Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Namysłów, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00342846/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont Hali Orła w Namysłowie w ramach zadania: „Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Namysłów”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413159

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Dubois 3

1.5.2.) Miejscowość: Namysłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont Hali Orła w Namysłowie w ramach zadania: „Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Namysłów”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a057fbb-3004-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00342846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011176/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Rewitalizacja obiektów sportowych na terenie gminy Namysłów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login, www.bip.namyslow.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne zgodnie z punktem 8 i 12 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, z którym można się skontaktować poprzez: korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu, numer telefonu +48 77 41 90 300;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Namysłów jest Pan Wojciech Olender z którym można się skontaktować poprzez: korespondencyjnie: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów, adres e-mail: iod@namyslow.eu, numer telefonu 887 818 800;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Remont Hali Orła w Namysłowie w ramach zadania: „Rewitalizacja obiektów sportowych w gminie Namysłów”, nr ZP.271.87.2022.AD, prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp);
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 7 lat od dnia wpływu ostatniej płatności na konto beneficjenta (płatności na realizację projektu), a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pozostałe informacje zostały zawarte w punkcie 20 dodatkowych postanowień SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Pozostałe informacje zostały zawarte w punkcie 20 dodatkowych postanowień SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.87.2022.AD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku hali polegający na naprawie wentylacji w pomieszczeniach szatniowych, remont tarasu, remont parkietu hali – cyklinowanie i lakierowanie, malowanie wewnętrznej elewacji hali. Roboty należy wykonać zgodnie z szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia oraz przedmiarem robót.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) zabezpieczenie folią podłóg, grzejników, koszy, krat, drzwi, okien, trybun;
2) demontaż drabinek;
3) montaż rusztowań;
4) zeskrobanie starej farby olejnej, przygotowanie ścian hali pod malowanie;
5) gruntowanie ścian hali;
6) malowanie lamperii hali farbą lateksową do wysokości 3,00 m;
7) malowanie ścian hali farba emulsyjną powyżej 3,00 m;
8) demontaż rusztowań;
9) montaż drabinek;
10) cyklinowanie parkietu;
11) wymiana i uzupełnienie listew przyściennych;
12) wymiana zniszczonych deszczułek;
13) lakierowanie parkietu;
14) odtworzenie linii boisk;
15) rozebranie rynien i obróbek blacharskich na tarasie;
16) demontaż balustrady tarasu;
17) wykonanie napraw tarasu;
18) uzupełnienie posadzki z płytek mrozoodpornych;
19) montaż nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich;
20) naprawa elewacji z wykonaniem tynku akrylowego;
21) wymiana zaworów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach szatni;
22) podłączenie do wentylacji pomieszczenia porządkowego;
23) wymiana siłownika przy centrali wentylacyjnej nawiewnej;
24) wymiana wentylatora kanałowego wywiewnego;
25) sprawdzenie wydajności ustawienie i regulacja oraz sporządzenie protokołu skuteczności wentylacji;

Kolorystyka ścian wewnętrznych do ustalenia z Zamawiającym.
Odtworzenie linii boisk – rodzaj boisk, grubość i kolory linii do ustalenia z Zamawiającym.
Odtworzenie posadzki z płytek mrozoodpornych na tarasie – należy dostosować wymiar płytek i kolorystykę do istniejącej oraz przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego.
Kolorystkę elewacji zewnętrznej dobrać do istniejącej i przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego.

Uwagi:
1. Wszystkie nazwy własne podane zarówno w opisach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych należy traktować jako określenie standardu urządzeń, materiałów i rozwiązań technicznych. Parametry techniczno-eksploatacyjne zastosowanych urządzeń i materiałów powinny być co najmniej takie, jak pokazanych na rysunkach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymiary urządzeń i ich połączeń muszą być zgodne z podanymi na rysunkach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Na roboty objęte zadaniem Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy, licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót.
3. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu).
4. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane ze sobą związane. Rozdzielenie przedmiotu zamówienia groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót przez różnych Wykonawców. Spowodowałoby nadmierne trudności techniczne, nadmierne koszty wykonania zamówienia oraz trudności skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, które mogłyby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w SWZ i ofercie.
6. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności zgodnie z:
 opisem przedmiotu zamówienia, określonym w tej specyfikacji,
 przedmiarem robót,
 specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
 ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.),
 ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
 wszelkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz z obowiązującymi normami
oraz ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3.1. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 2.1.2 SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 3.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.5. SWZ, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.5.2 SWZ składa każdy z nich.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi będą wykonywać poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 2 do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte w § 14 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://namyslow.ezamawiajacy.pl/app/login w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

Zobacz inne

Prawo