Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341683/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
EP/220/67/2022 Zakup oprogramowania do zarządzania informacjami o zabezpieczeniach oraz zdarzeniach (SIEM) wraz z licencjami oraz niezbędną infrastrukturą serwerową na potrzeby realizacji działań...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

1.2.) Oddział zamawiającego: SPWSZ w Szczecinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290274

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Arkońska 4

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 71-455

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spwsz.szczecin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spwsz.szczecin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341683

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00331136/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje, co najmniej dwie dostawy licencji dla potrzeb podmiotu będącego świadczeniodawcą usług w ochronie zdrowia o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto (każda dostawa). W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych przy ocenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uwzględniać będzie wartość dotychczas zrealizowanej część dostawy.

Po zmianie:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje, co najmniej dwie dostawy licencji oprogramowania do zarządzania informacjami o zabezpieczeniach oraz zdarzeniach (SIEM) o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto (każda dostawa). W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych przy ocenie spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uwzględniać będzie wartość dotychczas zrealizowanej część dostawy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 10:00

Po zmianie:
2022-09-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-12 10:30

Po zmianie:
2022-09-15 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-11

Po zmianie:
2022-10-14

Zobacz inne

Prawo