Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342108/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Wielkopolski Oddział Okregowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa,rozbudowa,nadbudowa,zmiana sposobu użytkowania trzech budynków w celu ich przeznaczenia na budynek noclegowni dla bezdomnych z częścią higieniczno-sanitarną w zabudowie mieszkaniowej-ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolski Oddział Okregowy Polskiego Czerwonego Krzyża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7770005327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górna Wilda 99 A-B

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-563

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poznan@pck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pck-poznan.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

organizacja pożytku publicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa,rozbudowa,nadbudowa,zmiana sposobu użytkowania trzech budynków w celu ich przeznaczenia na budynek noclegowni dla bezdomnych z częścią higieniczno-sanitarną w zabudowie mieszkaniowej-ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05c31b01-302c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342108

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-05c31b01-302c-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone w dokumentacji zamieszczonej pod adresem strony internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zostały zawarte w pkt 33 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zostały zawarte w pkt 33 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-01/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku noclegowni wraz z robotami towarzyszącymi, na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4.5 SWZ i dalszych zapisów SWZ.
2. UWAGA: Projekt budowlany oraz projekty wykonawcze obejmują cały zakres inwestycji. Niniejsze postępowanie obejmuje wskazany w ww. dokumentach zakres ETAPU I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót obejmuje prace objęte niniejszym postępowaniem (ETAP I). Załączone przedmiary robót obejmują swoim zakresem ETAP I zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia.
3. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, robót porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, sporządzenia planu BIOZ (jeżeli dotyczy), organizacji placu budowy, uzgodnieniach, decyzjach, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona i dostarczy na dzień odbioru robót budowlanych: dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach.
5. Szczegółowy zakres prac i sposób ich realizacji określony został również w załącznikach do SWZ obejmujących:
1) projekt budowlany (wielobranżowy), który stopniem swojej szczegółowości obejmuje projekt wykonawczy branży elektrycznej i sanitarnej,
2) projekt wykonawczy branży budowlanej,
3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
4) pozwolenie na budowę z dn. 10.12.2021 r.,
5) aneks do projektu budowlanego oraz wykonawczego (pkt 1 i 2) w zakresie stosowania materiałów oraz wyrobów budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości nie przekraczającej 50.000,00 PLN.
2. Zamówienia, o których mowa w pkt 1 polegać mogą na powtórzeniu robót składających się na zamówienie podstawowe, w szczególności wymienionych w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy lub kosztorysie inwestorskim. Zamówienia te będą mogły zostać udzielone, gdy będzie to korzystne dla Zamawiającego lub wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa lub walorów użytkowania obiektu oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych na sfinansowanie wyżej wymienionych zamówień.
Ponadto zamówienia te będą udzielane z uwzględnieniem warunków zawartych w umowie dla zamówienia podstawowego, w oparciu o ceny zawarte w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, a jeśli nie będzie to możliwe, na warunkach wynegocjowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert zawarty został w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realiacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) wykażą wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości brutto nie mniejszej niż 250.000,00 PLN polegającej na budowie budynku lub budynku mieszkalnego (w myśl definicji zawartej w ustawie Prawo budowlane aktualnej na dzień otwarcia ofert) wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, która została wykonana w sposób należyty;
Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa w pkt 12.3.1 SWZ tylko takich robót budowlanych, które potwierdzą spełnianie warunku udziału w postępowaniu postawionego przez Zamawiającego.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami to odpowiedni wykaz, o którym mowa w pkt 12.3.1 SWZ może zawierać tylko taką robotę budowlaną, w której wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
2) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i pełnić będzie funkcję kierownika budowy w wyżej wymienionej specjalności;
3) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych i pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności;
4) skierują do realizacji zamówienia osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i pełnić będzie funkcję kierownika robót w wyżej wymienionej specjalności.
Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w pkt 12.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego w pkt 10.1 i 10.2 SWZ, zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SWZ pn. „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania”.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyłącznie na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat od dnia, w którym upływa termin składania ofert, robót budowlanych spełniających warunek, o którym mowa
w pkt 11.2.1 SWZ – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SWZ (Doświadczenie zawodowe);
