Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341817/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357080620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Senacka 3

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-002

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: 12 422 71 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mak@ma.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ma.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba6cad1c-3029-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341817

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015183/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://ma.krakow.pl/muzeum/ogloszenia/zamowienia-publiczne/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert wraz z załącznikami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem IX SWZ tj. - Informacją o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XXII SWZ tj. - Informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA-271-2/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem postępowania jest przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej przy ul. Senacka 3, 31-002 Kraków.
2. Przebudowa budynku Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego (MAK) polegająca na adaptacji (aktualnie nieużytkowanego) strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem: windy, wykonaniem niezbędnych dróg ewakuacji p.poż (przebudowa klatki schodowej nr 1 i nr 4 – wydzielenie pożarowe oddymianie mechaniczne), a także wykonaniem przebudowy skrzydła południowo-wschodniego gmachu oraz przebudowy i modernizacji pomieszczenia portierni/wejścia służbowego od strony ul. Senackiej 3. W ramach zamówienia Wykonawca wykona zagospodarowanie fragmentu terenu dziedzińca w okolicy skrzydła południowo-wschodniego – zgodnie z pzt.
2.1 W wyniku realizacji projektu nastąpi adaptacja nieużytkowanego strychu (poddasza) siedziby MAK o powierzchni ok. 1000 m2 (pow. całkowita strychu) na cele użytkowe dostosowane do funkcji: ekspozycyjnej, muzealnej pomocniczej (zaplecze) oraz edukacyjno-konferencyjnej. Zamówienie obejmuje wykonanie prac dot. budowy windy, klatki schodowej oraz adaptacji istniejących ciągów komunikacji w celu zapewnienia niezbędnych dróg ewakuacji oraz konieczności dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szczególnie ruchowymi), w szczególności dostępu do nowych powierzchni Muzeum. W efekcie uzyskanie ok. 650 m2 – 700 m2 powierzchni wystawowo-edukacyjnej.
2.2 Nowe przestrzenie użytkowe, powstałe w ramach inwestycji oraz aktualnie użytkowane pomieszczenia (objęte dokumentacją wykonawczą) wyposażone zostaną w ramach zamówienia w:
a) system wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (odpowiednio, zgodnie z dokumentacją wykonawczą),
b) nową instalację elektryczną,
c) nową instalację hydrantową dla całego gmachu MAK,
d) nową instalację kanalizacji, wody, użytkowej, c.o. (na poddaszu, w pomieszczeniach aktualnie użytkowanych generalanie nie przewiduje się wymiany elementów c.o. – która została wykonana w 2020 r.),
e) nowoczesne środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia poddasza, wyeksponowanych tam zbiorów i przebywających tam osób, w instalacje: system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, system sygnalizacji pożaru, dso, kd, sswin, cctv, it.
2.3 Wykonawca robót w ramach zamówienia:
a) uzyska decyzje o zgodzie na użytkowanie obiektu po zrealizowaniu robót stanowiących przedmiot zamówienia,
b) opracuje dokumentację powykonawczą,
c) obęte zostaną gwarancją, okresowymi przeglądami i serwisowaniem - zrealizowane w ramach zamówienia systemy, instalacje oraz elementy budynku wytworzone w ramach zadnia np. winda, centrale wentylacyjne zostaną objęte okresowymi przeglądami (przeglądy wikające z instrukcji producentów zastosowanych wyrobów i z obowiązujących przepisów) świadczonymi przez Wykonawcę na jego koszt wraz z wymianą elementów zepsutych, zużytych itp.
2.4 W ramach inwestycji wykonane zostaną prace dotyczące konstrukcji i pokrycia dachu, docieplenie połaci dachowych, roboty konstrukcyjne i architektoniczne dot. adaptacji poddasza, szybu windy i klatek schodowych. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja i rozbudowa wszystkich instalacji oraz wykonanie nowych instalacji związanych z koniecznością spełnienia warunków technicznych.
3. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z:opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik B do SWZ oraz dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik C do SWZ.
4.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ jak i we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45454100-5 - Odnawianie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261211-6 - Kładzenie płytek dachowych

