Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342181/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót związanych ze zmianą organizacji ruchu na terenie Osiedla Mariensztat w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: ZTP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010496921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Podwale 23

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-261

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bom@ztp.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztp.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót związanych ze zmianą organizacji ruchu na terenie Osiedla Mariensztat w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdf42a27-3022-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ztp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ztp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji: Elektronicznie na adres e-mail: bom@ztp.waw.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem: https://ztp.ezamawiajacy.pl w zakładce Korespondencja”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w
terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji
przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W
przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
złożenia/wysłania na Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zarządu Terenów Publicznych;
https://ztp.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl,
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując
kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie
„zarejestruj się”.
3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z
potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta,
wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu
podanym w ww. potwierdzeniu.
3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy Zakupowej. Za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem
Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania
Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem
myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot
pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym
z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat
systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający możeudzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby
Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiam informację, które pomogą Państwu
to ustalić. Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, informuję,
że: Administratorem danych osobowych względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał administrator
w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
dalej jako „dane osobowe”, jest Zarząd Terenów Publicznych ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa, tel. 22 277 05 01, reprezentowany
przez Dyrektora ZTP (dalej jako „administrator”),w kwestiach dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Zarządu Terenów Publicznych, a także przysługujących uprawnień, można skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych w Zarządzie Terenów Publicznych za pomocą adresu iod@ztp.waw.pl, celem przetwarzania
danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy - Prawo
zamówieńpublicznych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZTP-IV.26.29.2022.MBO Zp-29/2022 prowadzonym w trybie podstawowym.
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
a) upoważnieni pracownicy administratora;
b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 74 ust. 1 i 2
ustawy;
c) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. organy kontroli lub audytu.
3. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
4. Podanie danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy (wykluczenie wykonawcy lub odrzucenie oferty).
5. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6. Posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących; a) na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
b) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
c) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
d) nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; prawo
sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZTP-IV.26.29.2022.MBO Zp–29/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych ze zmianą organizacji ruchu na terenie Osiedla Mariensztat w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233291-5 - Instalowanie odbojnic

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych robót
dla zamówienia podstawowego (w trybie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp)
w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 oraz 6-9 i art. 112 ust. 2
pkt 4 ustawy pzp;
2) nie podlegają wykluczeniu o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Zamawiający uznaje je za spełnione jeżeli Wykonawca wykaże w zakresie:
1. zdolności technicznej i zawodowej
1) wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie więcej niż dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. wykonanie robót polegających na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu na drogach (ulicach) publicznych
na terenie miast o łącznej wartości minimum 50 tysięcy złotych brutto oraz załączy dowody potwierdzające, że wykazana robota/-y została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona;
2) dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie drogowym, pełniącą funkcję kierownika budowy wraz z podaniem informacji o podstawie do dysponowania tą osobą

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp zamawiający zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy skorzysta z dokumentów bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 6-9, wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona przedłoży zamawiającemu oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
3. Dla potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie
art 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona przedłoży zamawiającemu oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale 14
odpowiednio, musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie. Wszyscy Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.
h) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót,
o których mowa w Rozdziale 14, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, składany wykaz robót ma dotyczyć
usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych, w których wykonywaniu
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
i) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na potencjale podmiotu
trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 PZP. Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu
wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany umowy na warunkach wskazanych
w załączniku do SWZ - Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ztp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo