Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Orneta, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00343180/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Orneta

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do Przedszkola Nr 1 , do SP Nr 1 i 4 w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie imiennych biletów miesięcznych - Zadanie 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Orneta

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748092

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 26

1.5.2.) Miejscowość: Orneta

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-130

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 552210200

1.5.8.) Numer faksu: 552210210

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@orneta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://orneta-umig.bip-wm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do Przedszkola Nr 1 , do SP Nr 1 i 4 w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie imiennych biletów miesięcznych - Zadanie 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3bf2b80-2fa6-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00343180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038934/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do Przedszkola Nr 1 w Ornecie, do Szkoły Podstawowej Nr 1 i SP Nr 4 w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 - Zadanie 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/orneta

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/orneta

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/orneta.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
4. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia, informuję iż informacje o środkach komunikacji elektronicznej , przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej w tym dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego, zostały szczegółowo określone w § 12, 13 i 17 IDW Rozdziału I SWZ dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/orneta

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ornecie jest: Burmistrz Ornety z siedzibą pod adresem, Plac Wolności 26, 11-130 Orneta (dalej Administrator);
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować mailowo pod adresem email: iod@orneta.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dowóz uczniów do Przedszkola Nr 1w Ornecie, do Szkoły Podstawowej Nr 1 i 4 w Ornecie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie imiennych biletów miesięcznych Zadanie 1 z miejscowości: Wola Lipecka, Kumajny, Henrykowo, Nowy Dwór, Karbowo, Bogatyńskie, Karkajmy, Wojciechowo, Opin, Biały Dwór”
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1.Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej polegającej na dowozie uczniów do Przedszkola Nr 1 w Ornecie (ul. Przemysłowa 15), Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie (ul. Zamkowa 26, ul. Warmińska 11) i Szkoły Podstawowej nr 4 w Ornecie ( ul. 1 Maja 28) oraz odwozie do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie imiennych biletów miesięcznych z miejscowości: Wola Lipecka, Kumajny, Henrykowo, Nowy Dwór, Karbowo, Bogatyńskie, Karkajmy, Wojciechowo, Opin, Biały Dwór 2) Planowana liczba uczniów objętych dowożeniem na wszystkich trasach – 103 w tym: - na Linii komunikacji regularnej Nr 1 wg Załącznika Nr 1 do SOPZ - 50 uczniów - na Linii komunikacji regularnej Nr 2 wg Załącznika Nr 1 do SOPZ - 24 uczniów - na Linii komunikacji regularnej Nr 3 wg Załącznika Nr 1 do SOPZ - 29 uczniów 3) Dowożenie uczniów realizowane będzie ramach przewozów regularnych (na podstawie imiennych biletów miesięcznych) w krajowym transporcie drogowym osób na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 180 ze zm.), 2. Szczegółowy opis, zakres oraz sposób realizacji zamówienia przedstawiony został w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Rozdziału III SWZ i Projekcie umowy Rozdziału IV SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z prawem opcji, dodatkowy zakres wykonywania usługi, polegający na świadczeniu usługi dowozu uczniów poza termin realizacji zamówienia podstawowego. Minimalny gwarantowany poziom zamówienia, zostanie zrealizowany w okresie dwóch miesięcy tj. od 1 listopada 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku w ramach zamówienia podstawowego. Część objęta prawem opcji obejmuje świadczenie usługi dowozu uczniów, która może być realizowana w okresie kolejnych sześciu miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku. Realizacja zakresu usług w terminie przewidzianym prawem opcji uzależniona jest od przedłużenia terminu wejścia w życie art. 78, art. 79 ust.1 i 2 oraz art. 87 ust.1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1343 ).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryterium cena – „C”
Kryterium cena „C” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu „OFERTA”
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Faktyczna ilość punktów za kryterium „cena” zostanie obliczona według poniższego wzoru:
„C” = cena brutto najniższa/cena brutto badanej oferty x 60% x 100pkt
2. Opis kryterium termin płatności - „TP”
