Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pieniężno, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341859/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA PIENIĘŻNO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup samochodu dla ŚDS Bajka w Pieniężnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIENIĘŻNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748005

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Generalska 8

1.5.2.) Miejscowość: Pieniężno

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-520

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 55 2374600

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@pieniezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pieniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu dla ŚDS Bajka w Pieniężnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b712ebe-3035-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341859

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030410/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup samochodu dla ŚDS Bajka w Pieniężnie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.pieniezno.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: drogą elektroniczną: inwestycje@pieniezno.pl ;
poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://pzp.pieniezno.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,
.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: inwestycje@pieniezno.pl ;
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://pzp.pieniezno.pl/
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na https://pzp.pieniezno.pl/ tj.:
Wymogi dotyczące aplikacji:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami:
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu: (1) Platformy Zamówień Publicznych
ZETOPZP: https://pzp.pieniezno.pl/
b) Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
c) Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest:
Mateusz Sobieszczuk – Kierownik Wydziału inwestycji w Urzędzie Miejskim w Pieniężnie,
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00020453/01 z dnia 2022-01-14
2022-01-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
tel. 55 2374660; kom. 603043579 ;
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00323303 z dnia 2021-12-20
2021-12-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
d) Instrukcja Użytkownika - korzystania z Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP znajduje
się na Portalu, w zakładce „Pomoc”.
e) Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie
rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych
ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej https://pzp.pieniezno.pl/
więcej informacji o wymaganiach na stronie - https://pzp.pieniezno.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
„RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pieniężna;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iodo@pieniezno.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.1.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 178860,98 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup samochodu dla ŚDS Bajka w Pieniężnie.
1) Pojazd fabrycznie nowy, wcześniej nierejestrowany, rok produkcji 2022;
2) Dopuszczalna masa całkowita do 3500kg;
3) Możliwość przewozu 8 osób tj. 7 pasażerów oraz kierowca;
4) Norma spalania zgodna z normą emisji spalin Euro 6D ISC-FCM lub zgodna z normą obowiązującą w dniu dostawy;
5) Napęd na oś przednią;
6) Silnik wysokoprężny z turbo doładowaniem, o pojemności nie większej niż 1999 cm i mocy nie niższej niż 143 kW i nie wyższej niż 151 kW;
7) Skrzynia biegów: automatyczna;

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114400-3 - Minibusy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach obliczona zostanie w następujący sposób:

2.1 Kryterium – cena (C) – waga 60 %:
Punktacja w kryterium „cena”, obliczona zostanie według wzoru:

C= Cn/Co* 60 pkt
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium ceny
Cn – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena oferty ocenianej
60 pkt – maksymalna ilość punktów w kryterium ceny

2.2 Kryterium – Gwarancja i rękojmia na samochód (G) - waga 20 % (bez limitu kilometrów)

Minimalny okres gwarancji i rękojmi jaki wymaga Zamawiający to 24 miesiące, a maksymalny punktowany okres wynosi 48 miesięcy. Wykonawca może zaoferować termin dłużysz niż 48 miesięcy jednak nie będzie on dodatkowo punktowany ale zostanie uwzględniony w zawartej umowie.
Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium zostanie obliczona wg następujących zasad:

Oferowana Gwarancja i rękojmia na samochód Liczba punktów
24 miesiące 0 pkt
36 miesięcy 10 pkt
48 miesięcy lub więcej 20 pkt

Uwaga: Udzielony okres gwarancji i rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w miesiącach.
W przypadku braku uzupełnienia informacji w formularzu ofertowym w zakresie udzielonego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, iż wykonawca oferuje termin 24 miesięczny.
Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.


2.3. Kryterium – Gwarancja i rękojmia na powłokę lakierniczą (L) waga 10 %

Minimalny okres gwarancji i rękojmi jaki wymaga Zamawiający to 36 miesięcy, a maksymalny punktowany okres wynosi 60 miesięcy. Wykonawca może zaoferować termin dłużysz niż 60 miesięcy jednak nie będzie on dodatkowo punktowany ale zostanie uwzględniony w zawartej umowie.
Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium zostanie obliczona wg następujących zasad:

Oferowana Gwarancja i rękojmia na powłokę lakierniczą Liczba punktów
36 miesięcy 0 pkt
48 miesięcy 5 pkt
60 miesięcy lub więcej 10 pkt

Uwaga: Udzielony okres gwarancji i rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w miesiącach.
W przypadku braku uzupełnienia informacji w formularzu ofertowym w zakresie udzielonego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, iż wykonawca oferuje termin 36 miesięczny.
Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.

2.3. Kryterium – Gwarancja i rękojmia na nieprzerdzewienie karoserii (K) 10 %

Minimalny okres gwarancji i rękojmi jaki wymaga Zamawiający to 12 lat, a maksymalny punktowany okres wynosi 14 lat. Wykonawca może zaoferować termin dłużysz niż 14 lat jednak nie będzie on dodatkowo punktowany ale zostanie uwzględniony w zawartej umowie.
Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium zostanie obliczona wg następujących zasad:

Oferowana Gwarancja i rękojmia na nieprzerdzewienie karoserii Liczba punktów
12 lat 0 pkt
13 lat 5 pkt
14 lat i więcej 10 pkt

Uwaga: Udzielony okres gwarancji i rękojmi wykonawca powinien podać w ofercie w latach.
W przypadku braku uzupełnienia informacji w formularzu ofertowym w zakresie udzielonego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, iż wykonawca oferuje termin 12 letni.
Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi poniżej wymaganego minimum spowoduje odrzucenie oferty.

3. Ocena w poszczególnych kryteriach zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Punktacja obliczona na podstawie kryteriów opisanych odpowiednio w pkt 2.1, 2.2 i 2.3 po zsumowaniu stanowić będzie końcową ocenę oferty: Suma: C + G + L + K
5. Za najwyżej ocenioną, zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów, spośród nieodrzuconych ofert złożonych w postępowaniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na samochód

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na powłokę lakierniczą

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia na nieprzerdzewienie karoserii

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Certyfikatu zgodności CE;
2) świadectwo homologacji dla pojazdu;
3) dokumentacje techniczna rozruchowa pojazdu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Certyfikatu zgodności CE;
2) świadectwo homologacji dla pojazdu;
3) dokumentacje techniczna rozruchowa pojazdu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z przedmiotem zamówienia wykonawca wyda zamawiającemu:
- kartę pojazdu;
- świadectwo dopuszczenia pojazdu do ruchu na terenie Polski;
- dokument gwarancyjny (karta lub książka gwarancyjna);
- fabryczną instrukcję obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe pojazdu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzp.pieniezno.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-19 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-18

Zobacz inne

Prawo