunki udziału
w postępowaniu oraz spełni kryterium najniższej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w ww. zakresie, jeżeli:
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2.500.000,00 zł.
4)zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w ww. zakresie, jeżeli:
a)wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy obiektu budowlanego o wartości co najmniej 2.500.000,00 złotych brutto w ramach jednego zamówienia.
Przez obiekt budowlany Zamawiający rozumie wszelkie obiekty o charakterze konstrukcyjno – budowlanym jak budynki, budowle - z wyjątkiem obiektów liniowych i małej architektury.
b)dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia i doświadczenie:
-kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w ww. specjalności.
-kierownikiem robót, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektrotechnicznych lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w ww. specjalności. Okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego wykonywania zawodu związanego z posiadanymi uprawnieniami, nie wcześniej niż od daty uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych w formie oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego w Rozdziale II podr. 8 SWZ - na załączniku 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 7 do SWZ.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ.
4) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej w pkt 1 wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 26.10.2022 r.
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Spółdzielczym w Przasnyszu, numer rachunku 87 8924 0007 0025 0216 2003 0002 tytuł przelewu: Wadium „Przebudowa trybun wraz z zadaszeniem i oświetleniem na stadionie miejskim im. Jana Konarskiego w Chorzelach”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek
bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9) W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:
– składając Ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
-Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
-Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w § 22 "Wzoru umowy" - załącznik nr 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://chorzele.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

Zobacz inne

Prawo