Kryterium termin płatności będzie rozpatrywane na podstawie terminu płatności udzielonego przez Wykonawcę dla przedmiotu
zamówienia, podanego przez Wykonawcę w Formularzu „OFERTA”
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Faktyczna ilość punktów za kryterium „termin płatności” zostanie obliczona według poniższego wzoru:
„TP” = [(TPo – Tpmin) / (TPmax – Tpmin)] x 20% x 100,00 pkt
gdzie:
TP – punktacja obliczona dla danej oferty wg kryterium „termin płatności”
TPo – termin płatności zadeklarowany w ofercie ocenianej
TP min - najkrótszy możliwy termin płatności (14 dni)
TP max - najdłuższy możliwy termin płatności (30 dni)
3. Opis kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego - „CP”
Kryterium czas podstawienia autobusu zastępczego będzie rozpatrywane na podstawie czasu podstawienia autobusu zastępczego udzielonego przez Wykonawcę dla przedmiotu zamówienia, podanego przez Wykonawcę w Formularzu „OFERTA”
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Faktyczna ilość punktów za kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego ” zostanie obliczona według poniższego wzoru:
„CP” = [(CPmax – Cpo) / (CPmax – Cpmin)] x 20% x 100,00 pkt
gdzie:
CP – punktacja obliczona dla danej oferty wg kryterium „czas podstawienia autobusu zastępczego”
CP max - najdłuższy możliwy czas podstawienia autobusu zastępczego (90 minut)
CP o – czas podstawienia autobusu zastępczego zadeklarowany w ofercie ocenianej
CP min - najkrótszy możliwy czas podstawienia autobusu zastępczego (30 minut)
4. Oferta najwyżej oceniona
Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „TP” + „CP” w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ kryteria oceny ofert z zastrzeżeniem art. 248 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wykazał, że: - posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 , poz. 180 ze zm.). Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów będą akceptowane, jeżeli zachowały moc prawną , nie wygasły bądź nie zostały cofnięte. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: - 1 usługę polegającą na transporcie osób w ilości min. 60 osób, w sposób ciągły przez okres wykonanej usługi nie krótszy niż 8 miesięcy wraz z załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do IDW Rozdziału II SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w pkt 2 powyżej , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
b) Dokument, o którym mowa w pkt 3 lit. a) , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. a) , zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt 3 lit. b) stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zgodnie z Załącznikiem nr 7 do IDW Rozdziału II SWZ
b) Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2022, poz. 180 ze zm.) lub zezwolenie, licencje udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów, jeżeli zachowały moc prawną, nie wygasły bądź nie zostały cofnięte.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz cenowy zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do IDW Rozdziału II SWZ , 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej IDW – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do IDW Rozdziału II SWZ 3) oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w § 9 ust. 7 niniejszej IDW – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do IDW Rozdziału II SWZ (jeżeli dotyczy) 4) zobowiązanie Podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o którym mowa w § 9 ust. 4 niniejszej IDW– złożone np. wg Załącznika nr 5 do IDW Rozdziału II SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy (jeżeli dotyczy), 5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w § 11 ust. 5 niniejszej IDW – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW Rozdziału II SWZ (jeżeli dotyczy) 6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w formularzu oferty wskazał dane (tj. nr KRS, nr NIP lub REGON) umożliwiające dostęp do tych dokumentów, w odniesieniu do Wykonawcy jak również do podmiotów udostępniających zasoby.; 7) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy); - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6 powyżej; - pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: 1) postępowania o udzielenie zamówienia, którego dotyczy; 2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w § 10 ust. 1 IDW Rozdziału I SWZ (tj. oświadczenia na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Warunek dotyczący uprawnień doprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 IDW Rozdziału I SWZ, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia doprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. W przypadku, o którym mowa w pkt 4 i 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 6 do IDW Rozdziału II SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający określił rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia w Załączniku Nr 4 do Projektu umowy
Rozdziału IV SWZ , dostępnego na stronie prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/orneta

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/orneta

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-19

Zobacz inne

Prawo