2) dowody określające czy roboty budowlane wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt. 12.3.1 SWZ zostały wykonane należycie;
Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego (co jest zobowiązany wykazać) nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających warunek o którym mowa w pkt 11.2.2-4 SWZ – wzór wykazu (wymagany zakres informacji) stanowi załącznik do SWZ (Potencjał osobowy).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 13.2 SWZ - w
sytuacji, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 118 ustawy Pzp (jeśli dotyczy);
2) oświadczenie, o którym mowa w pkt 14.5 SWZ (jeśli dotyczy);
3) dokument pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w pkt 14.1 SWZ, z którego będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy);
4) dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 18.6.2 SWZ (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Formę wniesienia wadium wybiera Wykonawca spośród przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść przelewem na rachunek Zamawiającego o nr 39 1090 1128 0000 0000 1201 5701, z dopiskiem „Wadium, nr sprawy ZP-01/22”.
Wskazane jest załączenie do oferty składanej na Platformie potwierdzenia dokonania przelewu jako załącznik do oferty.
4. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu musi zostać przesłany za pośrednictwem Platformy wraz z ofertą.
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3 SWZ.
Tym samym zlecenie dokonania przelewu przez Wykonawcę w dniu składania ofert lub dniu poprzedzającym może okazać się zbyt późne.
6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia z ich treści musi jednoznacznie wynikać: nazwa zlecającego, beneficjenta gwarancji (Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy w Poznaniu), gwaranta wraz z adresami ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; kwota gwarancji; termin ważności gwarancji, bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy.
7. Wadium musi zabezpieczać złożoną ofertę przez cały okres terminu związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej należy sporządzić w jednej z form wskazanych poniżej, a następnie przekazać Zamawiającemu wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Patrz także zapisy pkt 12.4-8 SWZ. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej należy złożyć w jednej z poniższych form:
-w formie elektronicznej (tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawców),
-w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/ne do reprezentowania Wykonawców,
-cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez mocodawców, tj. dokumentu elektronicznego będącego kopią elektroniczną treści pełnomocnictwa zapisanej w postaci papierowej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawców,
-cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego przez notariusza, tj. dokumentu elektronicznego będącego kopią elektroniczną treści pełnomocnictwa zapisanej w postaci papierowej,
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa
w pkt 10.1 i 10.2 SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 11.2 SWZ Wykonawcy wykazują w sposób następujący:
1) co najmniej jeden z wykonawców – jeżeli wykona roboty, do wykonania których wymagane jest posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 11.2.1 SWZ;
2) łącznie w przypadku warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w pkt 11.2.2-4 SWZ. Ponadto należy mieć na uwadze, iż zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tego z wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjanta), który wykona roboty budowlane do
realizacji których te zdolności są wymagane.Tym samym, w myśl przepisów ustawy Pzp tylko ten spośród wykonawców, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu może realizować zakres przedmiotu zamówienia, którego warunek dotyczy.Informacja o zakresie prac, które poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykonają w
zakresie przedmiotu zamówienia należy zawrzeć w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 14.5 SWZ.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,o którym mowa w pkt. 12.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (z zachowaniem formy przewidzianej w pkt 12.4 SWZ).
4.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa
w pkt 10.1 i 10.2 SWZ oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 11.2 SWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia na wezwanie Zamawiającego (po otwarciu ofert) podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 12.2 i 12.3 SWZ w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie ze wzorem (wymagany zakres informacji) stanowiącym załącznik do SWZ pn. „Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp”.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian określa projekt umowy będący załącznikiem do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 14:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Adres poczty elektronicznej podany w pkt 1.5.9. niniejszego ogłoszenia nie służy do komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń przekazywane odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
2. Formę dokumentów lub oświadczeń, załączników jakie należy złożyć Zamawiającemu
określona została w SWZ.
3. Jeżeli w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
podane będą wartości w innej walucie niż PLN, będą one przeliczane na PLN według kursu
średniego Narodowego Banku Polskiego danej waluty z daty zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania. W przypadku, gdy
w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy
Bank Polski nie ogłasza średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się
średni kurs danej waluty ogłoszony przez NBP ostatniego dnia przed dniem zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Wymagania techniczne związane ze składaniem oferty w formie elektronicznej zawarte
zostały w SWZ. Szczegółowy sposób składania oferty, dokumentów lub oświadczeń,
załączników zawiera SWZ.

Zobacz inne

Prawo