Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Świdnik, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341916/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Świdnicki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg powiatowych nr 2111 L Kawęczyn – Kozice – Policzyzna
i nr 2105 L Krępiec – Minkowice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Świdnicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019460

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@powiatswidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatswidnik.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg powiatowych nr 2111 L Kawęczyn – Kozice – Policzyzna
i nr 2105 L Krępiec – Minkowice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbf667f7-3032-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341916

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003409/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2105 L Krępiec – Minkowice

1.1.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2111 L Kawęczyn – Kozice – Policzyzna w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni na odcinku długości około 1200 m

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatswidnik

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatswidnik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6.6 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na „platformazakupowa.pl”, tj.:
6.6.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
6.6.2 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
6.6.3 zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
6.6.4 włączona obsługa JavaScript,
6.6.5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6.6.6 Szyfrowanie na „platformazakupowa.pl” odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a. Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie jest Powiat Świdnicki w Świdniku reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Świdniku, Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Świdniku ul. Niepodległości 13, 21-040
 poprzez e mail: poczta@powiatswidnik.pl
 telefonicznie: 81 468-71-01,
b. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.
Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres: Powiat Świdnicki w Świdniku ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
 poprzez e-mail: iod@powiatswidnik.pl
c. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
 ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz akty wykonawcze to tejże ustawy,
 ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 553 ze zm.).
d. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 4 lata: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
e. Komu przekazujemy Państwa dane?
 Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
 Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Powiat zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
f. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie e ppkt 2).
g. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach a i b.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WID.272.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego, zamówienia o charakterze „buduj” pod nazwą „Przebudowa dróg powiatowych nr 2111 L Kawęczyn – Kozice – Policzyzna i nr 2105 L Krępiec – Minkowice”, za wynagrodzeniem płatnym na warunkach określonych w niniejszej Umowie oraz na zasadach określonych w Regulaminie BGK, o którym mowa w § 11 Załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r., określający szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie dwóch dróg powiatowych nr 2111 L i 2105 L:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2111 L Kawęczyn – Kozice – Policzyzna na odcinku o łącznej długości 930 m (od km 0+000,00 do km 0+930).
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2105 L Krępiec – Minkowice na odcinku o łącznej długości 897 m (od skrzyżowania z droga gminną nr 105533L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2106 L, 2 odcinki robót od km 0+000,00 do km 0+406,30 oraz od km 0+544,08 do km 1+035,40).
3.3. Krótki opis przedmiotu zamówienia dla drogi 2111 L
Przebudowa drogi powiatowej nr 2111 L Kawęczyn – Kozice – Policzyzna na odcinku o łącznej długości 930 m (od km 0+000,00 do km 0+930) swoim zakresem obejmuje następujące roboty w branży drogowej:
− geodezyjne wytyczenie obiektu,
− wykonanie wykopów pod poszerzenia konstrukcji drogowej,
− profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia konstrukcji drogowej,
− wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanek kruszywa związanego cementem C1,5/2 na poszerzeniu konstrukcji drogowej,
− wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 na poszerzeniu konstrukcji drogowej,
− częściowe rozebranie konstrukcji uszkodzonych krawędzi drogi,
− uzupełnienie ubytków w istniejącej warstwie ścieralnej,
− mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych pod warstwy asfaltowe drogi,
− wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W,
− ułożenie siatki z włókien szklanych,
− wykonanie warstw asfaltowych wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego AC16W i AC11S,
− plantowanie terenu pod pobocza i dowiązanie wysokościowe do terenów przyległych,
− konserwacja odcinkowych rowów przydrożnych – odmulenie i udrożnienie,
− konserwacja istniejącego przepustu – odmulenie i umocnienie skarp wlotu i wylotu,
− wykonanie poboczy ulepszonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
− utwardzenie istniejących zjazdów kruszywem łamanych stabilizowanym mechanicznie,
− wprowadzenie stałej organizacji ruchu (wg odrębnego opracowania),
− wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
− uporządkowanie terenu po zakończeniu robót budowlanych.
4. Krótki opis przedmiotu zamówienia dla drogi 2105 L
Przebudowa drogi powiatowej nr 2105 L Krępiec – Minkowice na odcinku o łącznej długości 897 m od skrzyżowania z droga gminną nr 105533L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2106 L. Przebudowa obejmuje 2 odcinki robót: od km 0+000,00 do km 0+406,30 oraz od km 0+544,08 do km 1+035,40 tworzące spójny ciąg drogi (ODCINEK A-B i ODCINEK C-D) swoim zakresem obejmuje następujące roboty w branży drogowej:
- roboty rozbiórkowe
- wycinkę drzew i krzewów
- roboty ziemne
- wykonanie nawierzchni jezdni w technologii mas bitumicznych o szerokości jezdni 5,5 m
z lokalnymi poszerzeniami na łukach
- utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym gr. 15 cm na szerokości 1,0 m
