Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Namysłów, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342822/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Montaż ścianek wspinaczkowych w Hali Orła w Namysłowie w ramach zadania "Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413159

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Dubois 3

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Montaż ścianek wspinaczkowych w Hali Orła w Namysłowie w ramach zadania "Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ec70f06f-301e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342822

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011176/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login, www.bip.namyslow.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne zgodnie z punktem 8 i 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, z którym można się skontaktować poprzez: korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu, numer telefonu +48 77 41 90 300;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Namysłów jest Pan Wojciech Olender z którym można się skontaktować poprzez: korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3,
46-100 Namysłów, adres e-mail: iod@namyslow.eu, numer telefonu 887 818 800;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Montaż ścianek wspinaczkowych w Hali Orła w Namysłowie w ramach zadania „Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów”, nr ZP.271.88.2022.KK, prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp);
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
co najmniej 7 lat od dnia wpływu ostatniej płatności na konto beneficjenta (płatności na realizację projektu), a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pozostałe informacje zostały zawarte w punkcie 20 dodatkowych postanowień SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pozostałe informacje zostały zawarte w punkcie 20 dodatkowych postanowień SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.88.2022.KK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż dwóch ścian wspinaczkowych. Na ścianie wewnętrznej hali w lokalizacji wskazanej na planie. Łączna szerokość podstawy 3,00 m, wysokość 7,00 m. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty pomiarowe; 2) sprawdzenie warunków mocowania;
3) przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania i montażu ścianki wspinaczkowej;
4) przygotowanie terenu montażu, poprzez odpowiednie oznakowanie i wygrodzenie miejsca prowadzonych prac; 5) montaż paneli wspinaczkowych;
6) montaż systemu asekuracji; 7) dostarczenie kompletnego wyposażenia ściany wspinaczkowej; 8) routesetting; 9) dostarczenie dokumentacji powykonawczej; 10) wydanie karty gwarancyjnej; 11) przeszkolenie na operatora sztucznej ściany wspinaczkowej dla osób, które nie potrafią asekurować oraz wydanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu dla co najmniej dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego;
12) umieszczenie tablic informacyjnych z regulaminem.
Charakterystyczne parametry Lokalizacja - ścianka wspinaczkowa będzie zlokalizowana przy ścianie szczytowej wewnątrz sali gimnastycznej w budynku Hali Orła w Namysłowie Podstawowe wymiary projektowanej ścianki wspinaczkowej: • wysokość: 7 m, • szerokość podstawy: 1,50 + 1,50 m, • powierzchnia zabudowy: ok. 21,00 m2 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: Założeniem jest zabudowanie wydzielonej powierzchni ściany szczytowej hali sportowej na potrzeby ścianki wspinaczkowej o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Powierzchnie ściany wspinaczkowej przewidziane są do montażu do ściany budynku za pomocą rusztu drewnianego lub bezpośrednio do ściany. Powierzchnia użytkowa ściany wspinaczkowej powinna być wykonana jako struktura naśladująca naturalne formacje skalne. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe:
Kształt ścianki wspinaczkowej należy zaprojektować w sposób umożliwiajmy prowadzenie zajęć dydaktyczno – sportowych dla użytkowników o różnym stopniu zaawansowania technik i umiejętności wspinaczkowych. Ściankę należy wyposażyć w komplety indywidualnych punktów asekuracyjnych górnych, które będą wyznaczały trasy wspinaczki z górną asekuracją,
z zastosowaniem lin. 1) panele wspinaczkowe – powierzchnię wspinaczkową należy zaprojektować z paneli wspinaczkowych na bazie sklejki, pokrytych strukturą piaskowo – żywiczną zwiększająca tarcie. W miejscach załamania powierzchni wspinaczkowych wymagane jest fazowanie krawędzi paneli wspinaczkowych. Krawędzie te należy wykonać jako obustronnie fazowane czyli oszlifowane skośnie pod kątem 45o. Wymagany wymiar fazy wynosi 9 mm. Wyklucza to ostre krawędzie zwłaszcza przy połączeniu pod kątem 90o. Wymiar fazowania paneli wspinaczkowych dla powierzchni płaskich wynosi 2 mm; 2) systemy asekuracji – wymogi dla pojedynczego punktu: górny asekuracyjny punkt asekuracyjny (GPA): • śruba typu „imbus” co najmniej M12 kl. 8.8 – 2 szt. • stanowisko V – kształtne + karabinek OWAL zakręcany ze stali – 1 kpl.; 3) chwyty wspinaczkowe – chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spełniać wymagania normy EN 12572-3:2017– Instalacja chwytów leży po stronie Wykonawcy; 4) pozostałe wyposażenie – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach przedmiotowego zamówienia zestaw sprzętu podstawowego dla 4 osób. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 1) dokumentacja projektowa – Wykonawca na podstawie niniejszego opisu oraz załączonej wizualizacji wykona projekt ścianki wspinaczkowej z uwzględnieniem uwarunkowań miejsca montażu;
2) Zamawiający dołącza zdjęcie miejsca z wyznaczonymi strefami do montażu ścian wspinaczkowych. Na etapie projektowania ścian wspinaczkowych należy uzgodnić ostateczną koncepcję i kolorystykę ścianek z Zamawiającym.Obowiązkiem wybranego Wykonawcy jest:
• sprawdzenie warunków mocowania;
• przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do wykonania
i montażu ścianki wspinaczkowej;
• przygotowanie koncepcji do akceptacji przez Zamawiającego;