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45313100-5 - Instalowanie wind

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych o wartości do 100% szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XV SWZ tj. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Budowy

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100 (PLN))
4. Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że:
4.1 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonali należycie co najmniej dwie roboty budowlane stanowiące dwa odrębne kontrakty obejmujące remont, rozbudowę lub przebudowę w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 7 000 000 zł brutto (słownie: siedem milionów złotych 00/100), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
4.2 dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, czyli:
a) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a także doświadczenie w kierowaniu robotami w co najmniej dwóch obiektach budowlanych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 4 000 000 zł brutto.
b) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Prac Konserwatorskich posiadającą stosowne uprawnienia lub odpowiednią praktykę zgodnie z treścią art. 37a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz mającą doświadczenie w kierowaniu pracami konserwatorskimi w co najmniej dwóch obiektach budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie, remoncie obiektów zabytkowych (wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków).
c) osobą przeznaczoną do pełnienie funkcji Kierownika Robót Elektrycznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom,
d) osobę przeznaczoną do pełnienia funkcji Kierownika Robót Teletechnicznych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, a także co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową i doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami co najmniej dwoma robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.
Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość łączenia 2 funkcji osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w powyższych branżach, w przypadku posiadania przez jedną osobę łącznie wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia odpowiednio opisanych dla określonych funkcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ, w szczególności nazwy inwestycji, rodzaj realizowanych prac, wartość, termin realizacji, nazwę Zamawiającego sporządzony według Załącznika nr 7 do SWZ,
2. dowody określające czy roboty budowlane zamieszczone w „Wykazie robót budowlanych” zostały wykonane należycie, w szczególności czy roboty zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3. wykaz osób którymi dysponuje Wykonawca, zdolnych do realizacji zamówienia - wypełniony i uzupełniony według wzoru przedstawionego w Załączniku 8 do SWZ.
4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1 000. 000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych (PLN), wystawioną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę, wedle treści postanowień niniejszej SWZ i jej załączników, a w szczególności musi zawierać:
1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowania i braku podstaw do wykluczenia – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ
2) kosztorys ofertowy szczegółowy. Kosztorys ofertowy należy sporządzić na podstawie załączonego do SWZ przedmiaru robót. Kosztorys ofertowy należy sporządzić w wersji szczegółowej oraz podać w nim zestawienie R.M.S. i nośników cenotwórczych (cena roboczogodziny , koszty pośrednie, zysk) - dotyczy to także kalkulacji dla których w przedmiarze robót jako podstawę wyceny podano „kalkulacje indywidualną”
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji),
4) wykaz podwykonawców, o ile dotyczy – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ
5) zobowiązanie innego podmiotu, o ile dotyczy – odpowiednio do wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ,
6) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile dotyczy – Załącznik nr 5 do SWZ,
7) odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium.
2. Wykonawca wnosi wadium najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w wysokości wynoszącej kwotę 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 299, z późn. zm.).
4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: 46 1240 4722 1111 0000 4850 9714 w Banku PEKAO S.A., z dopiskiem: Wadium w przetargu na roboty – adaptacja strychu sprawa znak: DA-271-2/22. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z Rozdziałem XII SWZ - Opis sposobu przygotowywania ofert.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wzór umowy).

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ tj. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wzór umowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która będzie miała miejsce w Muzeum Archeologicznym ul. Senacka 3, 31-002 Kraków dnia 14.09.2022r. o godz. 11:00 oraz dnia 15.09.2022r. o godz. 11:00. Spotkanie przy wejściu do muzeum (na dziedzińcu wewnętrznym). Osoba do kontaktu: Marek Golonka, tel. 795-580-960.
2. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty bezwzględnie jest wymagana obecność w trakcie trwania wizji lokalnej.
3. Udział w wizji lokalnej jest obligatoryjny, Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 226 ust. 1 Pzp odrzuca ofertę jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej, w przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.
4. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2022r. poz. 835), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:
4.1 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
4.2 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
4.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
5. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 12 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj.: zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 31.10.2023r.

Zobacz inne

Prawo