- wykonanie chodnika usytuowanego przy krawędzi jezdni drogi powiatowej (wraz z peronem przy przystanku autobusowym) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm szerokości 2,0 m na odcinkach:
• od km 0+644,65 do km 0+670,35 po lewej stronie drogi powiatowej (przystanek autobusowy w km 0+657,45)
• od km 0+701,75 do km 0+765,75 po prawej stronie drogi powiatowej (przystanek autobusowy w km 0+750,75)
- wykonanie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm szerokości 1,5 m oddzielonego od jezdni pasem zieleni o szerokości 1,75 m na odcinku od km 0+670,35
do km 0+705,75
- wykonanie zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego drogi powiatowej poprzez uzupełnienie nawierzchni zjazdu kruszywem łamanym 0,31/5 mm stabilizowanym mechanicznie grubości 0,15 m
- regulację wysokościową zjazdów „do góry” w przypadku zjazdów o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej, płyt betonowych, chodnikowych lub płyt ażurowych w granicy pasa drogowego drogi powiatowej
- wykonanie odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi powiatowej w postaci rowu przydrożnego zlokalizowanego po prawej stronie drogi powiatowej wraz z profilowaniem skarp
- wykonanie krawężnika odwadniającego i wpustu deszczowego z króćcem odpływowym, odprowadzających wody opadowe z nawierzchni jezdni do projektowanego rowu
- wykonanie przepustów z rur PP Ø50 pod zjazdami w ciągu projektowanego rowu
- wykonanie w obrębie najniższych lokalnych punktów niwelety ścieków trójkątnych wraz ze ściekami skarpowymi
• od km 0+177,93 do km 0+187,93 strona prawa - ściek długości 10,0 m
• od km 0+182,15 do km 0+198,15 strona lewa - ściek długości 16,0 m
• od km 0+728,75 do km 0+749,75 strona lewa - ściek długości 21,0 m
• od km 1+008,93 do km 1+028,93 strona prawa - ściek długości 20,0 m
• od km 1+008,93 do km 1+028,93 strona lewa - ściek długości 20,0 m
- wykonanie umocnień skarp i dna rowów poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw
- wykonanie lokalnych umocnień skarp rowów płytami ażurowymi o wymiarach 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm
- zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej rurami osłonowymi dwudzielnymi
A120 PS
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- ustawienie latarni ulicznych hybrydowych z zastosowaniem oprawy typu LED, doświetlających projektowane przejście dla pieszych oraz dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej. Latarnie uliczne zaprojektowano:
• w km 0+660,95 oraz w km 0+705,75 po lewej stronie jezdni dp 2105L
• w km 0+701,75 oraz w km 0+747,25 po prawej stronie jezdni dp 2105L.
- wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci balustrad.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają następujące dokumenty:
a) projekty budowlane,
b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB),
c) przedmiary robót.
SZCZEGÓŁY W SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentuje należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane które polegały na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg każda o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł Przez wartość 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie roboty budowlane wykonane w ramach 1 umowy (1 zadania inwestycyjnego). W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden ze wspólników konsorcjum samodzielnie posiada wymagane doświadczenie (nie dopuszcza się sumowania potencjału wspólników w zakresie doświadczenia). Podobnie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w zakresie doświadczenia), podmiot ten musi samodzielnie posiadać doświadczenie opisane powyżej.
b) Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
- co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujących kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, o minimalnym doświadczeniu 1 roku ma stanowisku kierownika budowy;
Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.: 1333 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (jt. Dz.U. z 2020, poz. 220 z późn.zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie nie podlegania wykluczeniu:
Zgodnie z art. 273 ust 1 Ustawy PZP oraz z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy z dnia 23 grudnia 2020 r., W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, może zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4–6, żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty
Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
2) wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia wstępne składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
5. W formularzu OFERTA należy zaznaczyć, że oferta jest składana wspólnie oraz wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Strony ustalają, iż rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą, za roboty będące przedmiotem umowy, nastąpi zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Zasady dokonywania rozliczenia: Strony uzgadniają, że płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie zrealizowana w następujący sposób: Zamawiający udzieli wykonawcy zaliczki na wykonanie robót budowlanych dotyczących:
1) Przebudowy drogi powiatowej nr 2111 L Kawęczyn – Kozice – Policzyzna na odcinku o łącznej długości 930 m (od km 0+000,00 do km 0+930) w wysokości …………. zł brutto (słownie: ………………..), oraz
2) Przebudowy drogi powiatowej nr 2105 L Krępiec – Minkowice na odcinku o łącznej długości 897 m (od skrzyżowania z droga gminną nr 105533L do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2106 L, 2 odcinki robót od km 0+000,00 do km 0+406,30 oraz od km 0+544,08 do km 1+035,40)
w wysokości …………. zł brutto (słownie: ………………..).
Łącznie wysokość zaliczek wynosi ………………. zł brutto (słownie: ………………..), co stanowi …….% wartości wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 umowy (jednak nie mniej niż 5% wartości tego wynagrodzenia) wypłaconej na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zaliczkowej (na każdą z dróg). Pozostałą wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wypłacona po należytej realizacji całego zamówienia.
3. Zamawiający wymaga aby faktura zaliczkowa wystawiona przez Wykonawcę, została wystawiona zgodnie z art. 106f ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931).
Wysokość zaliczki stanowi równowartość wkładu własnego Zamawiającego, zgodnie z zasadami Uchwały RM i Regulaminu BGK
SZCZEGÓŁY W WZORZE UMOWY

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona
spowodowana: 1) warunkami atmosferycznymi – w których przez okres co najmniej 3 dni niemożliwe jest prowadzenie robót
bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy, zgodny z umówioną technologia lub zasadami wiedzy technicznej,
2) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3) siłą wyższą w
rozumieniu aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego, 4) niemożliwością wykonywania prac ze względu na ograniczenia i
nakazy spowodowane epidemią koronawirusa, zakażeniem COVID-19 co najmniej jednego pracownika realizującego
umowę lub kwarantanną co najmniej dwóch pracowników realizujących umowę, 5) wydłużeniem minimalnych określonych
przepisami terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, pomimo dopełnienia
przez Wykonawcę i Zamawiającego należytej staranności, 6) przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez
Zamawiającego.
2. informacja o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 musi być przekazana
Zamawiającemu na piśmie, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 dodatkowo potwierdzona przez inspektora
nadzoru.
3. W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, strony ustalą nowe
terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi
uzasadnionej przerwy lub przestoju.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy
lub zmiany wynagrodzenia w przypadkach:
1) gdy wykonanie całego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn
prawnych, finansowych, organizacyjnych lub społecznych niezależnych od Wykonawcy,
2) stwierdzenia przez Zamawiającego
konieczności rezygnacji z wykonania części przedmiotu zamówienia,
3) konieczności wykonania robót dodatkowych określonych w 3. W przypadku niewykonania całości świadczenia wykonawcy wynikającego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 3 ust. 4 oraz STWiORB, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w § 3 ust. 4 oraz STWiORB strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmianę umowy na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4)ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie
wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,
SZCZEGÓY W SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatswidnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

Zobacz inne

Prawo