Przygotowanie terenu montażu - należy skutecznie zabezpieczyć teren montażu, poprzez oznakowanie i odpowiednie wygrodzenie miejsca prowadzonych prac.
1) kolorystyka – kolor powierzchni wspinaczkowej przyjęty z palety barw NCS winien być uzgodniony z Zamawiającym na etapie prac projektowych;
2) konstrukcja – konstrukcję nośną ścianki będzie stanowił ruszt stalowo – drewniany.
Wszystkie elementy konstrukcyjne należy kotwić do elementów konstrukcyjnych ściany budynku. Wszystkie elementy stalowe lub drewniane konstrukcji ściany wspinaczkowej należy odpowiednio zabezpieczyć antykorozyjnie;
3) panele wspinaczkowe płaskie, na bazie sklejki wodoodpornej liściastej grubości min. 18 mm.
W panelach osadzone nabijane gniazda, przewidziane do mocowania chwytów wspinaczkowych, wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowanej. Minimalna ilość gniazd na 1 m2 – 20 szt. W miejscach załamania powierzchni wspinaczkowych wymagane jest fazowanie krawędzi paneli wspinaczkowych. Krawędzie te należy wykonać jako obustronnie fazowane czyli oszlifowane skośnie pod kątem 45o. Wymagany wymiar fazy wynosi 9 mm. Wyklucza to ostre krawędzie zwłaszcza przy połączeniu pod kątem 90o. Wymiar fazowania paneli wspinaczkowych dla powierzchni płaskich wynosi 2 mm. Powierzchnia paneli piaskowo – żywiczna, pomalowana farbą akrylową wodorozcieńczalną. Płyta malowana żywicą poliestrową niezapalną. Grubość wierzchniej warstwy kryjącej powierzchnię panel wspinaczkowy nie może być grubsza niż 1mm;
4) systemy asekuracji:
• górne indywidualne punkty asekuracyjne – chromowane V-kształtne stanowiska – ilość
min. 4 kpl.;
5) chwyty wspinaczkowe - chwyty wspinaczkowe dostarczone powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12572-3:2017 – Chwyty wspinaczkowe nakręcane należy dostarczyć
w rozmiarach od XS do XXL w ilość min. 100 szt. Kształt i forma chwytów powinna uwzględniać sportowo – rekreacyjny charakter ściany wspinaczkowej i pozwolić na ułożenie dróg wspinaczkowych o różnych trudnościach.
Instalacja chwytów leży po stronie Wykonawcy;
6) struktury wspinaczkowe oraz elementy makrorzeźby. Na ścianie wspinaczkowej dla dzieci przewiduje się montaż elementów makrorzeźby, wykonanych z włókna szklanego
lub ze sklejki grubości min. 18 mm. Powierzchnia paneli piaskowo-żywiczna pomalowana farbą akrylową wodorozcieńczalna;
7) wyposażenie ściany wspinaczkowej powinno posiadać stosowne atesty CE, EN lub UIAA.
• podstawowy zestaw wyposażenia:
• lina pół-dynamiczna – ok. 32 mb,
• przyrząd asekuracyjny typu „kubek” – 2 szt.,
• przyrząd asekuracyjny typu „grigri” – 1 szt.,
• karabinek zakręcany typu HMS – 2 szt.,
• uprząż wspinaczkowa biodrowa – 4 szt.,
• klucz do śrub typu „imbus” – 2 szt.,
• kaski ochronne – 4 szt.;
8) roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz zgodnie z przepisami BHP,
a szczególnie z zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
poz. 401). Osoba wykonująca projekt i nadzorująca prace ze strony Wykonawcy powinna posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa;
9) inne wymagania:
• podstawą do wykonania ściany wspinaczkowej są określone w opisie parametry (wymagane wymiary, wyposażenie itp.) ściany wspinaczkowej;
• dostarczona dokumentacja projektowa powykonawcza ma zawierać Instrukcję użytkowania ściany wspinaczkowej, w której określone zostaną wszystkie istotne czynności zapewniające bezpieczne użytkowanie obiektu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. W ramach niniejszego zamówienia wykonawca wywiesi na powierzchni ściany tablice informacyjne
z regulaminem zawierającym podstawowe informacje do bezpiecznego użytkowania obiektu. Warunki wykonania i odbioru – Wymagania podstawowe.” Wymagania dotyczące dostępności: budynek po wykonaniu robót objętych przedmiotem zamówienia będzie spełniał wymagania zarówno w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych jak i wszystkich użytkowników zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi. Wymagania: na roboty objęte zadaniem Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiące (maksymalnie 48 miesięcy) licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót; Zamawiający udostępnia przedmiary robót, które stanowią tylko i wyłącznie materiał pomocniczy
do wyceny robót. Uwagi: 1) wszystkie nazwy własne podane zarówno w opisach, na rysunkach projektów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych. Parametry techniczno-eksploatacyjne zastosowanych urządzeń i materiałów powinny być co najmniej takie, jak pokazanych na rysunkach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymiary urządzeń i ich połączeń muszą być zgodne z podanymi na rysunkach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 2) Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne
do przygotowania oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 5.3. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane ze sobą związane. Rozdzielenie przedmiotu zamówienia groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót przez różnych Wykonawców. Spowodowałoby nadmierne trudności techniczne, nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz trudności skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, które mogłyby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 5.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w SWZ i ofercie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37535291-3 - Ścianki do wspinania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

45000000-7 - Roboty budowlane

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu: na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 2.1.2 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.5. SWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.5.2 SWZ składa każdy z nich. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty będą wykonywać poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 2 do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w § 15 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

Zobacz inne

Prawo