Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kalety, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342210/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

MIASTO KALETY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla Urzędu Miejskiego w Kaletach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO KALETY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398706

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żwirki i Wigury, 2

1.4.2.) Miejscowość: Kalety

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-660

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.7.) Numer telefonu: 34 352 76 30

1.4.8.) Numer faksu: 34 352 76 35

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kalety.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kalety.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342210

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00331519/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Data do

Po zmianie:
Okres realizacji - miesiące

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2023-07-31

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:

Po zmianie:
10

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-13 10:00

Po zmianie:
2022-09-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-13 10:30

Po zmianie:
2022-09-14 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-12

Po zmianie:
2022-10-13

Zobacz inne

Prawo