Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zielona Góra, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342230/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL UNIWERSYTECKI IMIENIA KAROLA MARCINKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970773231

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zyty 26

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-046

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@szpital.zgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63c44e2e-305b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342230

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń – innych niż oferta, wniosków, wyjaśnień, zawiadomień odbywa się za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.
UWAGA:
Zamawiający wymaga, aby dokumenty elektroniczne składane przez Wykonawcę sporządzone były w formacie: .pdf, .doc, .docx, .rtf,
xps, .odt, .xls, .jpg (.jpeg), .xml. ze szczególnym wskazaniem na .pdf

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania elektronicznych dokumentów i oświadczeń zostały opisane w regulaminie Platformy zakupowej
(https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin).
4. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują
się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji to 500 MB.
6. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie, o którym mowa w punkcie 3 oraz uznaje go za wiążący.
7. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy na adres e-mail wskazany
przez wykonawcę przy składaniu oferty.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, xps, .odt, .xls, .jpg (.jpeg), .xml. ze szczególnym
wskazaniem na .pdf .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z siedzibą
w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Pan Jakub Lipiński, adres e-mail: nu@szpital.zgora.pl, telefon: 68/
329 62 11;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
8.2. na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie nie-zgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
8.3. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. z siedzibą
w Zielonej Górze, 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest Pan Jakub Lipiński, adres e-mail: nu@szpital.zgora.pl, telefon: 68/
329 62 11;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy;
5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
8.2. na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie nie-zgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
8.3. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LI.280.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Monitor do pomiarów hemodynamicznych – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33123210-3 - Urządzenia do monitorowania czynności serca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Dla zadania nr 1 i 3:

1.1 cena ofertowa = 80 pkt
1.2 okres gwarancji = 10 pkt
1.3 parametry techniczne = 10 pkt
2. Sposób oceny ofert
Wartość punktowa zostanie ustalona na podstawie następujących obliczeń:

2.1 Składnik A – dotyczy kryterium „cena ofertowa” (maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium „cena ofertowa” wynosi 80 pkt)

najniższa cena oferty
Wartość punktowa = ------------------------------------ x 80 pkt
cena oferty badanej

2.2. Składnik B - dotyczy kryterium „okres gwarancji” (maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 10 punktów), gdzie: „ilość punktów uzyskana przez ofertę” oznacza ilość punktów ustalonych dla badanej oferty zgodnie z poniższymi zasadami:

- 24 miesiące od podpisania protokołu instalacji – 0 pkt
- 36 miesięcy od podpisania protokołu instalacji – 2 pkt
- 48 miesięcy od podpisania protokołu instalacji – 7 pkt
- 60 miesięcy i dłużej od podpisania protokołu instalacji – 10 pkt

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące liczonych od dnia podpisania protokołu instalacji. Podanie krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający nie stawia górnej granicy okresu gwarancji, jednakże maksymalny okres gwarancji punktowany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. W przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma 10 punktów.
Okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wskazać w pkt 4.1. formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ). Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach.

2.3. Składnik C - dotyczy kryterium „Parametry techniczne” (maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać
w kryterium „Parametry techniczne” wynosi 10 punktów), gdzie „ilość punktów uzyskana przez ofertę” - oznacza ilość punktów ustalonych dla badanej oferty zgodnie z poniższymi zasadami:

Suma punktów za parametry
techniczne w badanej ofercie
Wartość punktowa składnika C = ------------------------------------ x 10 pkt
Suma punktów za parametry
techniczne w danym zadaniu
Uwaga:
1) „Suma punktów za parametry techniczne w badanej ofercie” – oznacza sumę uzyskanych punktów, wyliczoną wg pozycji punktowanych, zgodnie z informacją wskazaną przez Wykonawcę w formularzu cenowo - technicznym w badanej ofercie.
2) Jeżeli w formularzu cenowo - technicznym, Wykonawca nie wskaże żadnej opcji przy punktowanej pozycji, Zamawiający przyzna w tej pozycji (dla ocenianego parametru) 0 punktów.
3) „Suma punktów za parametry techniczne w danym zadaniu” – oznacza największą możliwą sumę punktów wyliczoną wg pozycji punktowanych, zgodnie z informacją Zamawiającego w formularzu cenowo - technicznym.

3. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów (NLP) obliczoną wg poniższego wzoru:

NLP = A + B + C
NLP – najwyższa liczba punktów
A - liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena ofertowa,
B - liczba punktów uzyskanych w kryterium – okres gwarancji
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium – parametry techniczne

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Urządzenie do terapii wątrobowej – 1 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33693000-4 - Pozostałe produkty terapeutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Dla zadania nr 2:

1.1 cena ofertowa = 80 pkt
1.2 okres gwarancji = 20 pkt2. Sposób oceny ofert
Wartość punktowa zostanie ustalona na podstawie następujących obliczeń:

2.1 Składnik A – dotyczy kryterium „cena ofertowa” (maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium „cena ofertowa” wynosi 80 pkt)

najniższa cena oferty
Wartość punktowa = ------------------------------------ x 80 pkt
cena oferty badanej

2.2. Składnik B - dotyczy kryterium „okres gwarancji” (maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 20 punktów), gdzie: „ilość punktów uzyskana przez ofertę” oznacza ilość punktów ustalonych dla badanej oferty zgodnie z poniższymi zasadami:

- 24 miesiące od podpisania protokołu instalacji – 0 pkt
- 36 miesięcy od podpisania protokołu instalacji – 5 pkt
- 48 miesięcy od podpisania protokołu instalacji – 10 pkt
- 60 miesięcy i dłużej od podpisania protokołu instalacji – 20 pkt

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące liczonych od dnia podpisania protokołu instalacji. Podanie krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający nie stawia górnej granicy okresu gwarancji, jednakże maksymalny okres gwarancji punktowany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. W przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma 10 punktów.
Okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wskazać w pkt 4.1. formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ). Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach.

3. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów (NLP) obliczoną wg poniższego wzoru:

NLP = A + B
NLP – najwyższa liczba punktów
A - liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena ofertowa,
B - liczba punktów uzyskanych w kryterium – okres gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest łóżko do intensywnej terapii - 7 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33192120-9 - Łóżka szpitalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Dla zadania nr 1 i 3:

1.1 cena ofertowa = 80 pkt
1.2 okres gwarancji = 10 pkt
1.3 parametry techniczne = 10 pkt
2. Sposób oceny ofert
Wartość punktowa zostanie ustalona na podstawie następujących obliczeń:

2.1 Składnik A – dotyczy kryterium „cena ofertowa” (maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium „cena ofertowa” wynosi 80 pkt)

najniższa cena oferty
Wartość punktowa = ------------------------------------ x 80 pkt
cena oferty badanej

2.2. Składnik B - dotyczy kryterium „okres gwarancji” (maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w kryterium „okres gwarancji” wynosi 10 punktów), gdzie: „ilość punktów uzyskana przez ofertę” oznacza ilość punktów ustalonych dla badanej oferty zgodnie z poniższymi zasadami:

- 24 miesiące od podpisania protokołu instalacji – 0 pkt
- 36 miesięcy od podpisania protokołu instalacji – 2 pkt
- 48 miesięcy od podpisania protokołu instalacji – 7 pkt
- 60 miesięcy i dłużej od podpisania protokołu instalacji – 10 pkt

Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące liczonych od dnia podpisania protokołu instalacji. Podanie krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Zamawiający nie stawia górnej granicy okresu gwarancji, jednakże maksymalny okres gwarancji punktowany przez Zamawiającego wynosi 60 miesięcy. W przypadku wskazania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma 10 punktów.
Okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wskazać w pkt 4.1. formularza oferty (załącznik nr 1 do SWZ). Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji musi być wyrażony w pełnych miesiącach.

2.3. Składnik C - dotyczy kryterium „Parametry techniczne” (maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać
w kryterium „Parametry techniczne” wynosi 10 punktów), gdzie „ilość punktów uzyskana przez ofertę” - oznacza ilość punktów ustalonych dla badanej oferty zgodnie z poniższymi zasadami:

Suma punktów za parametry
techniczne w badanej ofercie
Wartość punktowa składnika C = ------------------------------------ x 10 pkt
Suma punktów za parametry
techniczne w danym zadaniu
Uwaga:
1) „Suma punktów za parametry techniczne w badanej ofercie” – oznacza sumę uzyskanych punktów, wyliczoną wg pozycji punktowanych, zgodnie z informacją wskazaną przez Wykonawcę w formularzu cenowo - technicznym w badanej ofercie.
2) Jeżeli w formularzu cenowo - technicznym, Wykonawca nie wskaże żadnej opcji przy punktowanej pozycji, Zamawiający przyzna w tej pozycji (dla ocenianego parametru) 0 punktów.
3) „Suma punktów za parametry techniczne w danym zadaniu” – oznacza największą możliwą sumę punktów wyliczoną wg pozycji punktowanych, zgodnie z informacją Zamawiającego w formularzu cenowo - technicznym.

3. Jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów (NLP) obliczoną wg poniższego wzoru:

NLP = A + B + C
NLP – najwyższa liczba punktów
A - liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena ofertowa,
B - liczba punktów uzyskanych w kryterium – okres gwarancji
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium – parametry techniczne

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1. Na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oświadczenia Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
b) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Na ofertę składają się:
2.1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ
2.2. Formularz cenowy – załącznik nr 2 - 4 do SWZ.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymogami SWZ.
Do oferty należy dołączyć:
3.1. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia stanowiące – załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa,
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną.
3.2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania.
3.2.1. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w
punkcie 10 Formularza Oferty.
3.2.2. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa punkcie 3.2., pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
3.3. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy umocowanie nie wynika z
dokumentów, o których mowa w punkcie 3.2. oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w
formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
3.4. Dowód wniesienia wadium:
a) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego
wniesienie wadium zgodnie z pkt 5 Rozdziału VIII SWZ;
b) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania
przelewu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1) Zadanie nr 1: 2 300,00 zł.
2) Zadanie nr 2: 2 500,00 zł.
3) Zadanie nr 3: 5 000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. X ppkt. 3.3.
SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
podmiotów składających wspólnie ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
składających wspólną ofertę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SWZ wzór umowy (Załącznik nr 5 do SWZ). Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego. Zmiana umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp (art. 455 ustawy) oraz w przypadkach przewidzianych w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-20 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-20 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo