Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lublin, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342036/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i jej jednostek położonych na terenie województwa lubelskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Szeligowskiego 24

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-883

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81-4522300

1.5.8.) Numer faksu: 81-4522306

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.lublin@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i jej jednostek położonych na terenie województwa lubelskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba923599-2ab3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342036

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00093041/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej w jednostkach organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym informacje dotyczące użycia podpisu elektronicznego zawarte są w rozdziale X oraz rozdziale XIII ust. 6-9 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0601-ILZ.260.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonii stacjonarnej na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Lublinie i jej jednostek położonych na terenie województwa lubelskiego.
2. W ramach wykonywania usługi telekomunikacyjnej wykonawca zapewni zamawiającemu, w lokalizacjach jednostek/urzędów zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy, stały dostęp do sieci telefonii stacjonarnej i umożliwi realizowanie przychodzących i wychodzących połączeń krajowych (lokalnych, strefowych, międzystrefowych), międzynarodowych, z siecią telefonii komórkowej oraz połączeń faksowych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący w szczególności posiadanych przez zamawiającego łączy telekomunikacyjnych, adresów jednostek/urzędów (adresów instalacji), central telefonicznych, rodzajów dostępów, numeracji telefonów, operatora świadczącego obecnie usługi telekomunikacyjne oraz innych szczegółowych rozwiązań i wymagań zamawiającego zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy – opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w rozdziale XVI SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia awarii usług telekomunikacyjnych (wartość SLA)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia:
a) Zamawiający uzna warunek posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że jest wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1648);
b) Zamawiający uzna warunek zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę, tzn. należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii stacjonarnej na rzecz podmiotów biznesowych, o wartości minimum 120.000 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) każda w ramach odrębnych umów z zastrzeżeniem, że:
- w przypadku usług będących w trakcie wykonywania, które nie zostały jeszcze ukończone, zamawiający wymaga, aby do dnia składania ofert wykonawca faktycznie zrealizował usługi na wartość minimum 120.000 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) każda w ramach odrębnych umów na rzecz podmiotów biznesowych;
- pod pojęciem „podmiot biznesowy” należy rozumieć każdy podmiot nie będący konsumentem, z którym zawierane są umowy konsumenckie, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej - tj. posiadający nr REGON;
- wymagana przez zamawiającego wartość usługi telekomunikacyjnej w zakresie telefonii stacjonarnej obejmuje wyłącznie opłaty abonamentowe oraz opłaty za wykonane połączenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotu udostępniającego zasoby) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1 SWZ w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;
2) wykaz usług telekomunikacyjnych, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 lit. b SWZ – w oświadczeniu zamieszczonym w załączniku nr 4 do SWZ;
3) dowody określające, czy usługi telekomunikacyjne wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 2, zostały wykonane należycie lub są nadal wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi telekomunikacyjne zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług telekomunikacyjnych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty wypełniony na Platformie – i podpisany przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) oświadczenie wykonawcy, z którego będzie wynikać, które usługi telekomunikacyjne wykonają poszczególni wykonawcy (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
3) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie rzeczywiście dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów) - jeżeli wykonawca będzie polegał na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnictwa powinien określać jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale IX ust. 8-15 SWZ. Nie dopuszcza się poświadczenia pełnomocnictwa przez osobę, na rzecz której pełnomocnictwo jest ustanowione;
5) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 58 ustawy Pzp. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno obejmować umocowanie do dokonywania i przyjmowania określonych czynności prawnych i faktycznych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2) Do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pojedynczego wykonawcy, co w niniejszym postępowaniu oznacza, że każdy uczestnik wspólnej oferty musi udokumentować brak podstaw do wykluczenia z postępowania, natomiast warunki dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia powinien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie, przy czym odpowiednie dokumenty składa wykonawca spełniający warunek.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
4) Zgodnie z art. 445 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność za realizację umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy i nie dotyczą treści oferty, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowanych ustawą Pzp oraz w przypadkach i na warunkach określonych poniżej.
2. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności lub zaistnienia warunków a mianowicie:
1) zmian dotyczących aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego w szczególności poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp.;
2) zmian w przedmiocie umowy, o których mowa w ust. 13 w załączniku nr 1 do umowy,
3) zmiany lub wprowadzenia osób i podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
4) zmiany warunków płatności,
5) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie tej rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
6) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
7) zmiany terminu realizacji umowy na skutek okoliczności spowodowanych siłą wyższą, rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek siły wyższej. Termin realizacji umowy może w takim przypadku ulec przedłużeniu o czas działania i usuwania skutków siły wyższej.
Dla potrzeb niniejszej umowy, za działanie siły wyższej uważa się nagłe i gwałtowne zdarzenie, którego wystąpienia nie można było przewidzieć, ani też mu zapobiec. Wydarzenia takie mogą obejmować w szczególności: wojny, pożary, powodzie, epidemie, embarga przewozowe, strajki, oficjalne decyzje organów władzy państwowej, które uniemożliwiają wykonanie umowy i nie są zawinione przez wykonawcę;
8) zmiany terminu rozpoczęcia wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, na które Zamawiający nie miał wpływu, a które to przyczyny mają bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy.
3. Pozostałe zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w oparciu o przesłanki określone w art. 455 ust. 1 pkt 2)-4) oraz ust. 2 ustawy Pzp. Ich ewentualne zastosowanie zależeć będzie od okoliczności faktycznych i prawnych dokonania zmiany.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody, z zastrzeżeniem par. 11 ust. 6 projektu umowy.
5. Szczegółowe informacje dot. zmian umowy zawarte zostały w par. 11 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy pod adresem https://ias-lublin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.). Zgodnie z ww. przepisem zamawiający wykluczy:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy.

Zobacz inne

Prawo