Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342690/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i przeprowadzenie grup wsparcia dla pacjentów z doświadczeniem kryzysu psychicznego i grup wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Psychiatrii i Neurologii

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-957

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marias@ipin.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ipin.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i przeprowadzenie grup wsparcia dla pacjentów z doświadczeniem kryzysu psychicznego i grup wsparcia dla rodzin osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5452310b-326d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342690

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ipin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ipin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://ipin.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieo-graniczonego.;
 administratorem danych osobowych jest Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. So-bieskiego 9
 dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii: email: iod@ipin.edu.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/TP/47/551/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Psycholog lub Psychiatra – Przygotowanie i poprowadzenie grup wsparcia dla pacjentów z doświadczeniem kryzysu psychicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 71317210-8 - Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W przypadku niewyczerpania w całości środków, o których mowa w § 4 ust. 1, w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy o dodatkowe 6 miesięcy. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile tylko Zamawiający złoży pisemne oświadczenie pod rygorem nieważności) o skorzystaniu z niej, na co najmniej miesiąc przed upływem terminu obowiązywania umowy.
2. W przypadku wyczerpania w całości środków, o których mowa w § 4 ust. 1, w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu o 50% ilości godzin przeznaczonych w Specyfikacji Warunków zamówienia dla spotkań poszczególnych rodzajów grup warsztatów i wydłużenie terminu wykonywania umowy o dodatkowe 6 miesięcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2 . Psycholog lub Psychiatra – Przygotowanie i poprowadzenie grup wsparcia dla pacjentów z doświadczeniem kryzysu psychicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 71317210-8 - Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W przypadku niewyczerpania w całości środków, o których mowa w § 4 ust. 1, w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy o dodatkowe 6 miesięcy. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile tylko Zamawiający złoży pisemne oświadczenie pod rygorem nieważności) o skorzystaniu z niej, na co najmniej miesiąc przed upływem terminu obowiązywania umowy.
2. W przypadku wyczerpania w całości środków, o których mowa w § 4 ust. 1, w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu o 50% ilości godzin przeznaczonych w Specyfikacji Warunków zamówienia dla spotkań poszczególnych rodzajów grup warsztatów i wydłużenie terminu wykonywania umowy o dodatkowe 6 miesięcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Psycholog lub Psychiatra – Przygotowanie i przeprowadzenie grup wsparcia dla rodzin pacjentów z doświadczeniem kryzysu psychicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 71317210-8 - Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W przypadku niewyczerpania w całości środków, o których mowa w § 4 ust. 1, w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy o dodatkowe 6 miesięcy. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile tylko Zamawiający złoży pisemne oświadczenie pod rygorem nieważności) o skorzystaniu z niej, na co najmniej miesiąc przed upływem terminu obowiązywania umowy.
2. W przypadku wyczerpania w całości środków, o których mowa w § 4 ust. 1, w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu o 50% ilości godzin przeznaczonych w Specyfikacji Warunków zamówienia dla spotkań poszczególnych rodzajów grup warsztatów i wydłużenie terminu wykonywania umowy o dodatkowe 6 miesięcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4. Psycholog lub Psychiatra – Przygotowanie i przeprowadzenie grup wsparcia dla rodzin pacjentów z doświadczeniem kryzysu psychicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 71317210-8 - Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W przypadku niewyczerpania w całości środków, o których mowa w § 4 ust. 1, w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na wydłużeniu terminu wykonywania umowy o dodatkowe 6 miesięcy. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w zakresie objętym opcją, o ile tylko Zamawiający złoży pisemne oświadczenie pod rygorem nieważności) o skorzystaniu z niej, na co najmniej miesiąc przed upływem terminu obowiązywania umowy.
2. W przypadku wyczerpania w całości środków, o których mowa w § 4 ust. 1, w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu o 50% ilości godzin przeznaczonych w Specyfikacji Warunków zamówienia dla spotkań poszczególnych rodzajów grup warsztatów i wydłużenie terminu wykonywania umowy o dodatkowe 6 miesięcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

kwalifikacje dotyczące osób realizujących zamówienie :

Wykształcenie wyższe ( pedagogiczne, psychologiczne, socjologiczne, medyczne lub inne mające znaczenie dla realizacji poszczególnych zadań ) ,

Kwalifikacje do wykonywanych czynności określonych przedmiotem zamówienia

Doświadczenie w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością, w tym dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi,


Doświadczenie:

posiadanie udokumentowanego doświadczenia w zakresie prowadzenia
warsztatów/grup wsparcia dla osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w ostatnich 3 (trzech) latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

w celu potwierdzenia, ze oferowana usługa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do Oferty – (potwierdzającego posiadane doświadczenie podlegające ocenie osób skierowanych do realizacji zamówienia)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy po jej zawarciu, w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
1) w przypadku zmiany czasu trwania umowy,
2) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
3) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
5) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawcę.
Obowiązek wykazania wpływu ww. zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy po jej zawarciu w przypadku okoliczności, gdy:
1) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego,
2) konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,
3) Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ipin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-20 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-12

Zobacz inne

Prawo