Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342202/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Urząd Transportu Kolejowego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi Pocztowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Transportu Kolejowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015481433

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 134

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-305

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@utk.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: utk.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi Pocztowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a94a1830-3047-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00059521/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.19 Usługi pocztowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zp.utk.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
Platformy (https://zp.utk.gov.pl) lub poczty elektronicznej zamówieniapubliczne@utk.gov.pl), o ile postanowienia SWZ nie stanowią inaczej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.5. Niezbędne minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1.5.1. stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.5.2. komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
1.5.3. wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
1.5.4. włączona obsługa JavaScript;
1.5.5. zainstalowany program obsługujący pliki w formacie pdf;
1.5.6. dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 100 MB w formatach: .pdf, w formatach obsługiwanych przez aplikacje Word i Excel, w szczególności .xlsx, .docx,
w formatach spakowanych archiwów, w szczególności .zip, .7z;
1.5.7. informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
1.5.7.1. plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert,
1.5.7.2. oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar;
1.5.8. dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
1.5.8.1. dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES,
1.5.8.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem lub plik z podpisem otaczanym. W związku z tym, Wykonawca będzie zobowiązany załączyć plik z podpisem otaczanym lub dodatkowy plik z podpisem.
1.6. Zasady wyjaśniania treści SWZ.
1.6.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
1.6.2. Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ należy przesłać za pośrednictwem Platformy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 1.2 SWZ.
1.6.3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
1.6.4. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ Zamawiający opublikuje na Stronie internetowej postępowania.
1.7. Oznaczenie plików stanowiących dokumentację zamówienia.
1.7.1. Nazwy plików są w formacie [XXX (Z-N)], gdzie:
1) XXX – skrót nazwy dokumentu głównego, którego dotyczy załącznik,
2) Z-N kolejny numer załącznika,
1.7.2. Przykładowo: SWZ Z-1 oznacza Załącznik nr 1 do SWZ, PPU Z-1 oznacza Załącznik nr 1 do PPU.
1.8. Dokumenty elektroniczne przekazywane Zamawiającemu powinny być sporządzane w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 19 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-WZPU.2500.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, który będzie realizowany na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 896), zwanej dalej „Prawem pocztowym”, wraz z usługą odbioru tych przesyłek z lokalizacji Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z pkt 15 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych / bezrobotnych / 30> lub 50<

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Możliwość elektronicznego monitorowania przesyłek rejestrowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
7.1.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada prawo do wykonywania działalności pocztowej, tj. wpisany jest do rejestru operatorów pocztowych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 Prawa pocztowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.6.1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
8.6.1.1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, wymienionym w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pzp,
2) art. 109 ust. 1 pkt 7-10 pzp,
– wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.6.2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
8.6.2.1. dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 Prawa pocztowego, wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do świadczenia usług pocztowych na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu nie są wymagane przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy odpowiednie dla Wykonawcy.
8.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, składa każdy z tych Wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7-10 pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, składa każdy z tych Wykonawców na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, z późn. zm.).
8.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w pkt 8.6.1 SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia w § 6 PPU, który stanowi Załączniki nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zp.utk.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-19 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

5.1. Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że usługa odbioru przesyłek z lokalizacji mieszczącej się przy Al. Jerozolimskich 211, 02-222 Warszawa, obowiązywać będzie przez okres 21 miesięcy licząc od dnia 1 stycznia 2023 r., a odbiór przesyłek z lokalizacji mieszczącej się w Szczecinie obowiązywać będzie 23 miesiące licząc od 1 listopada 2022 r.
6.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w:
6.1.1. art. 108 ust. 1 pzp;
6.1.2. art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7-10 pzp;
6.1.3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835, z późn. zm.).

Zobacz inne

Prawo