Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krzywcza, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00341928/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Krzywcza

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
DOSTAWA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA, USŁUG SZKOLENIOWYCH I DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA W RAMACH PROJEKTU „CYFROWA GMINA”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzywcza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900393

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krzywcza 36

1.5.2.) Miejscowość: Krzywcza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-755

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 16 671 14 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywcza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.krzywcza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA, USŁUG SZKOLENIOWYCH I DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA W RAMACH PROJEKTU „CYFROWA GMINA”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c45c7c09-3022-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00341928

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019103/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 DOSTAWA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA, USŁUG SZKOLENIOWYCH I DIAGNOZY CYBERBEZPIECZEŃSTWA W RAMACH PROJEKTU „CYFROWA GMINA”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

4814/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącej realizacji projektu grantowego ,, Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 13.04.2022r.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca do podpisywania dokumentów zobowiązany jest używać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego .
2.Sposób sporządzania dokumentacji elektronicznej,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. 2020 poz.2452)
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy to 150 MB, dopuszczalna ilość plików to 10.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z zapisami w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SGI.271.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 157965,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i serwerowego, świadczenie usług szkoleniowych z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa gmina”

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

30213100-6 - Komputery przenośne

48610000-7 - Systemy baz danych

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

80550000-4 - Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

79417000-0 - Usługi doradcze w zakresie bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium ceny w sposób następujący:
1) w tym kryterium ocenie podlega cena oferty brutto, wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym za całość przedmiotu zamówienia;
2) maksymalna ilość punktów, które może zdobyć Wykonawca w tym kryterium to 80;
3) ocenę 80 pkt otrzyma oferta z najniższą ceną brutto;
4) pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione wg wzoru:
Pobc. = (Cno/Cob) x 100 x 80% gdzie:
Pobc. – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena,
Cno – najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Cob – cena oferty badanej.
5) punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium wydłużenie okresu gwarancji na oferowane urządzenia (G) w sposób następujący:
1) w tym kryterium ocenie podlega wydłużenie okresu gwarancji powyżej 36 miesięcy,
2) maksymalna ilość punktów, które może otrzymać Wykonawca w tym kryterium to 20,
3) punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) za zaoferowanie gwarancji dla serwerów, switchy, ups i laptopów oraz oprogramowania elektronicznego biura obsługi mieszkańca (eBOM) i portalu informacyjnego dla podatnika o długości od 37 – 48 m-cy – 10 pkt.
b) za zaoferowanie gwarancji dla serwerów, switchy, ups i laptopów oraz oprogramowania elektronicznego biura obsługi mieszkańca (eBOM) i portalu informacyjnego dla podatnika o długości od 49 – 60 m-cy – 20 pkt.
4) minimalny okres gwarancji (G) wynosi 36 miesięcy, w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu krótszego niż 36 miesięcy, oferta taka zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i będzie odrzucona.
5) w przypadku niewskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy i taki Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
6) w przypadku zaoferowania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy, Wykonawcy zostanie przyznane 20 pkt.
4. Zamawiający utworzy „listę rankingową”, na którą wpisane zostaną wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu.
5. Na pierwszym miejscu „listy rankingowej” znajdzie się oferta z najwyższą liczbą punktów, zaś kolejne miejsca będą zajmowały oferty z mniejszą liczbą punktów malejąco – na ostatnim miejscu „listy rankingowej znajdzie się oferta z najmniejszą liczbą punktów.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach powyższych kryteriów obliczoną wg wzoru: PS= P(C) + P(G) gdzie:
PS – suma punktów oferty,
P(C) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium cena,
P(G) – ilość punktów przyznana ofercie w kryterium wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi na oferowane urządzenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużony okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej w zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej jedną dostawę obejmującą łącznie dostawę sprzętu komputerowego i serwerowego o wartości min. 50 000 zł brutto
5) zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował oraz skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego co najmniej 1 osobę, posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy – Załącznik Nr 3 do SWZ
2. Oświadczenia w zakresie w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczącego przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji – Załącznik Nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wykaże , że spełnia warunki dot.
- zdolności technicznej w zakresie doświadczenia:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji pozwalającej na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej jedną dostawę obejmującą łącznie dostawę sprzętu komputerowego i serwerowego o wartości min. 50 000 zł brutto- Załącznik nr 8 do SWZ
- zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca podczas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował oraz skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego co najmniej 1 osobę, posiadającą uprawnienia wykazane w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu-Załącznik nr 6 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Karty katalogowe dostarczanych urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
• Serwer wraz z oprogramowaniem
• Serwer backupu z oprogramowaniem
• Switch
• UPS
• Laptopy
b) Wyniki testów wydajnościowych wskazanych w opisie poszczególnych pozycji w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Dotyczy pozycji :
• Serwer wraz z oprogramowaniem
• Serwer backupu z oprogramowaniem
• Laptop – wynik testu procesora
2. Dokumenty składa się w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z tłumaczeniem. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanego sprzętu z Producentem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Karty katalogowe dostarczanych urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.
• Serwer wraz z oprogramowaniem
• Serwer backupu z oprogramowaniem
• Switch
• UPS
• Laptopy
b) Wyniki testów wydajnościowych wskazanych w opisie poszczególnych pozycji w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia. Dotyczy pozycji :
• Serwer wraz z oprogramowaniem
• Serwer backupu z oprogramowaniem
• Laptop – wynik testu procesora

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1, należy dołączyć do oferty.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Wykonawca będący pełnomocnikiem Wykonawców występujących wspólnie składających ofertę za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl wypełnia dane na Platformie dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców, natomiast spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
6. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, roboty budowlane lub usługi, do realizacji których zdolności te są wymagane.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą wspólną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy. Zgodnie z § 9 projektu umowy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach, gdy:
1) Konieczności zmiany terminów wykonania poszczególnych zadań umowy spowodowanej:
a). zmianami w umowach z innymi niż Wykonawca kontrahentami współdziałającymi w wykonaniu projektu lub z instytucjami nadzorującymi jego realizację,
b). opóźnieniami w dostawach wywołanymi przez pandemię COVID-19 bądź innymi przyczynami i związanymi z tym zakłóceniami w łańcuchach dostaw, pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy dokonał zamówienia danego elementu projektu, a fakt wystąpienia opóźnienia zostanie potwierdzony pisemnie przez producenta danego elementu projektu. Umowa wydłuża się o czas wskazany w piśmie od producenta.
c). zmianami w dokumentach dotyczących Programu lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej.
2) Konieczności dokonania zmian w opisie niektórych elementów przedmiotu umowy, poprzez zastąpienie niektórych elementów sprzętem nowej generacji o lepszych parametrach technicznych, z zastrzeżeniem zachowania ceny ofertowej w § 6 ust. 1 umowy.
Zgodnie z § 10 projektu umowy
1) Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w granicach uregulowań ustawy Prawo zamówień publicznych.
2) Zmiany dotyczące wskazanych w treści niniejszej Umowy osób do kontaktów nie wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony.
3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/krzywcza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-19 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą;
1. Załącznik nr 3 do SWZ -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;
2. Załącznik Nr 4 – Wzór zobowiązania podmiotu do oddania swoich zasobów Wykonawcy - jeśli dotyczy
3. Załącznik Nr 7 – Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp - jeśli dotyczy
4.Załącznik Nr 9 – Oświadczenie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Przedmiotowe środki dowodowe - a)Karty katalogowe dostarczanych urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia i b)Wyniki testów wydajnościowych wskazanych w opisie poszczególnych pozycji w załączniku nr 5 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.

Zobacz inne

Prawo