Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ochotnica Dolna, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342147/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Ochotnica Dolna

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych (dostosowanego do potrzeb)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Ochotnica Dolna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892587

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dłubacze 160

1.4.2.) Miejscowość: Ochotnica Dolna

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-452

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.7.) Numer telefonu: 182620910

1.4.8.) Numer faksu: 182620936

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ochotnica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ochotnica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342147

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00342103/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Dostawa 10 sztuk monitorów interaktywnych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Po zmianie:
Dostawa 5 sztuk monitorów interaktywnych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Zobacz inne

Prawo