Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Harasiuki, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342815/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Harasiuki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do urządzeń i obiektów Gminy Harasiuki w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Harasiuki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409376

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Długa 11

1.4.2.) Miejscowość: Harasiuki

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-413

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: 15-8791306

1.4.8.) Numer faksu: 15-8791306

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@harasiuki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.harasiuki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342815

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00328669/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 10:00

Po zmianie:
2022-09-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-15 10:15

Po zmianie:
2022-09-20 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-14

Po zmianie:
2022-10-19

Zobacz inne

Prawo