Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bytom, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342007/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

BYTOMSKI SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa odzieży sportowej sekcji piłki nożnej dla Bytomskiego Sportu Polonii Bytom Sp. z o.o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BYTOMSKI SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243699530

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejowa 2a

1.5.2.) Miejscowość: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bspb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bspb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa odzieży sportowej sekcji piłki nożnej dla Bytomskiego Sportu Polonii Bytom Sp. z o.o.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66da380a-2dd3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.bspb.pl/bs/zamowienia-publiczne/postepowania-o-udzielen

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.bspb.pl/bs/zamowienia-publiczne/postepowania-o-udzielen
oraz
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt 6 i 7 SWZ oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej.

System miniPortal zapewnia bezpłatną możliwość szyfrowania ofert. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz
odbierania dokumentów elektronicznych składających się na ofertę wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w
Dziale XI pkt. 7 SWZ oraz jej wycofanie opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu zamieszczonej na
stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Dziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Dziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/09/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży sportowej sekcji piłki nożnej dla Bytomskiego Sportu Polonii Bytom Sp. z o.o. oraz dla celów sprzedaży detalicznej sklepu prowadzonego przez Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego co do wykonania dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem zawierają załączniki nr 4, 5, 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18412000-0 - Odzież sportowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje prawo opcji szczegółowo opisane w § 6 wzoru umowy.

1. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia liczby zamówionych koszulek meczowych domowych i wyjazdowych, określonych w pkt 1 Zakresu zamówienia, przeznaczonych na zaopatrzenie sklepu (zamówienie podstawowe) o 700 (słownie: siedemset) sztuk w tym: 500 sztuk koszulek meczowych „pasiaków” oraz 200 sztuk koszulek meczowych wyjazdowych, a także możliwość zamówienia strojów meczowych akademii, w maksymalnej ilości 350 kompletów.
2. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
3. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji więcej niż jeden raz, do 30 dni przed upływem terminu wskazanego w § 11 ust 1 Umowy.
4. Dopuszczalne jest przekazanie oświadczenia za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w § 12 Umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga jej aneksowania.
5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach określonych w Umowie, w terminie wskazanym w oświadczeniu Zamawiającego, nie krótszym niż 30 dni, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną dostawę wykonaną w ramach jednej umowy, której zakres obejmował dostawę odzieży sportowej przeznaczonej do piłki nożnej, o wartości umowy nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3 SWZ, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia): wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składa się:
1. Formularz oferty (wzór załącznik nr 1 do SWZ),
2. Formularz oferty cenowej (wzór załącznik nr 6 do SWZ),
3. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór załącznik nr 2 lub 3 do SWZ),
4. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy),
5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 125 ust 1 Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i charakter zmiany oraz warunki wprowadzania zmian zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem - Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zamówionej partii odzieży w terminie do 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy zlecenia.
3 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspominanej ustawy.

Zobacz inne

Prawo