Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sobków, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342010/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Ochotnicza Straż Pożarna w Sobkowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Sobkowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Sobkowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 292425629

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leśna 2

1.5.2.) Miejscowość: Sobków

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-305

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sobkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona przeciwpożarowa, udział w akcjach ratowniczych w trakcie pożarów, zagrożeń ekologicznych i innych tego typu klęsk i zdarzeń

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Sobkowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-044df1fa-302a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342010

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00341350/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Sobkowie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Sobkowie” realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://sobkow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://sobkow.ezamawiajacy.pl/ lub poczty elektronicznej
sekretariat@sobkow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowy opis znajduje się w SWZ w Rozdziale IV.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSPSOB.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 358026,63 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
1.1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1.1 – Projekt Budowlany, załączniku 1.2 – Rysunki zamienne, załączniku nr 1.3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz załączniku nr 1.4 – Przedmiary.
Załącznik nr 1.2 – Rysunki zamienne stanowi uzupełnienie do projektu budowlanego, a wprowadzone do projektu zmiany są wiążące dla Wykonawcy. Ponadto w ramach załącznika 1.4 – przedmiary ujęto część robót budowlanych (niekwalifikowalne), które nie zostały opisane w projekcie budowlanym, ale zostały ujęte w załączniku 1.2 – rysunki zamienne i stanowią prace do wykonania w ramach niniejszego postępowania.

1.2. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie i rozbudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobkowie w ramach zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na świetlicę wiejską w Sobkowie”

1.3. Szczegółowe warunki realizacji Umowy i jej zakres przedmiotowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej zwany „OPZ”) stanowiący Załącznik Nr 1 do SWZ oraz Projekt umowy stanowiący Załącznik Nr 2 do SWZ.

1.4. Załączony przedmiar robót nie jest podstawą wyceny, lecz ma charakter pomocniczy
w odpowiednim skalkulowaniu oferty. Wykonawca powinien przeanalizować załączone dokumenty i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę, gdyż – umowa jest ryczałtowa tj. jej cena nie podlega zmianie w trakcje realizacji. W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zadania oraz wykonania dokumentacji powykonawczej wynikającej z zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy
z tytułu błędnie skalkulowanej ceny lub pominięcia robót niezbędnych do wykonania umowy.

2. Przedmiot zamówienia nazwy i kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45262500-6 Roboty murarskie
45332300-6 Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych
45410000-4 Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Układanie płytek na ścianach i podłogach
45442100-8 Roboty malarskie
45432200-5 Montaż drzwi balkonowych i okien
45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych
45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplenia ścian budynków
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

3. Cechy techniczne i jakościowe przy opisie przedmiotu zamówienia.
3.1. Wykonawca przygotowując ofertę, musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz załączników do SWZ, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

3.2. Zamawiający zaleca Wykonawcom szczegółowe sprawdzenie i zapoznanie się z dokumentacją przetargową zamówienia.

3.3. Wskazane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dane techniczne i opisy technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac Wykonawczych, stanowią przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez Wykonawców przy realizacji zamówienia.

3.4. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawca, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny".

3.5. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia zgodnie z pkt 3.4 w opisie zamówienia wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami Rozdziału XI w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości na roboty budowlane i użyte do nich materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniaj warunki udziału w postepowaniu, które mogą dotyczyć.

1.1 Zdolności do występowania w obrocie prawnym.
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.


1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.

1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.

1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie oraz prawidłowo ukończył, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku w zakresie robót termoizolacyjnych. o wartości minimum 100 000 zł brutto każda z tych robót.
1.1.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wyksztalcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami w zakresie:

- kierownika robot z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Przez uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie Zamawiający rozumie uprawnienia wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2.1 warunek określony w pkt 1.4.1 musi być spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie),

3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postpowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez Wykonawcę w ofercie na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp.
2 Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3 Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
4 Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
4.1 naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
4.2 wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;
4.3 podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności z Rozdziału VII pkt. 4.
5 Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności wskazane w pkt 4 niniejszym rozdziale są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności wskazane w pkt 4 niniejszym rozdziale nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
6 Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale 9 SWZ.
7 Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8 Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt w pkt 7 niniejszym rozdziale podlegają:
8.1 wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4)) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pozostała część opisu znajduje się w rozdziale VII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.1 wykaz robot budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu (5) lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami , o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeśli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Wykaz robot budowlanych sporządzony według wzoru formularza - stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

2.2 potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1.2.1 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

2.3 Kosztorys ofertowy, opracowany metodą szczegółową lub uproszczoną. Ceny poszczególnych pozycji kosztorysu muszą być cenami rynkowymi. Nie dopuszczalnym jest przenoszenie ciężaru finansowego realizowanej inwestycji z okresu innego niż zakres robót wykonywanych (późniejszego lub końcowego na okres początkowy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty, odpowiednio na dzień składania ofert, składane wraz z oferta przez Wykonawców w postepowaniu w celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

1.1 Formularz oferty - stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.


1.2 Wykaz dowodów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1.2.1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzone wg formularza - stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

1.2.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, sporządzone wg formularza - stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

1.2.3 W/w oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 3 i nr 4 do SWZ.

1.2.4 Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 1.2.1 i 1.2.2 niniejszego rozdziału lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

1.2.5 Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 1.2.1 i 1.2.2 niniejszego rozdziału.

1.2.6 Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.2.1 i 1.2.2 niniejszego rozdziału budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

1.3 Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów musi przedstawić zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, które powinno być sporządzone wg formularza - stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ. Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności innych podmiotów w ramach wyjaśnienia lub uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

1.4 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z własnymi oświadczeniami, o których mowa w pkt 1.2, oświadczenia podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają.

4.1 Oświadczenie Wykonawcy, wymienione w Rozdziale IX SWZ:

4.1.1 o którym mowa w pkt. 1.2.1 składa, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postpowania,

4.1.2 o którym mowa w pkt. 1.2.2 składa, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

4.1.3 o którym mowa w pkt. 1.2.1 w zakresie potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składa, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

4.2 Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.

4.3 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, składają:

5.1 w przypadku Wykonawcy w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje dokumentów, o których mowa w niniejszej SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz 109 ust. 1 ustawy PZP, zastępuję się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazanie osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy,

5.2 do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP oraz Podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku stosuje się odpowiednio,

5.3 pozostałe dokumenty i oświadczenia Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, skradają zgodnie z wytycznymi w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zgodnie z zapisami w § 20 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://sobkow.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

Zobacz inne

Prawo